Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 10. Квітень 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Аванесова Н.Е., Бардакова О.Ю.
Залучення коштів українськими банками: основні проблеми та недоліки в умовах фінансової кризи

Дулюк В.Г.
Соціально-економічний критерій раціонального енерговикористання

Дунська А.Р., Жалдак Г.П.
Цінова еластичність попиту як основа прийняття ефективних управлінських рішень

Конохова З.П.
Асимметрия информации в системе управления экономикой Украины

Маслов Д.С.
Теория государственного долга в исторической ретроспективе: Д. Рикардо

Носик О.М.
Інноваційний тип відтворення людського капіталу: критерії визначення

П’ясецька-Устич С.В.
Корупція і тіньова економіка в системі соціально-економічних відносин суспільства

Стефанишин О.Б.
Теоретичні основи визначення сутнісних характеристик, функцій та складових фінансового забезпечення суб’єктів господарювання

Фицик Л.А., Фицик І.Д.
Формування та реалізація концептуальних засад соціальної політики держави у науковій та практичній діяльності М.Х. Бунге

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Алiєв Р.А.
Сучасні тенденції розвитку світового ринку будівельних послуг

Бестужева С.В.
Напрями удосконалення міжнародного фінансово-кредитного співробітництва України

Горіна Г.О.
Діагностика міжнародних документів, що забезпечують концептуальну основу сталого розвитку туризму

Давлианидзе Я.С.
Конкурентоспособность украинской сельскохозяйственной продукции на европейском рынке

Данкевич В.Є.
Методологічні та організаційно-економічні основи розвитку земельних відносин

Дерід І.О., Галушка К.О.
Специфіка регіональної інтеграції країн із різним ступенем забезпеченості природними ресурсами: аналіз країн Середнього Сходу та Північної Африки

Закревська Л.М.
Перспективи розвитку торгівельних взаємовідносин на умовах поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ)

Kozyryeva O.V.
Main directions of development of strategic partnership between Ukraine

Купчак М.Я., Мартин О.М., Гонтар З.Г.
Глобалізація політичних стратегій України на базі ноосферного підходу

Орлова О.М.
Особливості й проблеми аграрної політики України в нових економічних умовах та на фоні глобалізаційних викликів

Павлюк О.О.
Сучасні підходи в ризик менеджменті банків

Попова Ю.М., Радченко Л.М., Салогуб А.А.
Торговельно-економічне співробітництво США та України в умовах глобалізації

Січко С.М.
Міжнародна трудова міграція як форма міжнародних економічних відносин

Федоронько Н.І., Гнатюк І.Ю.
Використання функціонально-вартісного аналізу для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Федоронько Н.І.
Аналіз ефективності експортних та імпортних операцій

Економіка та управління національним господарством

Агапова М.В.
Майбутнє аграрної біржі в Україні

Беженар І.М.
Стан розвитку спеціалізації в аграрних підприємницьких структурах

Бержанір А.Л., Стрембіцька Л.Л.
Стратегії взаємодії держави та бізнесу в умовах становлення ринкових відносин в Україні

Блага В.В., Марченко І.Ю., Кобзарєва Г.Ю.
Приватизація державного майна як шлях виходу з кризи

Братюк В.П., Мешко В.В.
Перестрахування в Україні

Гордієнко В.О., Шаранов Р.С.
Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток України

Грицуленко С.І.
Дослідження інноваційної діяльності в контексті моніторингу реалізації інноваційної політики

Данкевич Є.М., Данкевич В.Є.
Екологічний контроль сільськогосподарської продукції на митниці

Дубинецька П.П., Гончаренко Д.О., Сличко Я.В.
Економічна безпека суспільства середнього класу в ринкових умовах

Козяр Н.О.
Теоретичні підходи до управління інвестиційним потенціалом аграрного виробництва в умовах глобалізації

Кравченко О.О.
Аналіз національної інноваційної системи розвитку економіки

Ляховець В.О.
Ринок яловичини в Україні: сучасний стан та перспективи

Маслак О.М.
Формування ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні

Медвідь Ю.О., Корнійчук О.О.
Визначення пріоритетних митних формальностей при здійсненні контролю за достовірністю декларування товарів

Можайкіна Н.В.
Проблеми розвитку депресивних регіонів

Назаренко Г.В.
Комплексна оцінка ефективності податкових пільг

Натрус К.С., Хамініч С.Ю.
Особливості використання маркетингових інструментів на основі стратегічного управління галуззю

Пакуліна А.А., Пакулін С.Л., Тарасенко С.І.
Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку соціального комплексу в умовах глобалізації і євроінтеграційного вектора України

