Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 8. Листопад 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Загурський О.М., Касьян В.В.
Інституціоналізація моделей поведінки економічних агентів

Звонар В.П.
Формування онтологічної основи економічного дослідження феномена соціальної відповідальності

Шеховцова В.В.
Екологічний ризик як невід’ємна частина підприємницької культури та економічної поведінки

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Vinarskа T.B., Kharchyshyna O.V.
Organizational leadership on the international market

Галіцейська Ю.М.
Співробітництво України зі світовим банком

Гордєєва Т.Ф.
Трансформація технологій міжнародного маркетингу за сучасних трендів глобальних ринків

Грибач О.В.
Діагностика фінансової нестабільності в умовах глобальної економічної кризи

Борзенкова О.Д. 
Земельне оподаткування в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи

Кирєєва А.Є.
Міжнародне співробітництво в сфері інформаційно-комунікаційних технологій

Колобердянко І.І., Стрілець Н.В.
Аналіз соціально-економічних показників в Республіці Греція в період кризового становища

Галунець Н.І., Поліщук В.Р.
Структуризація економічного потенціалу аграрних підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Прушківська Е.В.
Структурні зрушення у промисловому секторі в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів

П’ятковська О.Р.
Механізми регулювання міжнародної трудової міграції: визначення операційного поняття

Ревуцька А.О., Котвицька Н.М.
Інституціональне забезпечення сталого землекористування: зарубіжний досвід

Сіренко М.Ю., Цисар І.О.
Науковий аналіз поняття «адаптація підприємства»

Скарга О.О.
Сучасні тенденції регіоналізації діяльності туристичних ТНК

Тишкун В.С.
Підходи до регулювання міжнародної міграції інтелектуальної робочої сили у світовій практиці

Федорчук О.С., Чернова О.В.
Міжнародні інвестиційні потоки: сучасний стан та тенденції розвитку

Хадарцев О.В., Шикіло А.В.
Проблеми виходу українських підприємств на європейський ринок

Юр’єва П.Б., Холявко К.О.
Зовнішня торгівля України в умовах глобалізації: структура та пріоритети розвитку

Яценко О.М., Білецька І.І.
Торговельно-економічне співробітництво України та Канади в умовах сучасних інтеграційних процесів

Економіка та управління національним господарством

Абрамова М.В.
Підхід до визначення інтегрального показника рівня воєнно-економічної складової як елементу економічної безпеки України

Базилюк В.Б.
Вплив видавничо-поліграфічного комплексу на безпеку інституту держави

Бервено О.В.
Якість життя як основа сталого національного соціально-економічного розвитку

Бреус С.В., Ковальчук М.А.
Активізація співробітництва суб’єктів господарювання та ВНЗ в контексті забезпечення їх економічної безпеки

Вдовенко Н.М., Шепелєв В.С., Добрівський В.Г.
Регулятивні заходи держави для забезпечення стабільного епізоотичного стану та проведення торгівельних операцій

Вишневська О.М., Бобровська Н.В., Вороніна Є.І.
Інвестиційно-інноваційна основа розвитку аграрного сектора

Гальцова О.Л., Кінаш І.П., Шкромида В.В., Андрусів С.В.
Аналіз тенденцій інноваційного розвитку підприємств будівельної галузі

Гнаткович О.Д.
Теоретико-методологічні та практичні засади екологічного страхування сільськогосподарських земель в Україні

Деділова Т.В., Марченко І.Ю.
Проблеми фінансування розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загального користування

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В.
Активізація розвитку інноваційного підприємництва – дієвої форми публічно-приватного партнерства в Україні

Єльнікова Ю.В.
Методичні основи аудиту ефективності як складової державного фінансового контролю

Ємцев В.І., Ємцева І.В.
Ключові проблеми розвитку конкурентоспроможності виноградарства в Україні

Загорянська О.Л., Карлик Ю.Ю., Карпова В.С.
Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах сучасної економічної нестабільності

Корнієнко К.М.
Перспективи розвитку портової галузі України за умов анексії Криму

Костирко А.Г., Межений С.О.
Сучасний стан та проблемні аспекти оплати праці у вітчизняному аграрному секторі

