Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 5. Травень 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Давидова І.О.
Теоретичний аналіз кваліфікованої праці в системі зайнятості України

Ряснянська А.М.
Власність на землю: теоретичний аспект

Ситкіна М.В.
Становлення та особливості теорії інформаційного суспільства

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Бабич Т.О.
Теоретичне обґрунтування поняття «глобальний економічний прогрес»

Басюк О.В.
Аналіз світового досвіду функціонування готельних ланцюгів

Войтенко О.М.
Похідні фінансові інструменти на погоду: функціональна сутність та особливості застосування

Горбенко А.Л.
Розвиток міжнародної діяльності університетів як метод конкурентної боротьби на світовому ринку

Дмитришин Б.В., Загреба М.М.
Дослідження показників конкурентоспроможності України в контексті посилення євроінтеграційних процесів

Духницький Б.В.
Основні країни-імпортери продовольства

Зборовська Ю.Л.
Формування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізації

Король М.М., Качур Ю.Б.
Перспективні шляхи розвитку України з міжнародними кредитними організаціями

Король О.В.
Компаративний аналіз соціально-економічних наслідків кризи в країнах ЄС

Левчий М.А.
Международные санкции: институционально-экономический аспект

Левчук О.В.
Глобальні проблеми інтеграції України в світовий ринок капіталів

Пічугіна Ю.В., Чорна А.В.
Специфіка функціонування тіньової економіки ЄС

Рожко А.О.
Аналіз стану і реалізації міжнародних інвестиційних проектів у сферах енергоефективності та освоєння відновлюваних джерел енергії

Дугієнко Н.О., Симоненко О.О.
Конкурентоспроможність АПК України в умовах євроінтеграції

Січко С.М.
Вплив транснаціонального капіталу на розвиток світової економіки

Ставська Ю.В.
Стратегія формування та розвитку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств АПК України

Тарасенко Т.П.
Трансформація підходів країн Єс до регулювання міграції висококваліфікованих кадрів

Хомутенко Л.І., Хмелик О.С.
Тенденції та перспективи інвестиційного співробітництва України з Європейським Союзом

Економіка та управління національним господарством

Беженар І.М.
Удосконалення регіонального розміщення та структури виробництва продукції вівчарства на основі її диверсифікації

Бойко А.Б.
Динаміка розвитку доходів ринків телекомунікацій та поштового зв’язку за 2007-2014 роки

Ганза І.В.
Експортний потенціал вітчизняних підприємств АПК в дискурсі інтеграції до європейського ринку

Гурняк І.Л., Струк О.І.
Територіальна громада як інструмент демонополізації та деолігархізації країни

Данило С.І.
Параметри та елементи інституційно-економічного механізму регулювання сфери роздрібної торгівлі регіону

Дриль О.І.
Прогнозування туристичних потоків

Дюк А.А.
Економічні агенти суспільного та приватного інтересу в процесі реформування

Кавун О.О.
Державна регуляторна полiтика у сферi продовольчої безпеки України: ризики та загрози

Кирилов Ю.Є.
Модель конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації

Коваленко Г.В.
Особисті селянські господарства в інтеграційних процесах аграрного сектору

Коваль В.В., Котлубай В.О.
Інституціональні засади стратегічного управління розвитком ринку транспортних послуг в Україні

Кравченко О.М.
Удосконалення системи оподаткування ресторанного господарства України

Крикун О.О.
Оцінка економічного і інноваційного розвитку України та шляхи забезпечення позитивних зрушень в економіці

Крушельницька Т.А.
Антикризове управління кредитними ризиками із застосуванням інструментів обліку і аудиту

Кузнецов О.В.
Державна політика регулювання економічної безпеки підприємництва: теоретичний та практичний аспекти

Кузьменко О.Ю.
Актуальність створення індустріальних парків в Україні

Kurchenko O.O.
Start-ups a form of innovative entrepreneurship

Ластівка М.В.
Теоретичні основи формування та розвитку інноваційних кластерів в Україні

Максименко А.Г.
Оцінка та перспективи кадрового потенціалу аграрного сектору України в сучасних умовах

Назаркевич М.Р.
Удосконалення розвитку сільських територій як чинника підвищення рівня життя сільського населення