Пікулик О.І.
Проблеми соціального захисту громадян України

Прохорчук С.В.
Управління інноваційним потенціалом господарюючих суб’єктів галузі в сучасних умовах

Пужай-Череда А.М.
Сучасний стан та динаміка розвитку агропромислового комплексу України та його конкурентоспроможності

Степанюк Н.А.
Аналіз причин кризової динаміки економіки України

Струк Н.П.
Основні складові механізму забезпечення енергетичної безпеки держави

Тіхонова Н.О.
Аналіз галузі виробництва овочів в Україні

Шепетуха О.О.
Поняття, сутність та особливості функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в ЄС та Україні

Шехлович А.М.
Ефективність державного управління реалізацією інституційних механізмів забезпечення інноваційної безпеки держави

Економіка та управління підприємствами

Андрущенко Н.О.
Бізнес – модель, корпорація та їх значення у виборі стратегій управління у харчовій промисловості

Аніщенко Л.О.
Система управління персоналом промислових підприємств в умовах тривалої кризи

Балдинюк А.Г.
Зменшення протиріч стратегії та тактики діяльності підприємства

Банера Н.П.
Антикризове управління як один із шляхів виходу із фінансової кризи

Бінерт О.В.
Організаційно-економічні проблеми функціонування виробників молока та молокопереробних підприємств

Бондарчук О.М., Третяк Н.А.
Порівняльна характеристика економічної ефективності виробництва гірничозбагачувальних підприємств

Вітка Н.Є.
Процеси ресурсозбереження промислових підприємств в сучасних умовах

Газенко К.В.
Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Вознесенського району

Гапоненко Т.М.
Аналіз сучасного стану ринку цукру в Україні та світі

Гільорме Т.В., Кислиця К.В.
Оцінювання людського капіталу як складової стратегії соціальної відповідальності підприємства

Гончарук О.В., Бузовська Г.О.
Методичні положення графоаналітичної оцінки економічного потенціалу підприємства

Гопкало Л.М.
Розвиток соціально-орієнтованих готельних підприємств в Україні

Грабчак В.І.
Сутність поняття «репутація підприємства» та її складових

Гресь-Євреінова С.В.
Перспективи інтеграції сучасних технічних та інформаційних можливостей ХХІ ст. в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї

Гринюк Р.М.
Особливості прогнозування індикаторів оцінювання інвестиційної ефективності прямого оподаткування підприємств

Довбенко В.І.
Проблеми інноваційного розвитку підприємств

Зайцева В.М.
Шляхи вдосконалення систем страхування в туризмі

Зачосова Н.В., Горячківська І.В.
Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання функціонування системи економічної безпеки підприємств та фінансових установ

Іванієнко К.В.
Розробка методичного забезпечення моніторингу та діагностики експортного потенціалу промислового підприємства для формування стратегії його розвитку

Іпполітова І.Я.
Методичний підхід щодо управління товарно-матеріальними цінностями на підприємстві

Кадол Л.В.
Особливості комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства

Качмар О.В.
Теоретичні основи формування людського капіталу аграрних підприємств

Кашубська В.В.
Особливості застосування стратегій просування інноваційної продукції в Україні

Кобець С.П., Шкляр Л.С.
Використання кластерного та кореляційно-регресійного аналізу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств

Коренюк П.І.
Роль інновацій у забезпеченні ефективного розвитку підприємництва

Корінь М.В., Кузьменко А.В.
Концептуальні основи формування маркетингово-логістичного накопичувально-розвантажувального центру на підприємствах залізничного транспорту України

Сокол П.М., Корчевна А.О.
Аналіз туристичних послуг в Україні на засадах класифікаційних ознак

Кравченко М.В.
Особливості системи управління та обліку основних засобів підприємства

Кривицька Н.Ю., Андрущенко В.В.
Обґрунтування вертикальної інтеграції підприємств в сучасних умовах господарювання

Крисько Ж.Л.
Управління економічною стійкістю підприємства

Лещенко Л.О.
Оптимізація економічного механізму забезпечення прибутковості в овочівництві

Лєгостаєва О.О., Кондратенко Н.Д.
Деякі заходи оптимізації податкової політики підприємства

Лизунова О.М.
Підвищення ефективності виробничого потенціалу підприємства за рахунок удосконалення системи управління кадрами

Макаренко Н.О., Селезень О.М.
Перспективні напрямки забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі оцінки ефективності маркетингової діяльності

Мельничук Л.С.
Характеристика та сучасний стан соціальної відповідальності бізнесу в Україні

Овсянникова Н.В.
Методические подходы к построению системы мотивации на предприятии

