Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 15. Лютий 2017 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Опалько В.В.
Синергетичний підхід до дослідження соціально-економічних систем

Шевченко О.О.
Цивілізаційна парадигма дослідження генези господарської системи: методологічний аспект

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Гуща А.В., Хомутенко Л.І.
Роль міжнародних фінансових центрів: глобальний та регіональний аспект

Ковальчук С.Я.
Участь аграрних підприємств у міжнародній спеціалізації крізь призму глобалізаційних процесів

Лошенюк О.В.
Особливості розвитку міжнародної трудової міграції

Фрей Л.В.
Стан і проблеми розвитку ділового туризму: зарубіжний і вітчизняний досвід

Яценко О.М., Карасьова Н.А.
Євро-підприємництво: перспективи та загрози реалізації потенціалу зони вільної торгівлі України з ЄС в аграрному секторі

Економіка та управління національним господарством

Андрющенко А.М.
Наукове забезпечення розвитку аграрного виробництва

Багорка М.О.
Основи стратегічного планування маркетингової стратегії екологізації аграрного виробництва

Горбачова І.В.
Cистема формування та розвитку трудового потенціалу сільських територій в умовах трансформацій аграрного сектору економіки

Довжик О.О.
Аналіз особливостей ціноутворення в Україні та еквівалентність міжгалузевого товарообміну

Ібатуллін М.І.
Проблеми зовнішньої торгівлі продукції свинарства України

Іличок Б.І.
Глобальна конкурентоспроможність України – стан та можливості змін

Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.
Пріоритети державної політики соціально-екологічного розвитку сільських територій

Казак О.О.
Проблеми контролю за рекламною діяльністю в туристичній сфері України

Коренюк П.І., Чекалова Н.Е.
Управління конкурентоспроможністю будівельної галузі в сучасних умовах

Манаєнко І.М., Тюх М.О.
Детермінанти соціально-економічного розвитку України на основі стратегії емуляції

Марченко І.О.
Теоретичні засади еволюції механізму державного регулювання аграрного ринку

Мельник О.І., Мельник А.Г., Мануйлов В.С.
Міжгосподарські зв’язки аграрного та промислових секторів економіки України

Невесенко А.В.
Структурна політика аграрного сектора економіки країн Європи та шляхи її реалізації в Україні

Пасько М.І.
Особливості надання медичної допомоги та медичної послуги в умовах формування ринку послуг

Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Погребняк Л.В.
Екотуризм як важлива складова стратегії сталого розвитку України

Сибірцев В.В.
Ринок праці як складова забезпечення економічної безпеки національного та регіонального розвитку

Собкевич О.В.
Проблеми реального сектору економіки України у контексті економічної безпеки держави

Черкашина Т.С.
Проблеми оптимізації структури державних витрат в умовах формування неоліберальної моделі економічного розвитку України

Шепелєв С.С.
Позиціонування вітчизняного рибного господарства у світовому конкурентному просторі: глобальні перспективи

Штепа О.В.
Орієнтири інноваційного розвитку сільських територій України в умовах трансформації економіки

Яровий В.Ф.
Сутність та удосконалення інституційного забезпечення розвитку туристичної галузі на регіональному, національному та міжнародному рівні

Економіка та управління підприємствами

Алферова В.В., Шикіна О.В.
аналіз Інтенсивності конкуренції готелів VIP класу міста Одеси

Андрусів У.Я., Гавадзин Н.О.
Удосконалення напрямів інноваційного розвитку дослідних підприємств як важливої складової забезпечення трансформаційних процесів

Блага В.В., Благой В.В., Кіпоренко О.В.
Впровадження методичного підходу проведення рекламної кампанії спортивного закладу із залученням Інтернет-реклами

Близнюк Т.П.
Генезис парадигм управління персоналом

Бондаренко А.Ф., Солодуха М.В.
Інтернет-маркетинг як засіб підвищення рівня конкурентоспроможності сучасних товаровиробників