Крамаренко К.М.
Формування інвестиційного клімату України в сучасних умовах

Кудлак В.Я.
Енергобезпека як основа економічної незалежності України

Лесік І.М.
Формування конкурентних переваг на ринку продукції овочівництва

Літвак О.А.
Біоекономічні пріоритети у розвитку аграрого сектора

Малюга Л.М., Загороднюк О.В.
Управління розвитком конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств

Мартусенко І.В.
Збереження суверенного статусу України в умовах сучасних глобалізаційних процесів

Бобровська Н.В., Мельнік В.В., Фалько Р.В.
Інфраструктурне забезпечення ринку сільськогосподарської продукції

Минакова C.М., Солодовникова Е.А.
Современный порт в логистической цепочке доставки грузов

Недбалюк О.П.
Інституційні та методологічні аспекти розвитку сільських територій на програмовій основі: досвід США для України

Нікіфорова В.А.
Проблеми та перспективи європейського ринку збуту української металопродукції у сучасних умовах

Овчиннікова М.А.
Генезис та взаємозв‘язок інвестицій та інновацій

Потравка Л.О.
Виникнення синергетичного ефекту на етапі інтеграції економічної системи України

Проскуріна М.О.
Креативні індустрії, як середовище економічної діяльності

Рахман М.С.
Вдосконалення конкурентоспроможності національних підприємств в сучасних економічних умовах

Салькова І.Ю., Олексієнко О.П.
Розвиток експортної діяльності АПК в умовах зони вільної торгівлі з ЄС

Світовий О.М.
Внутрішньогосподарський розрахунок та формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі

Рекун Г.П., Темнякова К.В.
Удосконалення методів формування та розвитку кадрового потенціалу органів державної влади

Тищенко О.П.
Регіональні детермінанти структуризації системи та функцій державного управління розвитком національної економіки

Васильців Т.Г., Ткачук І-М.О., Рудик С.А.
Недоліки інституційного середовища сучасного розвитку внутрішнього ринку України та напрями їх усунення

Фугело П.М.
Роль держави у регулюванні ризиків аграрного виробництва

Циган Р.М., Безпарточна В.І., Похила М.О.
Тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості в Україні

Пустовіт М.І., Шарапова С.М.
Сучасний стан інвестиційної діяльності в аграрній сфері Миколаївської області

Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І.
Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері

Язіна В.А.
Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток готельно-ресторанного господарства України

Економіка та управління підприємствами

Азарова Т.В.
Вартісно-орієнтований підхід до визначення категорії економічної безпеки підприємства

Базалійська Н.П., Мельничук Ю.С.
Сутнісні підходи визначення ефективності трудової діяльності працівників промислового підприємства

Балог Л.В.
Сутність логістичного контролінгу та його роль в процесі управління підприємством

Бєлєвцова А.В., Олійник Т.І.
Категоріальний апарат інтенсифікації лісового господарства

Боднарук І.Р.
Фактори, що стримують розвиток та використання інноваційного людського потенціалу

Бойко І.А.
Дослідження методів оцінювання фінансових ризиків

Божанова В.Ю., Кучер М.М., Лисаченко А.А.
Підвищення конкурентоздатності хлібопекарських підприємств

Боковець В.В.
Ефективність корпоративного управління на підприємствах

Винограденко С.О.
Оцінка інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Харківської області

Войтович А.В.
Ідентифікація цілей управління персоналом: компетентнісний підхід

Гаміє А.М.
Методичне забезпечення вибору стратегії організаційного розвитку підприємства

Гапон Ю.В.
Методичне забезпечення аналізу потенціалу стратегічних змін підприємства

Глєбова А.О., Карчевський Б.О.
Системи управління якістю на підприємстві в умовах євроінтеграційних процесів

Головко Т.В.
Характеристика сутності поняття грошових потоків підприємства

Шевчук Н.А., Гречухін О.С.
Оцінка ефективності механізму управління власним капіталом підприємств харчової промисловості

Теницька Н.Б., Гришко Ю.С.
Підвищення платоспроможності підприємства шляхом оптимізації дебіторської заборгованості

