Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 14. Грудень 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Ануфрієва О.Л.
Інтеракції при викладанні мікроекономіки

Братута О.Г.
Засоби проведення наукового дослідження як елемент методологічного забезпечення української економічної науки

Mykhailenko D.H.
Social equity: analysis of concepts

П’ясецька-Устич С.В.
Феномен корупції в Україні (політико-економічний аналіз)

Павлюк Т.І.
Зайнятість як економічна категорія: її роль у функціонуванні ринкової економіки 

Підопригора Л.А.
Вплив корупції на тінізацію державного сектора економіки України

Радіонов Ю.Д. 
Інституціональна теорія як інструмент дослідження бюджету 

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Бондарець М.В.
Стратегії неоіндустріальної трансформації економіки розвинутих країн в умовах глобалізації

Брусєнцева О.А.
Розвиток і конкурентоспроможність країн в умовах глобальної економіки

Demchenko N.V.
Intellectual potential as the factor of competitiveness of the state in conditions of globalization

Дугієнко Н.О., Костюк В.О.
Пріоритети та перспективи участі України в міжнародних інтеграційних процесах

Кравець І.В.
Фактори впливу на ефективність зовнішньоторговельної діяльності підприємства

Краснодєд Т.Л., Бакіна Т.В.
Аналіз експортно-імпортної структури сільськогосподарської та продовольчої продукції України та резерви її удосконалення

Марчук У.О., Немеш Г.С.
Спрощена система оподаткування обліку і звітності в контексті змін законодавства

Пальчук О.І.
Освітні послуги як основа розвитку економіки знань

Пермінова С.О., Ходацька М.О.
Конкурентні позиції українського ІТ-аутсорсингу на міжнародному ринку

Стаканов Р.Д.
Роль регіональних торговельних угод у розвитку міжнародної трудової міграції

 

Стройко Т.В., Лє Ван Шон
Українсько-в’єтнамське економічне співробітництво як один з напрямів зовнішньоекономічної політики

 

Федишин М.П., Петрик Д.С.
Співпраця України з міжнародним валютним фондом: проблеми та перспективи

 

Фоміна В.
Лідери світової економіки: гендерні аспекти

 

Хомутенко Л.І., Кошлата І.М.
Лібералізація руху капіталу: значення та досвід інших країн

Економіка та управління національним господарством

Амірханян Г.Г.
Виробниче обслуговування аграрного сектору: сутнісно-функціональний аналіз

Блага В.В., Доломан К.А., Гордієнко Є.А.
Аналіз інвестиційного потенціалу національної економіки

Волощук Н.Ю., Ракович С.С., Симочко С.Р.
Державне регулювання у сфері активізації розвитку малого підприємництва

Газуда С.М., Андріанова В.В., Салдан Т.Ю.
Конкурентні переваги регіонального розвитку сфери туризму 

Гелеверя Є.М.
Інтелектуальна власність у соціально-економічних системах будівельної галузі: теоретичні та прикладні аспекти

Гнатенко Є.Ю.
До питання теоретичної сутності процесу інноваційного забезпечення конкурентоспроможності виробництва

Голуб М.О.
Впровадження світового досвіду з сертифікації послуг екологічного туризму в Україні

Гончаренко Н.Г.
Роль економічного аналізу в умовах глобалізації економіки 

Гнидюк І.В., Гороховська Ю.І.
Бюджетне вирівнювання в умовах децентралізації влади

Гривківська О.В., Козинець А.О.
Інвестиційні орієнтири розвитку аграрного сектора економіки України

Гриневич Л.В.
Основи формування інвестиційно-інноваційної політики в сфері наукоємних виробництв

Деділова Т.В., Пушкарьова Н.А., Кабанець М.С.
Аналіз ефективності реалізації Концепції Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

Дружиніна В.В., Залуніна О.М., Рижак А.І.
Аналітичний огляд фактичного використання послуг готельно-ресторанного комплексу 

Дюк А.А.
Теоретико-організаційні основи реформування сільськогосподарських підприємств регіону

Дячек В.В., Осадча А.О.
Оплата праці в контексті розвитку національної економіки України

