Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 20. Грудень 2017 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Кім О.О.
Індивідуальні стратегії оптимізації добробуту

Онищенко О.О., Мельник А.О.
Особливості оцінювання ефективності діяльності транспортних підприємств

Паустовська Т.І.
Історико-економічний шлях підприємництва

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Антоненко К.В., Ноздратенко Д.О.
Перспективи розвитку світового рекламного ринку

Горідько О.В., Якимова В.І., Ісхакова О.М.
Валютний ринок. Особливості використання готівкових коштів в іноземній валюті фізичними особами

Дідух Т.М.
Глобальні ризики використання it-аутсорсингу

Жнакіна Е.Г., Марковець А.А.
Формування інноваційного потенціалу регіонів України в умовах європейської інтеграції

Козуб В.О., Чернишова Л.О., Кот О.В.
Порівняльний аналіз розвитку роздрібної торгівлі в Україні та країнах Європи

Ляшенко О.М., Дем’янюк О.Б.
Моделювання оцінки технологічної структури промисловості країн Європи

Мних О.Б.
Зовнішня торговельна політика і міжнародний бізнес як відображення конкурентних позицій України на європейських і світових ринках

Паєвська О.О.
Динаміка торговельно-економічного розвитку пострадянських країн

Полоус О.В., Лобанова Т.І.
Формування ефективного організаційно-економічного механізму функціонування ТНК в Україні

Семенюк І.Ю.
Конкурентний потенціал українських машинобудівних підприємств на європейському ринку

Харун О.А., Кошівська М.В.
Кодекс корпоративної етики як загальноприйнятий стандарт міжнародного бізнесу

Харун О.А., Стецюк О.В.
Сутність та напрями формування економічної безпеки України

Шедякова Т.Е.
Проблемы институционализации предпринимательства как фактор сдерживания интеграции Украины в международный бизнес

Шикіна О.В., Мережко К.А.
Аналіз індикаторів розвитку України в міжнародному туризмі

Шуба Т.П., Колосовська О.Д., Оніщенко В.С.
Мінімізація ризиків при веденні зовнішньоекономічної діяльності українськими підприємствами

Економіка та управління національним господарством

Банєва І.О.
Основи моніторингу ресурсів розвитку аграрних підприємств

Воронько-Невіднича Т.В., Потапюк І.П., Покас Л.Ю.
Аспекти реалізації системи управління соціальною відповідальністю в аграрному секторі

Галасюк В.В.
Запровадження багатофакторної моделі оцінки тендерних пропозицій в публічних закупівлях України

Горденко А.В., Пеня К.В., Ісхакова О.М.
Рівень суспільної довіри до банківської системи України

Денисюк О.М.
Трансформація національної економіки і забезпечення її керованості

Євсєєва О.О.
Кластеризація регіональної економіки і реалізація інноваційно орієнтованих стратегій розвитку території

Залуніна О.М., Кривонос Н.Ю.
Методи оцінки розвитку туризмології на сучасному етапі

Заниздра М.Ю.
Перспективы развития SMART-промышленности в Украине на базе рециркуляционной экономики

Зеленков А.А.
Реформирование налоговой системы Украины с применением современных информационных технологий

Злобіна О.В.
Методологія стратегічного планування на рівні об'єднаних територіальних громад

Коренюк П.І., Маринюк В.А.
Особливості економічного розвитку вітчизняної хлібопекарської промисловості

Круп’як І.Й.
Вектори зовнішньої торгівлі держави в умовах сучасних економічних перетворень

Кулик В.В.
Стале природокористування в національній економіці

Літковець Ю. О.
Оцінювання стану та перспектив розвитку олійно-жирової галузі

Лупак Р.Л.
Засоби та об’єкти державної політики зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на внутрішньому ринку України

Майданик І.С.
Структурно-динамічна характеристика ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки України

Майовець Я.М.
Виробництво органічної продукції – стратегічний напрямок розвитку інноваційного аграрного підприємництва

Мельник І.О., Чернявська С.С.
Роль органів місцевого самоврядування у сталому розвитку муніципальних утворень

Полковниченко С.О.
Залучення зовнішніх державних запозичень та їх вплив на розвиток економіки України

Потравка Л.О.
Розвиток сільського туризму в контексті аграрної структурної політики України

