Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано, що у світі накопичено великий досвід розвитку кластерів, який може бути використаний під час проведення кластерної політики регіонів України. Доведено доцільність державної підтримки розвитку регіональних інноваційних кластерів. Обґрунтовано, що реалізація політики розвитку кластерів сприяє зростанню ділової та інноваційної активності в регіоні, поліпшенню інвестиційного клімату, розвитку соціальних, економічних, інформаційних систем. Для отримання конкурентних переваг на національному і міжнародному ринках кластер повинен зайняти певну нішу в системі міжнародного поділу праці, що означає необхідність досягнення високого рівня спеціалізації кластера. Поглиблення спеціалізації відбувається через постійне поліпшення вироблених товарів і послуг.

Ключові слова: кластер, регіон, інновації, управління, стратегія.

АННОТАЦИЯ
Обосновано, что в мире накоплен большой опыт развития кластеров, кото-рый может быть использован при проведении кластерной политики регионов Украины. Доказана целесообразность государственной поддержки развития региональных инновационных кластеров. Обосновано, что реализация политики развития кластеров способствует росту деловой и инновационной активности в регионе, улучшению инвестиционного климата, развитию социальных, экономических, информационных систем. Для получения конкурентных преимуществ на национальном и международном рынках кластер должен занять определенную нишу в системе международного разделения труда, что означает необходимость достижения высокого уровня специализации кластера. Углубление специализации происходит через постоянное улучшение производимых товаров и услуг.

Ключевые слова: кластер, регион, инновации, управление, стратегия.

ANNOTATION
The article proves that the world has a long experience of development of clusters. This experience can be used when conducting the cluster policy in the regions of Ukraine. The article proves expediency of state support of development of regional innovative clusters. It scientifically substantiates that the implementation of the policy of cluster development promotes the growth of business and innovative activity in the region, improvement of investment climate, development of social, economic, and information systems. To gain a competitive edge in national and international markets, the cluster must occupy a certain niche in the international division of labor. This means achieving a high level of specialization of the cluster. Specialization occurs through the continuous improvement of manufactured goods and services.

Keywords: cluster, region, innovation, management, strategy.

Завантажити статтю (pdf)