Вавдійчик І.М.
Сучасний стан та тенденції розвитку біржової торгівлі в Україні

Зеленков А.В., Волокітіна М.Р.
Управління закладом освіти з використанням стандартів якості та організаційних моделей

Гаєвська Л.М.
Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка

Галасюк С.С.
Сучасний стан розвитку санаторно-курортної бази України

Гречмак В.В., Кабак О.О.
Аеромоніторинг як один із методів інтенсифікації

Дзецько Я.Ю., Мельничук Г.С.
Податкові ризики та їх вплив на стан економічної безпеки підприємства

Ігель А.С., Кабак О.О.
Формування мотиваційної політики в сільськогосподарських підприємствах Новоодеського району

Іпполітова І.Я., Зарицька О.І.
Розробка прогнозних сценаріїв розвитку підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища

Коленда Н.В.
Поняття виробничої стратегії підприємства

Корецька О.В.
Теоретичні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі

Костирко А.Г., Гаврилюк Р.І.
Особливості формування і відтворення основних засобів аграрної галузі

Кравченко Н.В., Ковальчук Т.М.
Соціальні інвестиції: сутність і роль у формуванні ресурсно-компетенційної бази підприємства

Кушнірук В.С., Рогульська Ю.Ю.
Сучасний стан розвитку зерновиробництва в аграрних підприємствах Вітовського району

Лазоренко Л.В.
Аналіз ринку мобільного зв’язку України та напрямки його розвитку

Лесік І.М., Тищенко М.В.
Організаційно-правові аспекти діяльності товарних бірж

Лиса С.С.
Класифікація форматів та особливості розвитку роздрібної торгівлі України

Лозовський О.М., Луженецька Т.В.
Корпоративна культура як інструмент ефективного управління підприємством

Малик І.П., Голуб І.М.
Технологічне оновлення виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

Момот В.М., Феоктистов С.А.
Проблема выбора способа осуществления логистических услуг

Носань Н.С., Мартінович В.Г.
Сутність та генезис економічної категорії «оборотний капітал підприємства»

Педько А.Б.
Траст як ефективний інструмент управління бізнес-активами

Піжук О.І., Багнюк В.І.
Оцінювання реалізації інноваційного потенціалу підприємства

Пісковець О.В.
До проблеми ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств Київської області

Попик М.М.
Контролінг як інструмент інформаційного забезпечення системи менеджменту

Постол А.А.
Використання стратегій зосередження, диференціації, кооперування та кластеризації в управлінні розвитком малих аграрних підприємств

Романчик Т.В.
Конкурентный подход в разработке товарной стратегии предприятия

Савицька Н.Л., Кот О.В., Кот М.С.
Канали маркетингових комунікацій як засіб підвищення комунікативної активності підприємств торгівлі

Селезньова Г.О.
Конкурентні переваги підприємства: джерела та чинники формування

Славіна О.С., Комарова О.О., Братченко Л.Є.
«Я, перш за все, служу підприємству» (Е. Майер) – головний девіз контролера

Сотниченко В.М.
Методологічні підходи до оцінки економічної безпеки телекомунікаційних підприємств

Trush Ju.L., Osadchuk O.P.
Improving products’ quality management system at the enterprises of baking industry

Хасан Алі Аль-Абабнех
Модель визначення ефективності реклами із застосуванням генетичного алгоритму

Червен І.І., Топорова Т.С.
Сутність та особливості інноваційних технологій в молочному скотарстві

Черкас Д.М.
Визначення недоцільних бізнес-процесів при реінжинірингу основних бізнес-процесів на машинобудівному підприємстві

Швед Т.В., Біла І.С.
Метoдичнi пiдхoди дo oцiнки рoзвитку пiдприємств

Шнаревич С.О., Кабак О.О.
Основні фактори впливу на формування зайнятості населення у сільському господарстві

Сіренко Н.М., Щербина Ю.О., Юрченко О.Г.
Удосконалення організації розрахунків з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах

Ярмак М.Р.
Розроблення конкурентної стратегії сільськогосподарського підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Більська О.В.
Можливості інноваційного регулювання поля капіталізації людського потенціалу в складеній системі відносин між суб’єктами економіки

