Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано фактор важливості подання публічної фінансової звітності для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Розглянуто передумови та наявні проблеми щодо забезпечення публічної звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності в бюджетних установах. Досліджено та систематизовано основні положення складання та подання фінансової звітності суб’єктами державного сектору України з використанням досвіду США та Великобританії. Розроблено шляхи вдосконалення структури фінансових звітів суб’єктів вітчизняного державного сектору з метою підвищення їх інформативності та публічності. Здійснено порівняння складу вітчизняної та зарубіжної звітності суб’єктів державного сектору з метою адаптації вітчизняного облікового законодавства до міжнародних вимог.

Ключові слова: суб’єкт державного сектору, бюджетна установа, публічність, форма звітності, бухгалтерський облік.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован фактор важности представления публичной финансовой отчетности для внешних и внутренних пользователей. Рассмотрены предпосылки и существующие проблемы по обеспечению публичной отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности в бюджетных учреждениях. Исследованы и систематизированы основные положения составления и представления финансовой отчетности субъектами государственного сектора Украины с использованием опыта США и Великобритании. Разработаны пути совершенствования структуры финансовых отчетов субъектов отечественного государственного сектора с целью повышения их информативности и публичности. Проведено сравнение состава отечественной и зарубежной отчетности субъектов государственного сектора с целью адаптации отечественного учетного законодательства с международными требованиями.

Ключевые слова: субъект государственного сектора, бюджетное учреждение, публичность, форма отчетности, бухгалтерский учет.

АNNOTATION
The article analyzes the importance of presenting public financial reporting to external and internal users. The preconditions and the existing problems of public reporting in accordance with the requirements of international financial reporting standards in budgetary institutions are considered. The main provisions of compilation and presentation of financial statements by entities of the public sector of Ukraine, using the experience of the USA and Great Britain, are researched and systematized. The ways of improvement of the structure of financial reports of subjects of the domestic public sector are developed in order to increase their informativity and publicity. The article compares the composition of domestic and foreign reporting of public sector entities in order to adapt domestic accounting legislation to international requirements.

Key words: public sector entity, budget institution, publicity, form of reporting, accounting.

Завантажити статтю (pdf)