Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Зумовлено необхідність розроблення стратегії інноваційного зростання готельно-ресторанних підприємств. Охарактеризовано питання, пов’язані зі стратегічним інноваційним розвитком бізнес-процесів підприємств, управлінням інноваційною та виробничою діяльністю. Викладено теоретичні висновки та практичні рекомендації щодо вдосконалення інноваційних процесів готельно-ресторанних підприємств. Визначено методи управління інноваційною діяльністю готельно-ресторанних підприємств на основі формування стратегії інноваційного зростання. Обґрунтовано роль інновацій у розвитку готельно-ресторанних підприємств на сучасному етапі. Розкрито зміст визначення інноваційного зростання підприємства.

Ключові слова: інновації, інноваційне рішення, інноваційна діяльність, інноваційний продукт, інноваційне підприємство, стратегія, інноваційне зростання підприємства.

АННОТАЦИЯ
Обусловлена необходимость разработки стратегии инновационного роста гостинично-ресторанных предприятий. Охарактеризованы вопросы, связанные со стратегическим инновационным развитием бизнес-процессов предприятий, управлением инновационной и производственной деятельностью. Изложены теоретические выводы и практические рекомендации по совершенствованию инновационных процессов гостинично-ресторанных предприятий. Определены методы управления инновационной деятельностью гостинично-ресторанных предприятий на основе формирования стратегии инновационного роста. Обоснована роль инноваций в развитии гостинично-ресторанных предприятий на современном этапе. Раскрыто содержание определения инновационного роста предприятия.

Ключевые слова: инновации, инновационное решение, инновационная деятельность, инновационный продукт, инновационное предприятие, стратегия, инновационный рост предприятия.

ANNOTATION
The necessity of working out the strategy of innovative growth of hotel and restaurant enterprises is conditioned. The questions connected with strategic innovative development of business processes of enterprises, management of innovative and industrial activity are characterized. Theoretical conclusions and practical recommendations on the improvement of innovative processes in hotel and restaurant enterprises are presented. The methods of managing the innovation activity of hotel and restaurant enterprises are determined on the basis of the formation of the strategy of innovative growth. The role of innovations in the development of hotel and restaurant enterprises at the present stage is grounded. The content of the definition of innovative growth of the enterprise is disclosed.

Keywords: innovation, innovative solution, innovative activity, innovative product, innovative enterprise, strategy, innovative growth of the enterprise.

Завантажити статтю (pdf)