Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито підхід до прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення інноваційної діяльності підприємства на основі результатів оцінки її ефективності. Запропоновано оцінювати ефективність інноваційної діяльності підприємства з урахуванням семи її складників. Сформовано систему показників ефективності інноваційної діяльності підприємства. Розроблено кількісний та якісний способи комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення інноваційної діяльності підприємства.

Ключові слова: інноваційна діяльність, ефективність інноваційної діяльності, інтегральний показник, оцінка ефективності, управлінські рішення, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыт подход к принятию управленческих решений по усовершенствованию инновационной деятельности предприятия на основании результатов оценки ее эффективности. Предложено оценивать эффективность инновационной деятельности предприятия с учетом семи ее составляющих. Сформирована система показателей эффективности инновационной деятельности предприятия. Разработаны количественный и качественный способы комплексной оценки эффективности инновационной деятельности предприятия. Сформулированы рекомендации по усовершенствованию инновационной деятельности предприятия.

Ключевые слова: инновационная деятельность, эффективность
инновационной деятельности, интегральный показатель, оценка эффективности, управленческие решения, управление.

АNNOTATION
In the article the approach to managerial decision making about improvement of enterprise`s innovative activity on the basis of its efficiency estimation results is revealed. It is proposed to evaluate the efficiency of enterprise`s innovative activity taking into account its seven components. The system of indicators of the efficiency of enterprise`s innovative activity is formed. The quantitative and qualitative ways of complex estimation of efficiency of enterprise`s innovative activity are developed. The recommendations for improving the enterprise`s innovative activity are formulated.

Keywords: innovative activity, efficiency of innovative activity, integral indicator, efficiency evaluate, managerial decisions, management.

Завантажити статтю (pdf)