Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті визначено суб’єкти аналізу інноваційної діяльності, які створюють та використовують інформаційний базис для прийняття рішень, проведення аналізу, подальшого обліку інновацій. Охарактеризовано інформаційне підґрунтя аналізу інноваційної діяльності. Визначено основні проблеми інформаційного забезпечення аналітичних досліджень. Запропоновано напрями поліпшення форм статистичної звітності державного органу статистики України.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, аналітичне дослідження інноваційної діяльності, інформаційне забезпечення аналізу інновацій, статистика інновацій.

АННОТАЦИЯ
В статье определены субъекты анализа инновационной деятельности, которые создают и используют информационный базис для принятия решений, проведения анализа, дальнейшего учета инноваций. Охарактеризована информационная основа анализа инновационной деятельности. Определены основные проблемы информационного обеспечения аналитических исследований. Предложены направления улучшения форм статистической отчетности государственного органа статистики Украины.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, аналитическое исследование инновационной деятельности, информационное обеспечение анализа инноваций, статистика инноваций.

ANNOTATION
The article defines the subjects of the analysis of innovation activity, which create and use an information basis for decision making, analysis, and further accounting of innovations. The information basis for the analysis of innovation activity is described. The basic problems of information support of analytical researches are determined. There are proposed the ways for improvement of statistical reporting forms of the state department of statistics of Ukraine.

Keywords: innovation, innovative activity, analytical research of innovation activity, information support of innovation analysis, innovation statistics.

Завантажити статтю (pdf)