Сакун А.А.
Маркетинговая составляющая государственного управления развитием конкурентоспособности товарного экспорта

Скарбовійчук Т.В.
Малі міста – еволюція та стратегія розвитку

Стройко Т.В., Джанієва Є.В.
Державне регулювання інвестиційного ринку України

Чкан А.С., Маркова С.В., Перехрест Р.В.
Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу України за умов фінансування інструментами факторингу

Шишкіна О.В.
Вартість суб’єктів реального сектору економіки в умовах ризику і невизначеності

Економіка та управління підприємствами

Банєва І.О., Михайлова І.С.
Ретроспектива та сучасний стан галузі рослинництва в аграрних підприємствах Новоодеського району Миколаївської області

Бєлікова М.В., Безхлібна А.П., Тарасенко А.В.
Зміни в управлінні розвитком музеїв як складової туристичної інфраструктури

Бєлозерцев В.С., П'ятіна А.Г.
Методологічні аспекти оцінки основних засобів за міжнародними стандартами

Бєлозерцев В.С., Сотникова А.М.
Особливості бухгалтерського обліку на автосервісних підприємствах

Буга Н.Ю., Ковінько О.М., Шамалюк Д.
Формування маркетингового механізму розвитку підприємства

Васюта В.Б., Срібна А.С.
Теоретичні аспекти прогнозування розвитку підприємства

Вишневська О.М., Човага С.В., Волошиновський С.В.
Теоретичні засади і особливості логістичної діяльності підприємств

Вівчар О.І.
Стратегічні вектори розвитку формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в сучасних посттрансформаційних умовах

Gavaa Batkhuu
Methodological approach to determining the effective style of enterprise leadership in the context of Mongolia

Georgieva G.М., Dochev Hr.М.
Financial institutions – normative regulations and market presence

Горідько О.В., Якимова В.І., Фоміних В.І.
Джерела формування фінансових ресурсів підприємств та їх оптимізація

Горохова Т.В., Дуднікова О.Р.
Соціально-економічний та психологічний вплив реклами на свідомість споживачів

Горшкова Л.О.
Теоретичні аспекти обслуговування туристичного продукту

Гріщенко І.В., Вільчинська О.М.
Класифікація інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах

Гуржій Н.М., Маценко А.В.
Аналіз конкурентоспроможності продукції ПАТ «Мотор Січ» на ринку авіадвигунів

Дем’яненко Н.В., Щетініна Т.О., Петренко А.І.
Удосконалення маркетингової діяльності як складової управління бізнес-процесами в сільськогосподарських підприємствах

Джур О.Є., Румянцева Г.О., Лисихін О.Г.
Мотиваційна складова трудових процесів в сучасній виробничій системі

Єлець О.П., Блохіна Ю.В.
Модернізація виробництва як процес розвитку підприємства

Єлець О.П., Петраш О.Л.
Виробнича потужність підприємства та фактори впливу на неї

Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О.
Інвестиційний потенціал вінницького регіону

Zaika Ju., Piskun T.
Startup management according to the stage of its lifecycle

Зернюк О.В., Федорова Ю.М.
Стан, проблеми та перспективи ефективного управління інноваційними проектами на підприємствах України

Зудова І.Ю., Котелевська А.В.
Формування сприятливого соціально-психологічного клімату трудового колективу підприємства

Карпенко А.В.
Управління якістю продукції як ключовий фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств

Касич А.О., Васенько М.І.
Фінансування інноваційної активності підприємств у сучасних умовах: теоретичні та практичні аспекти

Каціман С.О., Шаманська О.І.
Вдосконалення системи управління активами підприємства

Климчук М.М.
Експлікація економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на будівельних підприємствах

Ковінько О.М., Оголь Д.В., Шевченко Н.О.
Управління брендом у системі управління маркетинговою діяльністю підприємства

Корбутяк А.Г., Шестопалова О.О.
Управління позиковим капіталом підприємства

Коренюк П.І.
Сучасний стан та удосконалення управління в машинобудівній галузі

Korneeva D.E., Martiyanova M.P.
Manipulated marketing as a component of marketing potential of the enterprise

Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Трехлеб Я.Ю.
Роль сервісу у формування лояльності клієнтів автозаправних комплексів

