Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено сутність та особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) українськими підприємствами. Проаналізовано динаміку основних показників та сучасний стан ЗЕД України. Виявлено основні види ризиків, що виникають під час ведення ЗЕД, та виокремлено особливі види ризиків, що стосуються саме українських підприємств, що здійснюють ЗЕД. Наведено основні заходи для мінімізації ризиків, з якими зіштовхуються українські підприємства під час ведення ЗЕД. Розроблено рекомендації щодо здійснення зовнішньої торгівлі суб’єктами господарювання в Україні.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, підприємство, інвестиції, ризик, управління ризиками, мінімізація ризиків.

АННОТАЦИЯ
В статье освещены сущность и особенности ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) украинскими предприятиями. Проанализированы динамика основных показателей и современное состояние ВЭД Украины. Выявлены основные виды рисков, возникающих при ведении ВЭД, и выделены особые виды рисков, касающихся именно украинских предприятий, осуществляющих ВЭД. Приведены основные меры по минимизации рисков, с которыми сталкиваются украинские предприятия при ведении ВЭД. Разработаны рекомендации по осуществлению внешней торговли субъектами хозяйствования в Украине.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, предприятие, инвестиции, риск, управление рисками, минимизация рисков.

АNNOTATION
The article analyzes the nature and characteristics of foreign activities (FEA) by Ukrainian company. There is the analysis the dynamics of key indicators and current state of foreign trade of Ukraine, the basic types of risks that arise in the conduct of economic activity, and specific types of risks specifically related to Ukrainian enterprises engaged in foreign trade. The basic measures to minimize the risks faced by Ukrainian enterprises in the conduct of foreign trade are proposed. The recommendations on the implementation of foreign trade by business entities in Ukraine have been developed.

Keywords: foreign economic activity, export, import, enterprise, investment, risk, risk management, minimization of risks.

Завантажити статтю (pdf)