Гусєва О.Ю., Прудникова І.М.
Методичні основи самодіагностики організаційної структури управління підприємствами

Даневич О.С.
Організаційне забезпечення формування та розвитку стратегічного потенціалу підприємства

Данкевич А.Є.
Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації

Дмитрів А.Я., Коцьо О.Я.
Обгрунтування концептуальних положень стратегування маркетингової політики розвитку вищих навчальних закладів

Запольська М.В., Мороз Ю.В.
Основні стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору

Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П.
Методичні засади формування систем мотивації праці в сучасному менеджменті

Зосімова А.В.
Теоретичні аспекти формування інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства

Максименко А.Г., Іваниця О.В., Войцеховський Д.Ю.
Системне управління діяльністю аграрних підприємств Бобринецького району Кіровоградської області

Іпполітова І.Я., Сорокотяженко К.С.
Формування організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві

Іскра В.В.
Аналіз рентабельності українських агрохолдингів на основі показника EBITDA

Кирчата І.М.
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: аналіз та систематизація

Кінаш І.А.
Вплив диспаритету цін на ресурсне забезпечення переробних підприємств

Клєцова Н.В.
Залучення найманих працівників з високим потенціалом у сільськогосподарські підприємства України

Клюс Ю.І.
Створення корпоративної системи управління інноваціями на промислових підприємствах

Ковінько О.М., Мала А.Л.
Особливості застосування ребрендингу у маркетингових стратегіях вітчизняних підприємств

Гук О.В., Колоскова В.В.
Формування інноваційної політики підприємства

Коренюк П.І., Зєніна-Біліченко А.С., Яремчук І.В.
Впровадження сучасних управлінських технологій на підприємстві

Король Г.О., Распопова Ю.О.
Економічні методи при мотивації робітників сталеплавильного цеху

Корчагіна Г.А.
Розвиток знань підприємства як головна передумова його успішного функціонування

Костирко А.Г., Мгламян В.А.
Сучасний стан і пріоритетні напрями раціонального використання основних засобів сільськогосподарських підприємств

Кравчина В.О., Баришевська І.В.
Методика аналізу ціноутворення на вітчизняних підприємствах

Пермінова С.О., Кравчук В.В.
Особливості функціонування підприємства в умовах нестабільного середовища

Крамарчук С.П.
Аспекти формування моделі бенчмаркінгу на вітчизняних підприємствах

Кудріна О.Ю.
Сучасний розвиток промисловості в умовах економічної кризи

Кучер Л.Р., Замрій О.М.
Підходи до ефективного управління робочим часом менеджерів індустрії туризму

Лебідь О.В.
Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств дніпропетровської області

Леміш К.М., Осіння О.С.
Маркетинг як інструмент підвищення конкурентосроможності санаторно-курортних підприємств

Логінова К.С.
Аналіз методів оцінки тіньових трансакційних витрат промислового підприємства

Лойко В.В., Бичковський Р.В.
Особливості формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі

Лойко Д.М., Кияшко А.Ю.
Удосконалення системи мотивації праці на промислових підприємствах

Ляшкевич О.Ю.
Зміст та структура організаційно-економічного механізму управління енерговикористанням сільськогосподарських підприємств

Малік Л.М.
Особливості та тенденції розвитку сімейних ферм в Україні

Максименко А.Г., Рудоманов А.І., Марунич Т.Ю.
Мотиваційні важелі кадрової політики аграрних підприємств Миколаївської області

Матвійчук Н.М., Котюн А.С.
аналіз впливу основних чинників на розвиток аутстафінгу в Україні

Матросов О.Д., Матросова В.О.
Імперативи сучасного виробництва як джерело аксіологічних трансформацій категорії «економічний потенціал промислового підприємства»

Мельник О.В.
Методи оцінки податкового навантаження на рівні організації

Михальченко Г.Г.
Перспективи розвитку машинобудівних підприємств в умовах невизначеності

Мішустіна Т.С.
Особливості маркетингової стратегії просування сервісу стартапу на ринок

Громова А.Є., Кровіцка Я.А., Надобних О.О.
Особливості діяльності промислових підприємств в умовах обмежених фінансових ресурсів