Олійник Т.Г.
Сутність, особливості та напрями підвищення енергозбереження аграрних підприємств

Олійничук О.І.
Архітектоніка системи економічної безпеки підприємства: економіко-процесний підхід

Осадчук І.В.
Компенсаційний пакет як інструмент мотивування працівників організації

Отенко І.П., Чепелюк М.І.
Стратегічні заходи формування корпоративної культури в процесі організаційних змін підприємства

Парубок Н.В.
Буряківництво в економіці сільськогосподарських підприємств

Пилипенко С.М.
Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства

Попадинець І.Р.
Прикладні аспекти ефективності мотивації управлінської праці

Продіус О.І.
Концептуальні основи та функціональні складові системи економічної безпеки підприємства

Колесник В.М., Рибка І.С.
Аналіз життєвого циклу сільськогосподарських підприємств Кривоозерського району на основі фінансово-економічних розрахунків

Ріпа Т.В.
Змістова характеристика конкурентоспроможності підприємств торгівлі

Рожков В.О.
Підходи до визначення сутності поняття економічної безпеки

Сабліна Н.В.
Управління інвестиційною діяльністю підприємств

Sagalakova N.O.
Essential characteristics of pricing process in tourism

Сахненко А.С.
Аналіз асортиментного портфелю на прикладі підприємства м’яспереробної галузі

Севрук Є.М.
Оцінка ефективності фінансування оборотних активів на підприємствах торгівлі України

Седікова І.О.
Роль держави в управлінні біржової діяльності зернового ринка

Селезньова Г.О., Сиров В.В.
Розробка алгоритму вибору конкурентної стратегії підприємства

Селезньова Г.О.
Формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах господарювання

Скриньковський Р.М., Бочко О.Ю., Харук К.Б.
Практичне застосування інтерактивних маркетингових комунікацій підприємствами

Стригуль Л.С.
Економіко-методичне забезпечення оцінки достатності фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання

Ступнікер Г.Л., Спірідонова К.О.
Оцінка діяльності будівельних підприємств з позиції формування фінансових результатів

Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В.
Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним підприємством

Ушкаренко Ю.В.
Економічна природа та соціальна місія сільськогосподарської кооперації: теоретичний аспект

Федоришина Л.М., Камінський В.І.
Самоменеджмент як мистецтво управління індивідуальним людським капіталом

Хамініч С.Ю., Приходько В.Р.
Особливості функціонування маркетингу в соціокультурній сфері

Ціпуринда В.С.
Роль персоналу в підвищенні конкурентоздатності і стабільності у розвитку підприємства

Чернишова А.В.
Використання власних торгових марок в мережах роздрібної торгівлі

Шаповал О.А.
Місце оцінювання в системі управління персоналом підприємства

Шишмарьова Л.О.
Методологічний підхід до обчислення параметрів сітьового графіка

Щербакова А.С.
Механізми стимулювання залучення інвестицій в аграрні підприємства на меліорованих землях як шлях підвищення конкурентоспроможності України

Яценко К.А.
Теоретичні підходи до визначення організаційної стійкості функціонування підприємств

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Василенко В.М., Дружиніна В.В.
До питання про оптимізацію повноважень між центром і регіонами

Губарь О.В.
Теоретико-методичні засади оцінки інвестиційної активності харчової промисловості регіону

Дискіна А.А., Богаченко Я.В.
Напрями стимулювання інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості в Україні

Зайцева В.М.
Особливості формування туристичних кластерів в Запорізькому регіоні

Ілляшенко І.О.
Історія розвитку та сучасний стан медичної промисловості Києва

Кубай О.Г.
Проблеми регламентації управління в регіональних економічних системах

Муштай В.А.
Тенденції в функціонуванні ринку молока та молочної продукції

Онопрієнко І.М.
Формування регіонального ринку м’яса

Романко О.П.
Сучасні конкурентні переваги конкурентоспроможності регіону

Сойма С.Ю.
Інвестиціна діяльність закарпатської області: проблеми і перспективи

Стефанкив О.М., Стефанкив В.О.
Использование кластерного подхода при реализации региональных программ по энергосбережению

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Андрущенко О.С.
Досвід застосування економічних інструментів енергозбереження у світовій практиці

Гарнага О.М.
Еволюція поняття збалансованого землекористування

Кислий В.М., Новосад В.О.
Урахування еколого-економічних факторів в механізмі ціноутворення

Лихогруд О.М.
Історичні аспекти формування процесу оцінювання земель населених пунктів в Україні

Попов А.С.
Фрагментація земель сільськогосподарського призначення

Сафранов Т.А., Губанова Е.Р., Шанина Т.П.
Реализация кластерной стратегии в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами

Стасюк В.М.
Комунальне водопостачання України: актуалізація завдань страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в умовах урізноманітнення форм господарювання

Stasiuk V.M.
Safety of production process in water supply and sanitation: automation contracts as a tool of its improvement

Чепеленко А.М.
Проблеми економічного зростання в умовах глобальних кліматичних загроз

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Bykhovchenko V.P., Fatun A.S., Zhezheria O.S.
Poverty as social and economic phenomenon

Богуш Л.Г.
Формування інфраструктури базової освіти як фактор реалізації суспільно необхідних потреб територіальних громад України

Болгарін В.В., Болгаріна О.Ю.
Оцінювання впливу рівня та якості освіти на процес працевлаштування

Герчанівська С.В., Стемковська І.В.
Маркетингова діяльність в службі зайнятості

Григорук П.М., Оксененко К.В.
Управління мотивацією персоналу на підприємстві

Качан Г.М.
Управління вторинною зайнятістю молоді України

Макарова О.В., Черенько Л.М.
Соціальні послуги для сімей з дітьми: нові виклики та напрями удосконалення

Підлипна Р.П.
Аналіз значення соціального страхування у подоланні бідності

Рахман М.С., Картава М.Ю.
Економіко-статистичний аналіз зайнятості та безробіття в Україні

Романуха О.М.
Деформації в оплаті праці як соціально-економічна проблема

Федотова Т.А., Колеченко Д.О.
Ефективна організація робочих місць на підприємствах

Гроші, фінанси і кредит

Александрова Г.М.
Вплив чинників на стан солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні

Альтаяу Фатхи
Ликвидность банка, ее роль и значение в его эффективной деятельности

Биховченко В.П., Гончар А.О., Федорович І.Я.
Українські реалії та світовий досвід розвитку ринку медичного страхування

Биховченко В.П., Іванюк О.В., Городнича Ю.В.
Стан медичного страхування в Україні та його пріоритетні напрями

Биховченко В.П., Кирильчук О.В.
Облікова ставка як інструмент грошово-кредитної політики національного банку України

Биховченко В.П., Фоменко Ю.В., Халімон О.П.
Сучасний стан системи інвестування активів недержавних пенсійних фондів

Борисюк О.В.
Самооподаткування в Україні: історичні витоки та проблеми адміністрування

Власюк Н.І.
Реформування системи міжбюджетних відносин в Україні: переваги і недоліки

Волощук Р.Є.
Національні особливості адміністрування податків та напрями його вдосконалення в Україні

Глухова В.І., Булах М.О.
Джерела фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні

Толуб’як В.С., Горин В.П.
Зарубіжний досвід пенсійних реформ: уроки та висновки для України

Грищук Н.В.
Цінні папери в фінансовій архітектурі сучасного економічного простору

Грубінка І.І.
Державна підтримка кредитування аграрних підприємств: іноземний досвід та вітчизняний досвід

Дерманська Л.В.
Вплив фіскальної політики на інвестиційно-інноваційний клімат в Україні

Забоєнко В.О., Трудова М.Є.
Перспективи розвитку ринку деривативів в Україні

Залізко Н.М.
Механізм управління бюджетною безпекою

Іванченко М.О., Добролежа К.М., Чубак А.Ю.
Аналіз державного боргу України в сучасних умовах

Івченко Л.В.
Сутність грошових коштів: підходи до визначення

Клівіденко Л.М., Русятинська А.О.
Сучасні проблеми дослідження макроекономічних показників у контексті розвитку економіки

Козлов В.П., Руденко Р.В.
Проблемы развития банков как институтов кредитования в Украине

Коніна М.О.
Основні проблеми системи адміністрування податків в Україні та шляхи їх подолання

Коренюк Л.В.
Особливості кредитування банками аграрних товаровиробників в сучасних умовах

Коць О.О., Гавдьо Р.О., Пістун Х.І.
Дослідження впливу рефінансування банків на показники їхньої діяльності

Лазнева І.О., Бренер А.
Аналіз видів Forex юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку Forex в Україні

Литвинюк О.В.
Науково-методологічні підходи до формування системи управління активами та пасивами банків у сучасних умовах глобальних дисбалансів

Луценко І.С., Хомутенко В.П.
Сучасний механізм оподаткування інститутів спільного інвестування та їх учасників

Нагайчук В.В., Сусіденко О.В.
Політика формування цілей і завдань фінансової стратегії підприємства

Налукова Н.І.
Страхове посередництво у контексті забезпечення збалансованості інтересів страховиків і страхувальників

Ребрик Ю.С., Ребрик М.А.
Фінансова криза банку: особливості прояву та механізм подолання