Пархуць М.Р.
Умови аграрного виробництва Львівщини та проблеми його технічного оснащення

Полторак А.С.
Стратегія імпортозаміщення товарів легкої промисловості в системі напрямів економічного зростання України

Басюк М.М., Трегуб К.М., Пономарьова М.С.
Розвиток сучасного спорту та фізичного виховання як передумова здорового способу життя

Потравка Л.О.
Перспективні напрями процесу структурних трансформацій національної економіки України

Пурій Г.М.
Світові моделі організації державного фінансування вищої освіти

Риковська О.В.
Регуляторні механізми функціонування системи життєзабезпечення в сільській місцевості

Світовий О.М.
Особливості організації та функціонування кооперації у зернопродуктовому підкомплексі та її роль у формуванні та розподілі доданої вартості

Сливенко О.В.
Теоретичні аспекти інтернаціоналізації світового господарства

Снігова О.Ю., Загорельська Т.Ю.
Фінансові ризики та загрози в умовах збройного конфлікту на сході України

Устенко М.О.
Основні напрямки розвитку та завдання транспортної логістики

Feshchenko N.
Programme-aimed management in the agrarian sector of economics

Хаустова В.Є., Олійник А.Д.
Реструктуризація промисловості: теоретичні та практичні аспекти

Хамініч С.Ю., Хижняк Ю.Е.
Конкурентоспроможність міста в умовах інтеграції у глобалізаційний простір

Ховрак І.В., Безпарточна В.І., Похила М.О.
Оцінка експортного потенціалу України в контексті сучасних інтеграційних процесів

Чорний Р.В.
Ефективність інвестування аграрних формувань та шляхи його активізації в умовах розвитку ринкових відносин

Економіка та управління підприємствами

Андрущенко Н.О.
Роль та значення сучасної системи управління змінами як одного з факторів стрімкого розвитку вітчизняних підприємств торгівлі

Атюшкина В.В., Бурко Я.В.
Систематизация параметров экономического цикла для целей стратегического развития предприятия

Базалійська Н.П., Бойко Д.І.
Концептуальні основи оцінювання персоналу промислового підприємства

Білан О.С.
Діагностичне самооцінювання як механізм моніторингу результативності систем управління

Боярська М.О.
Аналіз стратегії розвитку підприємства

Бровкіна Ю.О.
Оцінка факторів впливу на економічну безпеку хлібопекарських підприємств

Булгакова О.В.
Стратегічні орієнтири розвитку підприємств дитячого харчування

Бухун Ю.В.
Економічна значимість впровадження на підприємствах космічної галузі інвестиційного проект-менеджменту

Ващенко Н.В.
Обґрунтування принципів і методів управління розвитком торговельних підприємств на засадах реалізації інноваційного потенціалу персоналу

Вівчар О.І.
Інтеграційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу

Вініченко О.М.
Проблеми функціонування та визначення напрямку розвитку підприємств машинобудівної галузі

Гармідер Л.Д.
Концепція розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства

Герасименко Ю.В.
Концептуальні засади становлення соціально-відповідального бізнесу в умовах глобалізації

Гладій Х.Г.
Застосування інструментів маркетингових комунікацій на hand made ринку

Гончарук О.В.
Методичні положення щодо оцінки виробничого потенціалу металургійних підприємств

Гордієнко Н.І., Гордієнко Т.В.
Теоретичні аспекти аналізу економічної безпеки акціонерного товариства

Далєвська Т.А., Гороховська Ю.І., Чигрин В.В.
Податок на прибуток підприємств як інструмент наповнення бюджету

Гречан А.П., Колос І.В.
Розвиток вищої освіти на засадах ощадливості

Теницька Н.Б., Гришко Ю.С.
Теоретичні аспекти оцінки платоспроможності підприємства в сучасних умовах

Гросул В.А., Жилякова О.В.
Практичні аспекти моделювання розвитку кризової ситуації на підприємстві

Гурська І.С.
Формування та функціонування ринку продукції тваринництва в Тернопільській області

Добровольська О.В.
Результативність реалізації концепції сталого розвитку через стратегію діяльності підприємств

Докуніна К.І.
Методичне забезпечення оцінки ефективності реалізації програм енергозбереження на підприємствах ЖКГ в Україні