Несторишен І.В.
Планування витрат промислових підприємств в умовах змін ринкової кон’юнктури

Оскома О.В., Колосова А.Р., Засікан К.О.
Аналіз стану та тенденції розвитку будівельної галузі України

Островський І.А., Юхнов Б.Ю.
Теоретичні аспекти розвитку публічно-приватного партнерства в Україні

Партика І.В.
Сучасні підходи до управління персоналом на інноваційних засадах

Paiun Y.V., Mohonko A.A.
Strategic sustainability of agro-industrial corporations under the conditions of increased competition

Пилипенко А.А., Литвиненко А.О.
Когнітивне моделювання в механізмі стратегічного управління розвитком потенціалу промислового підприємства

Піка С.М., Химич О.В.
Антикризове управління як спосіб уникнення кризових ситуацій на підприємстві

Поклонська Л.С.
Інструменти рекламної стратегії промислових підприємств

Покотилова О.І.
Еволюція концепцій маркетингу та сучасні тенденції у методологічних підходах до формування асортименту

Притула А.І., Шумейко О.Ю.
Роль амортизаційної політики у відтворенні оcновних заcобів промиcлових підприємcтв України

Равікович І.Є.
Ефективність впровадження заходів інтернет-маркетингу на машинобудівному підприємстві

Романко О.П., Савчин І.З.
Внутрішнє і зовнішнє середовище впливу на економічну стійкість нафтогазових підприємств

Романова Т.В., Волошина О.А., Гавриленко О.О.
Стандартизація української продукції при виведенні на європейський ринок

Свистун Л.А., Баранов П.Ю.
Оценка стоимости предприятия с учетом анализа нормативных дефиниций

Ситник Й.С.
Еволюція теоретичних основ у процесі інтелектуалізації систем менеджменту підприємств

Скромна А.В., Габак О.В.
Стимулювання інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах як фактор посилення їх експортного потенціалу

Сощенко О.В.
Розвиток інноваційного менеджменту на підприємствах морегосподарського комплексу

Тарасевич А.П.
Дослідження сучасного стану та динаміки вітчизняного кондитерського ринку

Токар І.І.
Особливості взаємодії суб’єкта та об’єкта управління конкурентоспроможністю підприємств дорожнього господарства

Тохтамыш Т.А.
Теоретические аспекты бюджетирования бизнес-процессов малых промышленных предприятий

Трофімчук О.Р.
Оцінювання ефективності угод на закупівлю товарів

Туз О.К., Бурковська А.В.
Організація системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства

Халіна О.В.
Організаційне забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства

Хоменко О.А.
Особливості управління фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу

Хринюк О.С., Третяк Ю.В.
Принципи управління фінансовою політикою підприємства

Христенко Г.М.
Еволюція підходів до визначення сутності інновацій

Чазов Є.В.
Дослідження ринку дитячого харчування України

Чорний А.В.
Управлінські аспекти логістичної діяльності підприємств деревообробної промисловості

Чуб Ю.В.
Управління інтелектуальними інвестиціями підприємств АПК

Чубук Л.П.
Інвестування у зерносховища: порівняння та вибір альтернативних варіантів

Чукурна О.П., Зинченко А.
Організаційно-економічний механізм маркетингового розвитку промислових підприємств в умовах глобалізації

Чулак О.В., Чернюк В.І.
Формування «матриці пріоритетів» інноваційних проектів наукового парку

Шепель Н.Г., Галаганов В.О., Кривошеев В.О.
Ключові проблем підприємницького сектору України та шляхи їх вирішення

Шепель Н.Г., Філін А.О.
Удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств в ринкових умовах

Шкурат М.Є.
Сутність формування колективного трудового потенціалу персоналу підприємства

Мельник О.І., Щербина Ю.О.
Напрями вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств

Янковець Т.М., Приступко Г.М.
Принципи та цілі формування цінової політики підприємства

Яцишина К.В.
Тенденційність розвитку підприємств торгівлі України в трансформаційному періоді

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Албов Є.О.
Конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку

Арчибісова Д.С.
Стан, проблеми та перспективи розвитку логістичної системи в регіоні

Варцаба В.І.
Верифікації можливостей гармонізації цілей та інтересів учасників соціально-економічного розвитку регіонів

Войт С.М., Завгородній К.В.
Стратегічні орієнтири розвитку транспортно-логістичної інфраструктури України та її регіонів

Вороніна О.О.
Наукові підходи до визначення сутності медичного страхування

Гапак Н.М.
Економічний розвиток громади: інституційний підхід

Гнатенко М.К.
Закономірності інноваційного економічного розвитку в умовах ринкових відносин

Дикань О.В.
Інститути розвитку промислових підприємств як основа конкурентоспроможності промисловості регіону

Дубинська І.І.
Зарубіжний досвід управління трудовими ресурсами регіону в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх загроз

Зибарева О.В., Катана А.В., Петращак О.О.
Opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчний механізм poзвитку пpoдoвoльчoгo pинку peгioну

Миленький В.М., Лишко С.В., Пригодюк О.М.
Систематизація видів інноваційної діяльності як передумова модернізації регіональної економіки

Мощицька Т.О.
Методичний підхід до оцінки адміністративно-територіального устрою і нерівномірність соціально-економічного розвитку країни і її регіонів

Пепа Т.В.
М'ясо-молочний підкомплекс і його стратегічний розвиток в ринковому середовищі

Поліщук В.Г., Богун Л.В.
Активізація сталого розвитку міст на основі сучасних технологій в системі Smart city

Стройко Т.В., Мердич О.М.
Сучасний рівень конкурентоспроможності України: проблеми та перспективи

Трейтяк О.В.
Проблеми фінансіалізації та їх вплив на розвиток регіональних господарських систем

Ценклер Н.І.
Просторова інноваційна мережа Карпатського регіону: сутність, проблеми та напрями формування

Чернюк Л.Г.
Детермінанти просторово-функціональної організації м'ясо-молочного виробництва й напрями його удосконалення

Чувікіна Н.В.
Формування принципів планування розвитку міських територій та агломерацій (просторовий підхід)

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Боєнко І.А., Мельник І.О.
Організація та ефективний розвиток виробництва органічної продукції тваринництва в умовах євроінтеграції

Варламова І.С.
Екологічне оподаткування як основа сталого розвитку національної економіки

Голод А.П.
Основні напрями екологізації туристичної діяльності у приміській зоні великого міста

Караїм О.А.
До питання ренатуралізації осушених земель через формування системи екологічного менеджменту на сільськогосподарських підприємствах

Ковалевська І.М.
Оцінка екологічної безпеки довкілля в Україні

Мельник І.О., Кучина М.С.
Державне регулювання розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні та світі

Матвійчук О.В.
Проблеми моделювання економічної складової еколого-економічного оцінювання використання водних ресурсів регіону

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Васильєв О.А., Когатько Ю.Л.
Втрати у рівні та якості життя населення України внаслідок подій на Донбасі

Василюк Д.Я.
Розвиток середнього класу в Україні з позиції нової ідеології його функціональності

Войтович Н.Г.
Теоретичні основи удосконалення системи соціально-трудових відносин

Гудзь М.В., Гавриленко А.М.
Демографічна ситуація в запорізькому регіоні: способи та шляхи подолання

Доценко І.О., Доценко В.В.
Державні соціальні стандарти та гарантій у системі соціального забезпечення населення

Лук'яненко О.Д., Лук'яненко Л.І.
Університетська наука і освіта в інтелектуальній парадигмі глобального розвитку

Мартин О.М., Топішко Н.П., Галецька Т.І.
Доходи населення і принцип соціальної справедливості як фундаментальна проблема сфери соціально-цінностних уявлень суспільства

Павлюк Т.І.
Ринок праці в Європейському Союзі

Павлюк Т.І., Ковальова А.А., Ніколайчук Н.П.
Особливості ринку праці в Україні

Пляшко О.С.
Компонентна структура конкурентоспроможності людських ресурсів

Терець В.М.
Соціально-психологічні наслідки бездітності в Україні та країнах Європи

