Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті виокремлено етапи розвитку європейського та українського ринків роздрібної торгівлі. Відзначено особливості європейської моделі роздрібної торгівлі та дистрибуції. Визначено характерні особливості трансформацій роздрібної торгівлі України. Охарактеризовано тенденції розвитку спільного ринку роздрібної торгівлі країн ЄС та вітчизняного ринку. Проведено аналіз доходів від роздрібної торгівлі найбільших європейських торговельних компаній за 2013–2015 рр. Проаналізовано обсяг товарообігу та визначено частку на українському ринку найбільших операторів роздрібної торгівлі. Визначено основні відмінності між українським та європейським ринками роздрібної торгівлі. Запропоновано реальні стратегічні орієнтири для подальшого зростання вітчизняної галузі роздрібної торгівлі.

Ключові слова: ринок, формат, оператор, рітейл, роздрібна торгівля, торговельна мережа, стратегічні орієнтири.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены этапы развития европейского и украинского рынков розничной торговли. Отмечены особенности европейской модели розничной торговли и дистрибуции. Определены характерные особенности трансформаций розничной торговли Украины. Охарактеризованы тенденции развития общего рынка розничной торговли стран ЕС и отечественного рынка. Проведен анализ доходов от розничной торговли крупнейших европейских торговых компаний за 2013–2015 гг. Проанализирован объем товарооборота и определена часть на украинском рынке крупнейших операторов розничной торговли. Определены основные отличия между украинским и европейским рынками розничной торговли. Предложены реальные стратегические ориентиры для дальнейшего роста украинской отрасли розничной торговли.

Ключевые слова: рынок, формат, оператор, ритейл, розничная торговля, торговая сеть, стратегические ориентиры.

ANNOTATION
In the article stages of development of the European and Ukrainian markets of retail trade are allocated. Features of the European model of retail trade and distribution are noted. Characteristics of transformations of Ukrainian retail trade are defined. The characteristic of tendencies of development of the common market of retail trade of EU countries and the domestic market is given. The analysis of income from the retail trade of the greatest European trading companies for 2013-2015 is carried out. The volume of commodity turnover is analysed and part in the Ukrainian market of the greatest operators of the retail trade is defined. In conclusion the main differences between the Ukrainian and European market of retail trade are defined. Real strategic reference points for the further growth of domestic branch of retail trade are offered.

Keywords: market, format, operator, retail, retail trade, retail chain stores, strategic reference points.

Завантажити статтю (pdf)