Індус К.П., Іванюк С.І., Пожо О.П.
Економічна сутність та складові фінансового потенціалу

Іртищева І.О., Арчибісова Д.С., Рижкова Г.С.
Економічна діагностика розвитку марикультури: нерозкритий потенціал Чорного моря

Калашнікова Т.В., Калашніков А.О.
Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектора України: стан та перспективи

 

Купчишина О.А.
Сутність та форми здійснення регуляторної політики в аграрному секторі

 

Кучер М.М., Джафаров Н.А.
Тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні  

Лазебна І.В.
Аналіз стану та захист економічної конкуренції у споживчому секторі економіки України

Литвин О.В.
Визначення чинників впливу на ефективність реалізації державної інвестиційної політики в Україні

Ляхович О.О.
Теоретико-практичні аспекти формування та розвитку стартап компаній в Україні

Мацола М.М., Мацола С.М.
Аналіз системи управління сільським розвитком в країнах ЄС 

Мельник А.Г., Мельник О.І., Флюнт Ю.І.
Секторальна структура економіки України

Мельник О.В.
Податковий аналіз як інструмент податкового менеджменту сільськогосподарського підприємства

Ніколаєнко Ю.В., Шишлов Т.А.
Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки національної економіки

Окуневич І.Л., Засікан К.О.
Інвестування в будівництво як основа економічного зростання регіону

 

Палієнко Д.
Відновлення та розвиток річкових пасажирських перевезень в Україні

 

Пономарьова О.Б., Шаранов Р.С., Штигайло П.І.
Проблеми та необхідність впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні

Порудєєва Т.В.
Конкурентоспроможність України у контексті глобалізації та євроінтеграційних процесів  

Скоцик В.Є.
Проблеми державної підтримки технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва: сучасний стан та проблеми вирішення

Слободянюк М.В., Хачатрян В.В.
Особливості функціонування антимонопольного комітету України

Слободянюк Н.О., Пишна О.В.
Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості регіонів України

Теницька І.А., Бондаренко А.Ф.
Особливості маркетингу туристичних послуг в Україні

Царенко В.І., Яковенко О.В.
Резерви підвищення ефективності застосування технічних засобів при здійсненні митного контролю 

Чатченко Т.В.
Молодіжне безробіття як одна з визначальних проблем соціально-економічного розвитку України та шляхи його вирішення

Черкасова С.В.
Пріоритети державного регулювання небанківського інституційного інвестування в Україні

Шура Н.О.
Принципи публічного адміністрування як регулятори соціально-економічних процесів у національній економіці

Економіка та управління підприємствами

Аллахвердян А.В.
Система економічної безпеки підприємств ЖКГ: організація та впровадження

Бага Л.Г., Кондратюк Н.В.
Глобалізаційні виклики управління агрохолдингами в Україні

Балковська В.В.
Перспективи розвитку підприємств молокопереробної галузі промисловості України в умовах євроінтеграції

Бортнік С.М., Конюх І.М.
Інтегровані маркетингові комунікації у діяльності підприємства та оцінка їх ефективності

Бренер А.В., Соріна О.О.
Шляхи покращення управління якістю на українських підприємствах використовуючи досвід Японії

Бурачек І.В., Біленчук О.О.
Конкурентоспроможність продукції підприємств: сутність, методи оцінки та зарубіжний досвід управління

Ванькович Л.Я.
Рекомендації до застосування методу декомпозиції для дифузії результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Василевич Ю.С.
Напрямки удосконалення організації управління маркетинговою діяльністю торговельного підприємства

Власова В.П., Журба І.В.
Аналіз витрат державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

Гакова М.В.
Деякі аспекти впливу інституціонального середовища на управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства

Гасай В.О.
Проблеми розвитку вітчизняної молочної промисловості

Гессен А.Є., Журавель М.О., Стаханова В.В.
Розвиток франчайзингу як вагомий фактор розширення ринку в Україні

Глушман Т.М.
Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства

Гончаренко Д.С.
Світовий досвід застосування принципів маркетингу у реформуванні залізничного транспорту у сфері вантажних перевезень