Труфен А.О.
Розвиток та формування державної соціальної політики в Україні

Чижова Н.Є.
Новітні форми інноваційної праці в контексті розвитку людського капіталу

Гроші, фінанси і кредит

Аванесова Н.Е., Логвиненко А.Ю.
Факторинг в умовах глобальних економічних реаліях

Александрова Г.М.
Стан бюджетного вирівнювання в Україні та проблеми застосування міжбюджетних трансфертів на практиці

Алєксєєв В.І.
Про механізм надання кредитною спілкою фінансових послуг онлайн

Аванесова Н.Е., Арєстова Ю.О.
Депозитна політика комерційного банку: теоретико-методологічні засади

Архірейська Н.В.
Методологічні засади фінансової безпеки держави

Бабіченко В.В.
Інформаційна парадигма та трансформація наукових поглядів щодо корпоративних фінансів

Безвух С.В.
Фондові біржові індекси в Україні та світі: сутність, методи розрахунку, тенденції і проблеми формування

Билінська О.Б.
Міжнародний досвід впровадження диференційованих внесків у системі страхування вкладів

Бобошко Л.І.
Світовий досвід оподаткування майна та можливості його використання в Україні

Бойко А.О., Стадник О.В.
Застосування АВС та XYZ-аналізу у плануванні структури страхового портфеля страхової компанії

Вербицька Я.Є.
Місце соціальної відповідальності у забезпеченні конкурентної позиції банків України

Аванесова Н.Е., Вознікова Ю.М.
Кредитна політика банківських установ: стратегічні аспекти та ризики

Гапонюк М.А.
Аналіз організації та функціонування вітчизняного біржового ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію

Данік Н.В.
Досвід європейських країн щодо децентралізації влади та перспективи для України

Dekhtyar N.A., Deyneka O.V., Pozhar T.O.
Comparative analysis of the budgetary policy in the field of state expenditures of the Czech Republic and Ukraine

Добролежа К.М., Іванченко М.О., Пономарьова О.Б.
Розвиток страхової діяльності як необхідна складова інвестиційного потенціалу країни

Жердецька Л.В.
Обгрунтування показників для оцінки зон кредитного ризику банків України

Катан Л.І., Болонська Г.І.
Фінансова політика та фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського підприємства

Телишевська Л.І., Коренська А.М.
Оцінювання фінансової стійкості банків як елементу управління

Корень Н.В.
Аналіз важелів фіскального регулювання у країнах Європейського Союзу

Кміть В.М., Корпан Н.В.
Податкова система та її роль у формуванні бюджету України

Циган Р.М., Костенко М.І.
Розробка механізму стабілізації валютної системи та валютного курсу в Україні

Коцюрба О.Ю.
Методичні положення управління фінансовим забезпеченням діяльності підприємств житлово-комунального господарства

Крамаренко О.А.
Модель оцінки результативності видатків місцевого бюджету

Кузніченко Я.М.
Запровадження процесу співвіднесення агрегованих історичних даних щодо рівня дефолтів боржників із рівнем дефолтів боржників банку

Кушнір С.О., Топчанюк О.В.
Аналіз іноземних рейтингових методик оцінки фінансової стійкості банків з метою створення уніфікованої моделі для банків України

Лінтур І.В., Гусар М.К.
Механізм ефективного використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів

Лубкей Н.П., Карапетян О.М.
Суверенна боргова криза: передумови виникнення, наслідки та шляхи виходу

Мирончук В.М., Завальнюк І.О.
Вдосконалення комплексної оцінки стійкості фінансової системи України

Ніколаєнко Ю.В.
Банківське фінансування інноваційних центрів

Ніпіаліді О.Ю.
Податкова реформа в Україні: позитивні та негативні наслідки

Павленко О.П.
Перспективи становлення та функціонування страхового ринку України

Палійчук Т.В.
Вплив реформи фіскальної децентралізації на місцеві бюджети України

Мамонова Г.В., Салямон-Міхєєва К.Д.
Загрози ефективного розподілу бюджетних видатків в умовах реформування міжбюджетних відносин