Бондар В.А.
Органічна продукція зернопереробних підприємств: основні поняття

Бондаренко В.М., Козар В.В.
Регіональні особливості розвитку трудоресурсного потенціалу

Вершигора Ю.З., Вершигора В.Г.
Конкурентоздатність регіонів та роль місцевої влади в її покращенні

Гаркуша О.М.
Стимулювання соціально-економічного розвитку регіону

Громика Р.П.
Сучасна інвестиційна політика України та необхідність змін в контексті регіональної політики Європейського Союзу

Гусарова М.Ю.
Підтримка конкурентоспроможності пріоритетних галузей на основі програмно-цільового підходу

Замазєєва Г.В.
Механізми системного управління інвестиційним ризиком у регіональній економічній системі

Карачина Н.П., Вітюк А.В.
Економічний розвиток сільськогосподарського машинобудування Вінницької області

Копитко В.І.
Регіональні особливості розвитку логістичного аутсорсингу

Коренюк П.І.
Регіональна економічна безпека у контексті запровадження міжнародних стандартів

Куцаб П.А.
Теоретико-концептуальні підходи до розвитку транскордонного співробітництва в умовах євроконвергенції

Лагодієнко В.В., Штучка Т.В.
Маркетингові технології для розвитку підприємств агропродовольчого сектора

Мінакова С.М., Мінаков В.М.
Розвиток логістичного аутсорсингу в Україні

Неустроев Ю.Г.
Формування структури регіонального центру з техніко-технологічного обслуговування та сільськогосподарського дорадництва

Павлов К.В.
Уніфіковані підходи до класифікація об’єктів нерухомості

Пепа Т.В.
Працересурсний потенціал: проблеми розвитку та перспективи використання

Плаксієнко В.Я., Чернецька О.В.
Інструментарій системи управління інноваційною діяльністю підприємств

Пономарьова М.С.
Стан та проблеми розвитку харчової промисловості: національний та регіональний аспект

Самофатова В.А.
Концептуальна модель управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону

Сімків Л.Є., Потьомкіна Н.Ю.
Особливості залучення іноземних інвестицій в регіонах України: проблеми та шляхи їх розв’язання

Стройко Т. В., Савченко К.В.
Стратегічні аспекти розвитку інвестиційної привабливості Херсонщини як туристичного регіону

Федотова Ю.В.
Інтегративні структури: етимологія, види і роль у забезпеченні економічного розвитку регіону

Хлівна І.В.
Методичні підходи до оцінки інфраструктурного забезпечення соціального розвитку регіону

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Гальчинський Л.Ю., Вишневська А.О.
Моделювання динаміки процесу модернізації супутнього використання водного та енергетичного ресурсів в теплоелектроенергетиці України

Gelich N.V.
Monitoring of agricultural market of Ukraine

Гончарук В.О., Кабак О.О.
Оцінка потенціалу виробництва біопалива в сільськогосподарських підприємствах Кривоозерського району

Губанова О.Р., Хлобистов Є.В.
Узагальнення методичних підходів до оцінки збитків від розміщення твердих побутових відходів на сміттєзвалищах

Мартиненко В.О., Гордієнко В.П.
Впровадження системи енергоменеджменту – шлях до зменшення енергоспоживання об’єктами муніципальної сфери

Матвійчук Н.М.
Екологічне оподаткування як інструмент фінансування природоохоронних заходів держави

Стасюк В.М.
Комунальне господарство: підвищення рівня техногенної безпеки в умовах урізноманітнення форм господарювання

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Гетьман О.О., Колєснік О.С.
Місце трудової міграції в системі міжнародних відносин та загальноміграційних процесах

Горемикіна Ю.В.
Теоретичні засади визначення сутності ключових понять у системі надання соціальних послуг

Лисак В.Ю., Олійник О.С.
Вплив освітньої складової на якість людського капіталу регіону

Гроші, фінанси і кредит

Біляєва В.Ю.
Імітаційне моделювання ефективності фінансових інновацій у банках з урахуванням рівня фінансової стійкості та стадії життєвого циклу