Грановська В.Г.
Модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств 

Грачова М.В., Шикіна О.В.
Перспектива створення тематичного парку у Одеській області

Григор’єва О.В., Одиниця І.Ю.
Програмування діяльності сільськогосподарського підприємства

Гуржій Н.М., Колтунік А.Ю.
Особливості сучасних підходів до стратегічного управління розвитком підприємства

Гук О.В., Дейнека О.С., Лєксін Р.І.
Інноваційний потенціал як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства

Жалінська І.В., Контефт В.П.
Сучасні заходи антикризового управління на фармацевтичних та аптечних підприємствах України

Заровна Н.П.
Формування кадрового потенціалу на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі як резерв набуття конкурентних переваг

Зєніна-Біліченко А.С., Андрієнко О.М.
Основні аспекти механізму управління інноваційним потенціалом підприємств та напрями його удосконалення

Зінгаєва Н.Є., Шуллер І.О.
Методи дослідження і прогнозування в маркетинговій діяльності

Іпполітова І.Я., Сорокотяженко К.С.
Використання методу аналізу ієрархій при реалізації стратегії енергозбереження

Катан Л.І., Приходько Ю.Ю.
Венчурне інвестування та фінансове управління ним

Кирчата І.М., Шершенюк О.М.
Обгрунтування процесу комплексної реструктуризації підприємства: стратегічний аспект

Клібанска Л.В.
Вибір стратегій управління конкурентоспроможністю підприємств птахівництва в сучасних умовах

Клюц І.С.
Ефективність виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області

Колосок А.М., Скорук О.В., Блеянюк І.Я.
Конкурентна розвідка як елемент комплексної системи фінансово-економічної безпеки підприємства

Кочедикова А.Є.
Ключові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах трансформаційних змін

Крамарчук С.П. 
Методичні аспекти розробки стратегії підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства на ринку послуг

Кулиняк І.Я., Боцман Ю.С.
Концепція “Бережливе виробництво” як метод ефективної організації виробничого процесу підприємств

Лепетюха Н.В., Артекова Т.О.
Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства харчової промисловості

Лепетюха Н.В., Прокопенко І.І.
Модель вибору найбільш вагомих чинників макросередовища системи управління трудовим потенціалом промислового підприємства

Лепетюха Н.В., Рудська І.О.
Інтегральна оцінка ефективності функціонування підприємства

Лисенко А.О.
Застосування функціонально-вартісного аналізу в сфері управління витратами підприємств дорожнього господарства

Литовка А.О., Шикіна О.В.
Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства

Lipych L., Karlin M., Tsymbaliuk I.
Investment attractiveness of the construction industry of Ukraine 

Максимюк Г.М. 
Аналіз фінансового стану автотранспортних підприємств Харківської області

Меліх Т.Г.
Інтеграція підприємств харчової промисловості як фактор оптимізації використання виробничого потенціалу

Мельничук Г.С., Нестерук А.А. 
Теоретичні засади розробки механізму управління формуванням прибутку підприємства

Миськовець Н.П.
Міжнародний досвід та стандарти ФАО ООН у відповідальному екосистемному підприємництві

Нагорний Є.І. 
Використання патентно-кон’юнктурних досліджень на різних стадіях інноваційного циклу розроблення продукції промислових підприємств

Нижник О.В.
Формування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств: чинники та основні проблеми забезпечення 

Нусінов В.Я., Буркова Л.А., Жукова О.В.
Розробка показника оцінки ефективності економічних інвестицій

Одношевна О.О., Карахнова О.Ю.
Функціонування системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві та розробка механізмів її удосконалення

Олійник В.В., Шикіна О.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України

Онищенко О.В., Ткаченко І.В., Шапран О.І.
Аналіз та оцінка ліквідності підприємства

Патлах І.М.
Пропозиції щодо застосування інструментів антикризового розвитку туристичної галузі у Запорізькому регіоні на макро- та мікрорівні

Пахуча Е.В. 
Вплив погодних факторів на формування врожаю та сталості виробництва озимої пшениці 