Сас Х.І.
Види та напрями антикризового управління у комерційних банках України

Труш І.Є.
Грошово-кредитний механізм у системі державного регулювання економіки: теоретичний підхід до його суті

Шмуратко Я.А.
Тенденції розвитку світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів

Яременко О.Р., Лисенко Е.Ю.
Проблемні кредити банків: сутність, сучасний стан та методи їх регулювання

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Боднар О.В.
Визначення ролі бухгалтерського обліку відходів в системі управління підприємств

Боярова О.А., Кузик Н.П., Германчук Г.О.
Особливості обліку нарахування та виплати компенсації за невикористані відпустки

Лобачева І.Ф., Бучинська Я.В., Погребняк О.Ю.
Економічний аналіз – передумова планування ефективності виробництва

Волошан І.Г., Гогой І.Ю.
Аналіз податкових реформ щодо утримань з заробітної плати

Бурковська А.В., Галагуз Ю.О.
Теоретичні аспекти формування доходів від реалізації продукції рослинництва сільськогосподарських підприємств

Гоцелюк Ю.Є., Янюк М.О., Мельник О.І.
Напрями та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах

Жадан Т.А., Лозова Н.В.
Економічна сутність основних засобів підприємства: обліковий аспект

Жидовська Н.М., Шигінська І.М.
Внутрішній контроль як засіб забезпечення ефективної діяльності підприємств громадського харчування

Кадацька А.М.
Власний капітал сільськогосподарських підприємств, його значення та структура

Костюченко В.М., Богатир Н.В.
Інтегрована звітність як інноваційна модель звітності корпоративних підприємств України

Лозинська Т.В., Дубініна М.В.
Поточні зобов’язання: порядок визнання та відображення в балансі

Мардус Н.Ю., Єлізарова Х.П.
Особливості обліку і аудиту фінансових результатів підприємства

Михальчишина Л.Г.
Внутрішня звітність підприємств щодо операцій з конвертованими облігаціями

Мочан А.О., Бандура З.Л.
Власний капітал як об’єкт обліку та аналізу

Новіченко Л.С.
Належна організація співпраці в умовах аутсорсингу як запорука ефективного ведення бухгалтерського обліку процесу сек’юритизації активів

Омецінська І.Я.
Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління підприємством

Пилипів Н.І., Марків М.М.
Дослідження стану ринку твердого біопалива для інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень

Плікус І.Й.
Інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал, як нематеріальні активи та об'єкти бухгалтерського обліку

Потриваєва Н.В., Кореновська Т.О.
Транспарентність як забезпечення повноти висвітлення інформації у фінансовій звітності

Ткаль Я.С.
Щодо організації обліку та складання звітності рибницьких господарств

Томчук В.В.
Аналіз ефективності використання джерел фінансування підприємства

Линник О.І., Флоря А.А.
Резерв сумнівних боргів: особливості створення та відображення в бухгалтерському обліку

Фоміна О.В.
Концепція методу управлінського обліку

Хаймьонова Н.С.
Концепція обліку витрат за центрами відповідальності у системі інформаційного забезпечення управління підприємства

Ходикіна А.А., Бурковська А.В.
Актуальні тенденції обліку розрахунків з податку на додану вартість

Шерстюк О.Л.
Аудиторська оцінка ризику неефективності системи внутрішнього контролю

Шпильовий В.А.
Особливості обліку інтернет-торгівлі

Статистика

Медвідь Ю.О.
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності суб`єктів господарювання методом дзеркальної статистики

Мережко Г.М., Ткачук М.Є.
Статистичний аналіз прямих іноземних інвестицій в Україні

Остапенко Я.О.
Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його розвитку

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Зайцева Н.В., Яковенко В.С.
Консолідація даних у бізнес-аналізі діяльності підприємств

Савушкін Д.І.
Вартісні трансформаційні ефекти в економіці курортно-рекреаційних систем

Стеценко О.О.
Моделювання прогнозних дохідностей в задачах оцінювання ефективності кредитних портфелів банків

Лагодієнко В.В.
Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва

Колесник В.М., Суслова А.Ю.
Оцінка ефективності управління у сільськогосподарських підприємствах Арбузинського району Миколаївської області