Крамарчук С.П.
Теоретичні та методичні аспекти управління брендом при виході на нові ринки

Кузьменко А.В., Козакова А.С.
Продуктивність праці: європейський підхід. Продуктивність праці у контексті забезпечення зростання економіки України

Кушнірук В.С., Міхєєва О.С.
Оцінка рівня ефективності землекористування в аграрних підприємствах вознесенського району

Лизунова О.М., Тур Н.В., Рябчикова Д.А.
Інноваційна діяльність банківського сектору України

Лисюк Т.В., Терещук О.С., Байцим І.В.
Інноваційна діяльність готельно-ресторанних підприємств в умовах стратегії інноваційного росту

Лігоненко Л.О., Селезова М.В.
Інформаційне забезпечення аналізу інноваційної діяльності підприємств в Україні: стан, проблеми, шляхи їх розв’язання

Лісова Р.М., Піжук О.І.
Сучасні методи інтернет-маркетингу: теоретичний аспект

Лук’яненко О.В., Гогія О.М.
Особливості формування зовнішньоекономічної стратегії підприємства

Мамчин М.М., Лозинський В.Т.
Застосування системного підходу в процесі стимулювання продажу друкованої продукції

Мартиненко В.П., Кушик І.Л.
Резерви вдосконалення управління процесом формування прибутковості на сільськогосподарському підприємстві

Мартіянова М.П., Лазарєв М.В.
Вплив зовнішніх чинників на розвиток комунальної організації «Харківський зоологічний парк»

Марченко В.М., Хондока В.А.
Кадрова політика та кадрова стратегія підприємства

Марченко О.І., Шрамковська А.Г.
Імідж як основа успішного функціонування підприємства

Маховка В.М., Гук Н.Б.
Засади менеджменту підприємницької діяльності у сфері сільського (зеленого) туризму

Мелень О.В.
Дослідження теоретичних та практичних аспектів ефективності управління готельним бізнесом при застосуванні сучасних ефективних моделей управління

Мелушова І.Ю., Вівденко М.А.
Класифікація факторів зовнішнього середовища в системі адаптивного управління підприємствами торгівлі

Мельникова К.В., Татарінова Г.В.
Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Мороз О.В., Проценко І.С.
Вплив зовнішнього середовища на формування комплексу маркетингу промислового підприємства

Муравйова О.В.
Особливості інноваційного розвитку картоплярства та проблеми їх провайдингу у виробництво

Олійник Н.М., Макаренко С.М., Карпенко Т.Р.
Оцінювання та забезпечення ефективності діяльності підприємств олійно-жирової галузі в Херсонській області

Олійник П.О.
Управління знаннями як інструмент створення і використання нових знань в організації

Онищенко Р.А.
Особливості системи мотивації праці на вітчизняних підприємствах

Павликівська О.І.
Основні поняття та принципи організації соціально відповідальної діяльності

Павлова Г.Є., Приходько І.П., Пушкар А.І.
Пiдходи до моделювання управлiння фiнанcово-економiчною безпекою пiдприємcтва

Пекар К.Р., Лизунова О.М.
Впровадження системи контролінгу на підприємствах України

Петришин Л.П.
Внутрішнє середовище сільськогосподарських підприємств і стратегії диверсифікації виробництва

Петрова С.Ал.
Теоретико-практические аспекты эффективного управления торговым ассортиментом

Поліщук І.І., Гудима Н.В.
Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства

Помірча О.М.
Визначення ринкової вартості при проведенні оцінки майна, в сучасних умовах

Прокопішина О.В., Коптєва О.В.
Особливості та передумови формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Прудников В.Ф., Мицюк А., Писарчик А.
Энтропийный подход к оценке внедрения инноваций на предприятии

Химич О.В., Пуйо А.М.
Альтернативні рішення протидії та мінімізації впливу зовнішніх та внутрішніх загроз підприємства

Сазонова Т.О., Михайлова О.В.
Формування стратегії управління конфліктами організації в умовах сучасного бізнес-середовища

Селезньова Г.О., Духняк Т.О.
Аналіз сучасного стану машинобудівної промисловості України

Скочиляс С.М., Вакуленко Д.В.
Побудова інвестиційної моделі управління розвитком медичної галузі в області