Писарчук О.В.
Методичні аспекти організації обліку інноваційно-активних підприємств

Притула М.Ю.
Імплементація принципів корпоративної соціальної відповідальності корпораціями України

Приходько Д.О.
Теоретичні аспекти конкурентоспроможності ресторанів японської кухні 

Прохорова В.В.
Експортно-імпортна орієнтація розвитку промислових підприємств в стратегічному управлінні

Савінова Т.С.
Модель селозберігаючого підприємства як основа соціально-економічного розвитку сільського господарства

Седікова І.О., Бондар В.А.
Особливості розвитку ключових ланок інфраструктури зернокруп’яного ринку 

Сіренко М.М., Кабак О.О. 
Методичні підходи до управління аграрними організаціями

Сірко А.Ю.
Сутність та визначення поняття економічного розвитку підприємства

Скалій Ю.І., Літинська В.А.
Специфіка управління жіночими колективами

Смалюх Я.В.
Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства

Стеблюк Н.Ф., Зелений С.Ю., Волосова Є.Р.
Методичні засади оцінки інноваційного потенціалу підприємства 

Судакова О.І., Медведовская Т.П., Зражевський I.О.
Ефективне управління рівнем економічної безпеки розвитку підприємства

Томілін О.О., Лесюк А.С.
Сутність та оцінка фінансового стану сільськогосподарського підприємства

Трушкіна Н.В.
Науково-методичні підходи до організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту

Халімон Т.М.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств на засадах інноваційності

Хлівна І.В., Гривківська О.В.
Концептуальні засади формування інвестиційної привабливості підприємств

Цемашко Ю.С.
Особливості домінуючих постіндустріальних умов господарювання 

Циба Т.О.
Проблемні аспекти обліку дебіторської заборгованості на підприємстві

Шаповал О.А.
Корпоративна культура як складова корпоративного управління

Шацька З.Я., Григоренко Я.О.
Напрями підвищення ефективності праці управлінського персоналу підприємства

Шацька З.Я., Розпереза В.І.
Теоретико-методичні аспекти підвищення конкурентоспроможності вітчизняних туристичних підприємств

Шворак А.М., Кулинич М.Б., Коваль Н.І.
Сутність та обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання

Шикина О.В., Юсупова М.В. 
Международный опыт функционирования малых гостиниц

Шостак Л.В.
Формування інноваційного потенціалу операторів сфери телекомунікацій  

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Гаркуша С.А.
Трансформація аграрної політики України: історичний досвід і сучасна практика

Деркач Т.В.
Методологічний базис формування механізмів інституційного регулювання соціально-економічного розвитку територіальної структури економіки регіону

Зубков Р.С.
Вплив інвестицій на розвиток регіону

Кривошлыков В.С., Жахов Н.В.
Выявлние типичных угроз экономической безопасности 

Кушнір О.К., Чаплінський В.Р.
Ресурсний потенціал як чинник стратегічного розвитку підприємств регіону

Маліновська К.В., Новгородська А.В. 
Природно-ресурсний потенціал у розвитку аграрного сектора

Melnik V.I., Shumskaya A.N.
Project management as a tool of strategic planning of regions development

Мілляр В.В., Кабак О.О. 
Сучасний стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Снігурівського району

Мошак О.В., Йовбак О.В., Федоричко Л.О.
Регіональна політика розвитку аграрної сфери

Наумко Ю.С. 
Ефективність механізмів державного управління територіальним економічним розвитком

Приходченко Т.А.
Соціально-економічні особливості регіону

Сембер С.В., Чубарь О.Г., Машіко К.С.
Диспропорції фінансового забезпечення територіальних громад Закарпатської області

Цалан М.І.
Організаційне забезпечення розвитку лісогосподарської діяльності в регіоні

Черемісіна Т.В., Казачковська Г.В., Токаренко О.І.
Дослідження питань визначення та класифікації населених пунктів

Шпильова В.О., Андрушкевич Н.В.
Вплив енергетичної безпеки на соціально-економічний розвиток регіонів

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Barbora Janubová
Economic and environmental vulnerability of haiti