Роєнко В.В., Боженко А.C., Іванова А.С.
Сучасний стан та проблеми функціонування кредитних спілок в Україні

Рудь І.Ю.
Аналіз страхового ринку України

Стецько М.В.
Ринок акцій в формуванні структур корпоративного типу в економіці України

Терещенко В.Л.
Проблема управління державним боргом України

Ткач К.М.
Адміністративно-територіальна реформа в контексті створення самодостатніх територіальних громад

Толпежніков Р.О., Маматова Л.Ш.
Концепція забезпечення фінансово-інвестиційногопотенціалу підприємств

Трохимець О.І.
Концепція державного регулювання ринку соціально-орієнтованих товарів та послуг в Україні

Уманська В.Г.
Внутрішня конкурентоспроможність банківської системи України: проблеми і перспективи

Петленко Ю.В., Хоменко А.Р.
Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в Україні на основі світового досвіду

Чопляк І.А.
Забезпечення фінансової безпеки на підприємствах м’ясопереробної галузі України

Штефан Л.Б., Когут Я.С.
Сучасний стан реалізації державної бюджетної політики України в соціальній сфері

Штефан С.І.
Необхідність модернізації інституційної структури фінансового ринку України

Яременко О.Р., Костильова О.М.
Проблемні кредити банків: визначення сутності та тенденції їх розвитку в умовах банківської кризи

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Амалян Н.Д., Амалян А.В.
Тлумачення операцій з продажу зі знижками та бонусами судовими інстанціями та стандартами фінансової звітності

Григоренко О.С.
Еволюція систем управління підприємством в умовах глобальних змін

Кашуба В.Д.
Рівень та якість життя населення України

Малахова А.В., Мартиненко О.В.
Проблеми обліку запасів і оптимізація обліково-аналітичних процедур в управлінні підприємствами

Машевська Я.В., Вишневська О.М., Клименко В.О.
Складові і чинники впливу на формування економічної безпеки держави у глобалізаційному середовищі

Мисюк В.О.
Облікові аспекти використання маркетингових комунікацій в систем управління медійним підприємством

Момот Л.В.
Тенденції та ризики формування розвиту франчайзингу в світовій практиці та в Україні

Назарова І.Я.
Проблеми обліку іноземної валюти на розподільчих рахунках суб’єктів господарювання

Одношевна О.О.
Шляхи удосконалення процесом управління дебіторською заборгованістю

Осадча Г.Г., Обатюк Ю.
Методи побудови функції витрат – практичне застосування

Откаленко О.М.
Ціноутворення на ринку освітніх послуг: стратегія удосконалення

Панадій О.П.
Удосконалення розподілу затрат на утримання машин і обладнання сільськогосподарських підприємств для цілей управлінського обліку

Потриваєва Н.В., Машевська Я.В.
Організаційно-методичні засади формування облікової політики за міжнародними та національними стандартами

Романів С.Р., Михайлишин Н.П.
Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні

Головацька С.І., Сашко О.П.
Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку витрат підприємства за центрами відповідальності

Семчук І.В., Мазур В.Г.
Особливості здійснення процесу об’єднання підприємств на етапі первинної консолідації звітності

Тимрієнко І.Ю., Онофрійчук Н.В., Савчук В.О.
Організаційні та методичні аспекти аудиту у сфері капітальних вкладень

Томчук О.Ф.
Аналітичне забезпечення управління діловою активністю підприємства

Фурса В.П.
Актуальні питання облікової політики відповідно міжнародним стандартам фінансової звітності

Шилко І.С.
Господарська діяльність коледжів державної та комунальної форм власності як предмет економічного аналізу

Шматковська Т.О., Демедюк Л.В., Данилюк Н.В.
Формування вдалої класифікації витрат сільськогосподарського підприємства як необхідної передумови забезпечення об’єктивного обліку

Юнацький М.О.
Бухгалтерський контроль: проблеми організації та звітність

Якубенко Ю.Л.
Спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських підприємств

Статистика

Марець О.Р., Вільчинська О.М.
Теоретичні питання побудови інтегральних індикаторів

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Бегун С.І., Ляшук В.В.
Застосування регресійного аналізу для моделювання прибутку підприємств, що виробляють контрольно-вимірювальні прилади

Блaгун I.C., Ничик I.Л.
Галузевий аналіз конкурентоспроможності ринку та формування конкурентної карти ринку

Коцюба О.C.
Оцінювання дисконтованого терміну окупності інвестиційного проекту за умов нечітких вихідних даних

Кузнєцов П.В.
Роль маркетингу у розвитку мобільної електронної комерції в Україні