Слюсарєва Л.А.
Прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення інноваційної діяльності підприємства

Соболєва Т.О., Грінченко М.А.
Підходи до оцінки інтелектуальної власності та методи їх реалізації

Соловйов І.О., Юрченко А.Ю.
Стратегічні орієнтири забезпечення економічної стійкості борошномельних підприємств

Старинець О.Г.
Кореляційний аналіз діяльності підприємств мобільного зв’язку як спосіб формування їх антикризової стратегії

Судакова О.І., Медведовская Т.П., Бондарчук С.Б., Мельник Ю.С.
Матеріальні ресурси в системі управління економічною безпекою підприємства

Терешко Ю.В.
Тенденції розвитку стільникового зв’язку в умовах впровадження новітніх інформаційних технологій

Терещенко Т.О., Журавель М.О., Гуменюк М.О.
Фінансовий контролінг у системі управління компанією

Тімакова А.В.
Особливості антикризової діяльності в сільському господарстві

Трішкіна Н.І.
Процеси маркетинг-логістичного забезпечення виробничо-торговельного ланцюга

Тюленєва Ю.В., Майстренко Н.В.
Застосування методу ABC-XYZ-аналізу при управлінні логістичними процесами аграрного підприємства

Фальченко О.Є.
Механізм фінансового оздоровлення підприємств

Фальченко О.О.
Соціальне стимулювання праці готельно-ресторанного господарства

Харчук О.Г., Безносько М.О.
Критерії вибору перевізника для підприємства

Харчук О.Г., Корчевська А.М.
УДЦТС «Ліски» як складова системи комплексного обслуговування клієнтів на ринку транспортних послуг

Харчук О.Г., Черевач С.А.
Тенденції сучасного розвитку рекламного ринку в Україні

Хмелевський С.М., Веремієнко О.Г.
Основні характеристики та необхідні вимоги до професії HR-менеджера

Червен І.І., Омельянович В.В.
Розвиток та ефективність галузі виноградарства Очаківського району миколаївської області

Червен І.І., Советов О.В.
Стан та проблеми розвитку сільського господарства Миколаївського району Миколаївської області

Чичуліна К.В., Зінченко В.В., Шинкар Ю.Л.
Сучасні тенденції розвитку трансфертного ціноутворення в Україні

Чмут А.В., Звонарьова О.І.
Особливості формування асортиментної політики страхових підприємств в умовах VUCA-світу

Шаманська О.І.
Дослідження інструментарію організаційно-економічного механізму розвитку спиртової промисловості України

Шварц І.В., Безсмертна О.В.
Вплив структури логістичних витрат на фінансові результати молокопереробних підприємств

Шевченко В.С.
Особливості використання стратегічного маркетингу на підприємствах житлово-комунального господарства

Шевчук О.А.
Стратегічний розвиток машинобудівних підприємств на основі ресурсного та ринкового підходів

Шульженко І.В., Сарафанніков В.В., Собакар С.В.
Роль керівника в управлінні конфліктами на підприємстві

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Банєва І.О., Назарій В.Ю.
Шляхи формування конкурентоспроможності аграрних підприємств Новобузького району Миколаївської області

Гаркавий В.В.
Перспективи розвитку рослинницьких галузей в Україні

Гвазава Н.Г.
Регіональний розвиток України та перспективи зовнішньоекономічної діяльності

Колтунович О.
Інвестиційне забезпечення інноваційно-технологічної модернізації в Україні

Олійник Н.Ю.
Соціальна мобільність та роль освіти в цих процесах Хмельницької області

Томашук І.В.
Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору вінницького регіону

Чевганова В.Я., Хадарцев О.В.
Аграрна євроінтеграція та її влив на економічний і соціальний розвиток міста

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Безтелесна Л.І., Скаковська С.С.
Модернізація управління прородно-рекреаційним потенціалом регіону на основі соціометричного підходу

Бойко Є.О., Казарян Е.М.
Розвиток малого агропідприємництва на засадах ресурсозберігаючої політики

Вишневська О.М., Волошиновський С.В., Човага С.В.
Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектора

Суска А.А.
Визначення і обґрунтування соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Ведерніков М.Д., Мантур-Чубата О.С.
Біржа праці в системі ефективного вирішення проблеми безробіття в Україні