Щербина І.О., Наконечний І.В.
Еколого-економічні шляхи оптимізації структурно-функціональної організації системи мисливського господарства України

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Гессен А.Є., Зінченко О.М., Артеменко В.В. 
Трудова міграція в Україні, її причини та наслідки

Гетьман О.О., Лучич Д.Ю.
Механізм соціальної відповідальності металургійних підприємств

Клименко С.О.
Застосування досвіду діагностики фінансового стану ВНЗ для середніх навчальних закладів освіти

Любохинець Л.С.
Стан та перспективи неформальної зайнятості на ринку праці зарубіжних країн та України

Онищенко О.В., Кисєльова А.О., Майлатова О.О.
Гендерні особливості працевлаштування в Україні

Савчук Л.М.
Функції соціального партнерства

Слободянюк Н.О., Прокопчук Г.Ю.
Відрахування з пенсії: види, причини виникнення та шляхи уникнення

Токар І.І., Пилипенко А.В.
Оцінка вартості неоплачуваної праці жінок та чоловіків як інструмент гендерного бюджетування на регіональному рівні

Гроші, фінанси і кредит

Бассова О.О., Іванова І.В.
Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємств харчової промисловості

Бурлаєнко Т.І.
Особливості управління кредитним портфелем банку

Воронкова О.М.
Страховий ринок України в умовах сучасних інституціональних перетворень

Гаркуша Ю.О.
Особливості механізму рефінансування банків в Україні

Григоревська О.О., Салазкін С.Л.
Особливості функціонування віртуальних криптовалют: економічний аспект

Гудзовата О.О.
Загрози фінансовій безпеці держави за дестабілізації грошово-кредитної сфери

Данилюк О.І.
Стан пенсійного забезпечення населення України в контексті євроінтеграційних перетворень

Данилюк-Черних І.М., Бойко О.В.
Банківська система України на сучасному етапі: проблеми та перспективи розвитку

 

Данік Н.В., Рудь І.Ю.
Стан та ефективність функціонування банківської системи України

 

Дідур С.В., Петченко М.В., Продан В.В.
Фінансовий менеджмент в системі управління страхової компанії (на прикладі ПрАТ СК «ВУСО»)

Харун О.А., Дубицька О.В.
Універсалізація та спеціалізація у банківській сфері

Єрохін К.Я., Занора В.О., Поскрипко Ю.А.
Реформування податку на додану вартість в Україні: практичні аспекти

Жердецька Л.В., Постирнак І.С.
Розвиток моделей прогнозування банкрутства банків 

Конєва І.І.
Державна фінансова підтримка підприємств АПК: стан та стратегія розвитку

Костенко О.А.
Бюджетна децентралізація в умовах трансформації фінансових основ місцевого самоврядування в Україні

Костогриз В.Г.
Особливості внутрішнього аудиту операцій банку з платіжними картками 

Куряча Н.В.
Наукові засади формування соціальних умов розвитку підприємництва та пенсійного забезпечення підприємців

Лубкей Н.П.
Державні цінні папери як інструмент боргової політики держави 

Мурашко О.В.
Роль і значення податкової системи в економіці держави

Найденко О.Є., Торяник О.В.
Вплив податкових пільг на результати діяльності підприємств

Непочатенко О.О., Юдін В.К.
Моделі страхування в галузі сільськогосподарського виробництва

Пономарьова О.Б., Тихонова В.В., Билименко К.А.
Диверсифікація страхового портфеля в умовах змінного внутрішнього середовища

Прутська О.О., Візнюк В.Ю.
Сучасний стан та проблеми ліквідності банківської системи України

Рибіна Л.О., Гузенко Т.С.
Проблеми впровадження бюджетування в українському бізнесі

Слободянюк Н.О., Семенівська О.М.
Маркетинг як інструмент підвищення ефективності комерційного банку

Стрижиченко К.А., Дунчик А.О.
Дослідження тенденції прибутковості активів банків України

Хижняк О.С.
Механізм регулювання проведення електронних торгів: основні засади

Хоменко Л.М., Глухова В.І.
Розвиток методологічних засад податкового менеджменту організацій