Болдова А.А., Акілов Ж.С.
Деякі аспекти податкового планування у фінансових установах України

Бондаренко Н.В., Корнега А.О.
Державне регулювання системи кредитування аграрної галузі

Bosenko O.S.
The analysis of modeling of interest rates for public debt management

Васильєв О.В., Німкович А.І.
Консалтинг як елемент інфраструктури підтримки бізнесу

Гасій О.В.
Закономірності розвитку регіональних банківських систем в Україні

Голюк В.Я., Баула О.В., Путіліна Д.О.
Причини зниження обмінного курсу гривні та шляхи його стабілізації

Дропа Я.Б., Михайлишин Х.В.
Стратегія формування прибутку суб’єктами господарювання України в сучасних умовах

Жмурко І.В.
Основні напрями підвищення ефективності банківського кредитування в Україні

Жовтанецька Я.В.
Антикризове управління у системі забезпечення фінансової безпеки банків

Коваль С.Ю.
Криптовалюти як складова фінансової системі: стан і перспективи розвитку в Україні

Копилюк О.І., Музичка О.М., Тимчишин Ю.В.
Удосконалення інструментарію управління проблемною заборгованістю банків на основі безпекоорієнтованого підходу

Криленко Д.В.
Децентралізація як регіональний чинник бюджетного процесу

Ониськів Л.М.
Актуальні проблеми оцінки кредитного ризику банку: нові вимоги та вплив на кредитування

Самура Ю.О., Кульчицька Н.С.
Формування системи безпеки в банківських установах

Слободянюк Н.О., Шикор К.І.
Проблемні питання формування дохідної частини бюджету: сучасні реалії

Турило А.М., Турило А.А.
Фінансова стратегія в аспекті забезпечення інноваційного та конкурентного розвитку підприємства

Ярыев Cамир Cафар оглы
Методы и инструменты управления рисками украинских банков

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Андрєшкова О.С.
Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний та сучасний аспекти

Бахчиванжи Л.А., Златов М.М.
Діагностика стану обліково-аналітичного забезпечення управління поточними біологічними активами тваринництва у сільськогосподарських кооперативах

Бразілій Н.М., Шинкаренко О.М.
Місце та роль справедливої вартості в обліКово-аналітичній системі управління підприємством в умовах застосування національних та міжнародних стандартів обліку

Ксьонжик І.В., Громадський А.В.
Механізм земельно-орендних відносин сільськогосподарських підприємств: сучасний стан і напрями удосконалення

Ксьонжик І.В., Чаплін А.А.
Фіксований сільськогосподарський податок як основний механізм державного регулювання розвитку підприємств аграрного сектору

Ліснічук О.І., Каткова Н.В.
Торгова націнка як одне із основних джерел формування доходу підприємств роздрібної торгівлі

Осадча Г.Г., Марчук А.М.
Грошові кошти: облік касових операцій

Христюк Д.П.
Аналіз фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств

Shushliakova O.V.
Accounting issues in the course of freight haulage operations

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Коцюба О.C.
Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів в разі нечітко-інтервальних оцінок початкових параметрів

Постернак И.М., Постернак С.А.
Формирование потоков по методу критического пути комплекса градостроительной энергореконструкции

Синявська О.О., Миненко С.В.
Дослідження впливу економічного розвитку країни на рівень тероризму

Янковий В.О.
Економетричне моделювання факторів росту чистого доходу миколаївського комбінату хлібопродуктів

Яровенко Г.М., Сковронська А.І.
Оцінка ефективності від депозитних вкладень на основі алгоритмів нечіткого виведення

Сучасні проблеми бізнес-освіти

Верхоглядова Н.І.
Реформування системи управління національної освіти

Стратегії економічного розвитку

Ладонько Л.С.
Оцінка ефективності використання потенціалу регіонального розвитку в контексті забезпечення його сталого розвитку

Макаренко М.В.
Дослідження підходів до оцінки конкурентоспроможності потенціалу регіонів