Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Розглянуто основні напрями інвестування коштів домогосподарств країни. Проведено аналіз вкладення коштів у фінансові інструменти та нерухомість у розрізі груп домогосподарств за основним джерелом доходів та територіальним розміщенням. Виявлено домогосподарства, які мають фінансовий потенціал для інвестування в розвиток територіальних громад. Охарактеризовано переваги та перешкоди застосування державно-приватного партнерства для залучення фінансових ресурсів домогосподарств у територіальний розвиток у Карпатському регіоні. Зроблено акцент на можливості застосування державно-приватного партнерства в туристично-рекреаційній сфері Карпатського регіону.

Ключові слова: домогосподарство, фінансові ресурси, інвестування, кошти, територіальна громада, державно-приватне партнерство, Карпатський регіон.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные направления инвестирования средств домашних хозяйств страны. Проведен анализ инвестирования средств в финансовые инструменты и недвижимость среди групп домохозяйств на основании источников доходов и территориального расположения. Выявлены домохозяйства, имеющие финансовый потенциал для инвестирования в развитие территориальных общин. Охарактеризованы преимущества и препятствия применению государственно-частного партнерства для привлечения финансовых ресурсов домохозяйств в территориальное развитие в Карпатском регионе. Сделан акцент на возможности применения государственно-частного партнерства в туристско-рекреационной сфере Карпатского региона.

Ключевые слова: домохозяйство, финансовые ресурсы, инвестирование, средства, территориальная община, государственно-частное партнерство, Карпатский регион.

ANNOTATION
The main directions of households’ investment are considered. The analysis of investing in financial instruments and real estate by the groups of households by main source of income and territorial placement has been carried out. Households with financial potential for investing in the development of territorial communities have been identified. The advantages and obstacles of the use of public-private partnership for attracting financial resources of households to territorial development in the Carpathian region are characterized. The emphasis is placed on the possibility of using public-private partnership in the tourist and recreational sphere of the Carpathian region.

Keywords: household, financial resources, investments, funds, territorial community, public-private partnership, Carpathian region.

Завантажити статтю (pdf)