Христофорова О.М., Приходько І.С.
Особливості управління процентною політикою банку в умовах економічної кризи

Хромушина Л.А.
Спрощена система оподаткування в Україні: реалії, проблеми та перспективи застосування

Шульц Е.П.
Місцеві запозичення: сутність, види та міжнародний досвід

Якимчук Т.П.
Врахування особливостей діяльності суб’єктів різних сфер бізнесу при управлінні ризиком

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Адамик О.В., Сисюк С.В.
Інформаційні системи управління підприємством: вибір базових технологій та програмного забезпечення

Безкоровайна Л.В.
Взаємопоєднання інформаційних потоків управлінського і фінансового обліків для ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку підприємства

Бєлозерцев В.С., Кузнецова О.М.
Звіт про фінансові результати, його сутність і значення в контексті національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Брик Г.В. 
Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Брік С.В.
Особливості організації бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту зворотних відходів виробництва на підприємстві

Бурденко І.М., Джолос Т.В.
Концепції бухгалтерського обліку та їх розвиток

Волкова Н.А., Корнілова Т.В.
Аналіз використання власного капіталу на підприємстві

Гавриленко Н.В., Грищенко О.В.
Податкові витрати та контроль за їх станом в системі обліково-податкового інформаційного простору

Гриліцька А.В., Хавроненко О.М.
Шляхи удосконалення організації обліку витрат від операційної діяльності

Губарик О.М., Макуха К.О.
Облік фінансового результату діяльності підприємства та шляхи його удосконалення

Гудзь Н.В.
Реформування оподаткування й обліку прибутку в Україні за умов євроінтеграції та глобалізації

Згурська О.М.
Концептуальні аспекти формування ефективної системи бухгалтерського обліку з урахуванням досвіду країн ЄС

Коваль Н.І., Марченко С.О.
Податкова звітність з податку на додану вартість: зміни та новації

Кучер С.В., Грибинюк Н.С.
Особливості методики складання консолідованої фінансової звітності

Лучик Г.М.
Інтегрована звітність – як процес консолідації обліково-аналітичної інформації для управління сільськогосподарськими формуваннями

Залунін В.Ф., Макарова Г.С.
Особливості обліку та оподаткування неприбуткових організацій

Мардус Н.Ю., Шкарлат А.О.
Теоретичні і методичні підходи до визначення прибутку підприємства у обліку і аудиті

Мирончук З.П., Андрушко Р.П., Лиса О.В.
Облік і контролінг інноваційної діяльності підприємства

Наумчук А.В., Шматковська Т.О.
Відображення результатів операційної діяльності у фінансовій звітності підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід 

Небильцова В.М., Дьякова Н.І.
Аналіз та облік експорту цукру підприємствами цукрової промисловості України

Одношевна О.О., Гладка Ю.В.
Оптимізація операційних витрат на сільськогосподарських підприємствах

Онищенко О.В., Ткаченко І.В., Здор Б.Ю.
Облікове забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства

Потриваєва Н.В., Параконна А.В.
Зобов’язання і розрахунки: економічна та юридична сутність категорій

Сирцева С.В., Щербак М.М.
Напрями удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з контрагентами 

Трачова Д.М. 
Формування окремих елементів амортизаційної політики підприємства

Труніна І.М.
Особливості складання фінансової звітності в умовах гіперінфляції за національними і міжнародними стандартами

Шворак А.М., Гадзевич О.І., Слєпченко К.О.
Модель управлінського обліку як інструмент процесу прийняття рішень на авіаційних підприємствах

Якубенко Ю.Л., Коваленко С.В.
Система внутрішнього аудиту на сільськогосподарському підприємстві

Якубенко Ю.Л., Черепанов Д.В.
Сутність поняття «заробітна плата» для працівників сільського господарства

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Бойчук М.В., Ярошенко О.І.
Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії фармацевтичного дистриб’ютора із запізненням доставки продукції

Караєва Н.В.
Характеристика можливостей комп’ютерних систем і програмних засобів для економіко-екологічного аналізу господарської діяльності

Яцишин С.Р.
Консолідація фінансової звітності: автоматизація процесу формування