Заяць Т.А.
Соціальні інновації: потенціал і можливості використання в Україні

Клепанчук О.Ю.
Модернізація робочих місць на перевагу новітнім технологічним інноваціям та її вплив на економічну сферу країни

Когатько Ю.Л., Полякова С.В.
Житлові умови в ієрархії потреб населення

Кодацька Н.О.
Особливості формування інноваційної поведінки на сучасному українському підприємстві

Огієнко М.М., Гуріна О.В.
Впорядкування міграційних процесів в Україні як фактор поліпшення людського потенціалу

Хандій О.О.
Механізми сприяння розвитку соціальних ресурсів громадянського суспільства та їх участі в реформі децентралізації

Христенко О.А., Латул Ю.Ю.
Проблеми вдосконалення пенсійного забезпечення у сучасних соціально-економічних умовах

Гроші, фінанси і кредит

Аврамчук Л.А., Верба Н.Ю.
Необхідність управління кредитними ризиками банків в сучасних умовах

Аврамчук Л.А., Веремій Я.С.
Інфляційні процеси в сучасній економіці України

Барановська А.В.
Проблеми динаміки фондових індикаторів світового фінансового ринку

Білошапка В.С.
Розвиток інновацій в обслуговування клієнтів банками

Бутенко В.В., Лисенко К.А.
Пенсійний фонд України в системі пенсійного забезпечення

Гаврилюк В.М.
Механізм реалізації фінансового лізингу в сільському господарстві

Гізатулліна О.М., Маєвська Н.В.
Тенденції розвитку факторингових компаній як сегменту ринку фінансових послуг України

Гірняк В.В.
Методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки вищих навчальних закладів

Данік Н.В., Тихонова Т.Р.
Синергія розвитку банківської системи та індустріалізації економіки України: очікування та реалії

Дем’янюк А.В.
Новітні практики здійснення бюджетного регулювання в Україні

Дуб А.Р.
Перспективи залучення фінансових ресурсів домогосподарств у розвиток територіальних громад Карпатського регіону

Дудчик О.Ю., Журавель А.І., Новак Б.С.
Інвестиційна політика в Україні і сучасні можливості інвестування для фізичних осіб

Жарікова О.Б., Пащенко О.В.
Проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств в аграрному секторі економіки України

Заволока Л.О., Чупілко Т.А., Марченко А.О.
Напрями оптимізації державного боргу України

Ісхакова О.М., Нетрусова А.О., Соселія М.З.
Сучасний стан фінансового ринку України та шляхи його вдосконалення

Корнилюк Р.В.
Концентрація банківського ринку України як джерело системного ризику

Коцюба О.В.
Оцінка ризику використання банківської системи для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму: методологічний та практичний аспекти

Лойко В.В., Семенюк А.С.
Податок на додану вартість та його вплив на господарську діяльність підприємств

Лубкей Н.П.
Систематизація фінансових ризиків страхових компаній та особливості управління ними в Україні

Medvedieva I., Ahapova М.
Foreign experience of insurance of agrarian risks

Одіжний В.О.
Стратегічний підхід до управління прибутком підприємства

Охрименко І.Б.
Проблемна кредитна заборгованість фізичних осіб в банках України та заходи її зменшення

Savchuk S., Kolomyychuk N.
Need for improving financial control at local level with use of external experience

Салькова І.Ю., Римар А.Ю.
Основи забезпечення фінансової безпеки

Сергєєва О.С., Сівкова К.О.
Сучасний стан банківського споживчого кредитування в Україні

Стащук О.В., Василюк А.С., Грисюк О.В.
Характеристика джерел формування та напрямів витрачання фінансових ресурсів підприємства

Чижова Т.В.
Сучасні реалії прямого оподаткування в Україні та перспективи розвитку

Шишпанова Н.О., Шкарлєт Т.В.
Страхові компанії у розбудові фінансового ринку України

Якимчук Т.П., Донських Ю.А.
Платоспроможність як визначальний фактор ефективного розвитку підприємств

Яременко О.Р., Беренич А.В.
Механізм управління та фактори впливу на фінансову стійкість банку

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Атамас П.Й., Думанська Д.М.
Програмно-цільовий метод виконання бюджетних програм у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу

Бєлозерцев В.С., Стецюк Я.А.
Організаційно-методичні аспекти внутрішнього аудиту готової продукції на промислових підприємствах

Вареник В.М., Іщенко С.В.
Розробка системи контролю та аналізу операційних витрат на підприємстві

Вареник В.М., Кочкова А.В.
Впровадження та побудова системи внутрішнього контролю в діяльність бюджетних установ

Гавриленко В.О.
Облікова інформація у системі антикризового управління

Губарик О.М., Приходько І.С.
Інтерпретація поняття «грошові кошти та їх еквівалентів» за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

Дорошенко О.О., Журавльова Т.В.
Сертифікація аудиторів в Україні та світі: вплив на інформаційне забезпечення менеджменту державних і приватних фінансів

Дубініна М.В., Чебан Ю.Ю., Яковенко А.О.
Соціальні виплати працівникам аграрних підприємств: нормативний аспект

Козаченко Л.А., Галкін В.В., Зінкевич А.Л.
Напрями вдосконалення обліку фінансових результатів в системі управління сільськогосподарських підприємств

Козаченко Л.А., Галкін В.В., Мец Н.С.
Кредиторська заборгованість та шляхи забезпечення платоспроможності сільськогосподарських підприємств

Костюченко В.М., Кравчук А.О.
Досвід Польщі у євроконвергенції бухгалтерського обліку та аудиту

Коширець М.І., Тополенко Н.М.
Зарубіжний та вітчизняний досвід забезпечення публічності бюджетних установ

Кудренко Н.В., Маслюченко Д.І.
Формувaння i розподiл прибутку

Кузьома В.В., Ботнар І.О., Количева А.О.
Aктуaльнi питaння впровaдження контрольних зaходiв для попередження фaльсифiкaцiї звiтностi

Кузьома В.В., Степанова А.О
Сучасні проблеми бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом аграрних підприємств та шляхи їх вирішення

Кучер С.В., Ковальчук Н.О.
Процес бюджетування на малих підприємствах України, як елемент ефективного управління

Линник О.І.
Доходи та витрати готельного підприємства: приведення обліку до міжнародних стандартів і стандартів Європейського Союзу

Лобачева І.Ф., Удовенко Д.О.
Аналіз кореляційно-регресійних зв’язків ринку яєць та яєчних продуктів в Україні

Osadcha G.G., Saukhina O.V.
Problems of the transport and logistic network of food enterprises

Петренко Н.І., Войчак Л. О.
Удосконалення організації обліку заробітної плати та величина мінімальної заробітної плати

Писарчук О.В.
Особливості організації бухгалтерського обліку підприємств в контексті змін закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Платонова В.С., Каткова Н.В.
Оцінка та відображення довгострокових зобов’язань у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності

Польова Т.В., Тиханська І.О.
Формування сучасних організаційно-методичних засад аудиту дебіторської заборгованості

Потриваєва Н.В., Бондаренко Т.В.
Заробітна плата як дійовий інструмент активізації використання трудових ресурсів

Рокожиця А.Ю., Івата В.В.
Контроль операційних витрат в системі бюджетування

Старенька О.М.
Інформаційне забезпечення оперативного контролю діяльності промислових підприємств

Шендригоренко М.Т.
Виробничі запаси підприємства як об’єкт обліку та аудиту

Шендригоренко М.Т., Яковенко Ю.В.
Шляхи оптимізації ведення бухгалтерського обліку та аналізу руху основних засобів на ПАТ «Криворіжхліб»

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Гусаріна Н.В.
Особливості системи підтримки прийняття рішень з управління інноваційною сферою виробництва в умовах динамічних змін зовнішнього середовища

Осипова О.І., Ігнатова Ю.В., Шендерівська Л.П.
Оцінювання функцій попиту із використанням просторово-авторегресійних моделей

Ющенко Н.Л., Ігнатенков О.Л.
До питання підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання в Україні

Янковий О.Г., Янковий В.О., Білоус О.Ю.
Економетрична модель обсягу інноваційної продукції регіону, побудована на основі виробничої функції знань

Ящишина І.В.
Інноваційний механізм зміцнення соціальної безпеки ЄС

Наукові дискусії