Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано важливість процесу бюджетування на підприємстві. Виділено основні принципи бюджетування, дотримання яких сприятиме підвищенню ефективності управління підприємством. Охарактеризовано основні типи бюджетів, які складаються суб’єктами господарювання. Проаналізовано різновиди підходів до складання бюджету продажів в розрізі видів продукції, покупців та контрактів. Виділено основні недоліки складання бюджету витрат підприємства залежно від вибраного підходу до його складання.

Ключові слова: бюджетування, бюджет, продажі, витрати, змінні витрати, принципи бюджетування.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована важность процесса бюджетирования на предприятии. Выделены основные принципы бюджетирования, соблюдение которых будет способствовать повышению эффективности управления предприятием. Охарактеризованы основные типы бюджетов, которые составляются субъектами хозяйствования. Проанализированы разновидности подходов к составлению бюджета продаж в разрезе видов продукции, покупателей и контрактов. Выделены основные недостатки составления бюджета затрат предприятия в зависимости от выбранного подхода к его составлению.

Ключевые слова: бюджетирование, бюджет, продажи, расходы, переменные расходы, принципы бюджетирования.

АNNOTATION
The article substantiates the importance of the budgeting process at the enterprise. The basic principles of budgeting are allocated, observance of which will help to increase the efficiency of enterprise management. The main types of budgets, which are formed by economic entities, are described. Variants of approaches to budgeting of sales by the types of products, buyers and contracts are analyzed. The main drawbacks of the budgeting of expenses of the enterprise are distinguished depending on the chosen approach of its drawing up.

Key words: budgeting, budget, sales, costs, variable costs, budgeting principles.

Завантажити статтю (pdf)