Євтушенко Г.В., Бабошко А.І., Бушля Д.І.
Операційні ризики в системі банківської діяльності та нові шляхи їх попередження

Жерліцин Д.М.
Складові фінансової системи підприємства як об’єкту управління

Захарченко О.Г., Кукіна Н.В.
Енергетичний менеджмент в аспекті підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику

Иваниенко В.В.
Стратегия управления ресурсами предприятия: теоретико-методические аспекты формирования и реализации

Кібук Т.М.
Визначення алгоритму управління стратегічним потенціалом підприємства

Кизилов Г.І.
Теоретичні засади формування системи показників оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства

Клопов І.О., Вакуленко Т.С.
Когнітивне моделювання політики ціноутворення на ринку житлової нерухомості

Коломієць Т.В.
Формування моделі конкурентоспроможності аграрного підприємства з врахуванням впливу на неї рівня інтелектуального капіталу

Коновал Ю.В.
Порівняльний аналіз та оцінка інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України

Костанецька Т.М.
Аналіз фінансово-економічного стану сільськогосподарських підприємств

Кравець О.Ю., Саллі С.В., Бондаренко Г.В.
До проблеми припинення експлуатації збиткових шахт України

Дідух О.В., Задерецька Р.І., Кривецький І.О.
фінансове забезпечення здійснення виробничої реструктуризації машинобудівних підприємств

Крилов Д.В.
Теоретико-методологічні основи формування механізмів управління інвестиційним проектом промислового підприємства

Крисько Ж.Л.
Процесний підхід до управління інноваційною діяльністю у дорожньому будівництві

Крюкова І.О., Кравчук А.О.
Сучасний стан та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Одеській області

Кузьмак О.І.
Управління інноваційним потенціалом підприємства

Кузьменко А.В.
Теоретичні основи розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного транспорту України

Кухарук А.Д., Кий В.Л.
Врахування ризику знецінення доходу при визначенні рівня фінансової конкурентоспроможності підприємств

Кучер Л.Ю.
Управління проектами ефективного розвитку нутріївницьких підприємств

Кучер М.Н.
Оценка эффективности организационных изменений

Лозинська І.В.
Ідентифікація пріоритетів сталого розвитку в м’ясо-молочному скотарстві

Лукашев С.В., Яндола К.О.
Технології мотивації працівників підприємств

Магас Н.В.
Особливості застосування методів дослідження фінансової безпеки субʼєктів господарювання

Маєвська Н.В.
Стандартизація як метод державного регулювання економіки господарської діяльності

Мєшкова Н.Л.
Оцінка ділової активності підприємства на мікрорівні

Міняйленко І.В., Гайжук О.В.
Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку підприємств

Мойсеєнко І.П., Федишин О.О.
Управління знаннями в системі економічної безпеки підприємства

Мойсеєнко І.П., Біраковська І.Б.
Вимірювання рівня використання інтелектуального капіталу на мікрорівні

Молодецький С.С.
Рейдерство в Україні як загроза підприємницькій діяльності

Музиченко Т.О.
Інформаційно-аналітичний сервіс управління інвестиційною діяльністю

Нідзельська Т.Л.
Формування результативної системи управління розвитком стратегічного потенціалу підприємств

Нятіна Н.Л.
Професійна освіта як елемент успішного здійснення бізнесу

Остапенко О.М., Ситник О.Ю.
Теоретичні засади формування ефективної управлінської команди на авіаційному підприємстві

Пархоменко О.С., Должикова Ю.Р.
Аналіз використання оборотних активів на машинобудівних підприємствах України

Перепадя Ф.Л., Тонких Л.С.
Управління фондом оплати праці персоналу промислових підприємств

Петіна Л.В.
Формування інвестиційних потоків аграрних підприємств

Пилипенко А.А., Ялдін І.В.
Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в умовах кризи

Помірча О.М.
Необхідність впровадження інноваційної діяльності як рушійної сили економічного розвитку суб’єктів господарювання

Пронько Л.М., Колесник Т.В.
Вплив інтеграційних процесів на капіталізацію підприємств

Редько Н.В.
Особливості впровадження системи грейдів для оптимізації системи оплати праці в компанії «Соса-кола»

Серпіонова Т.А., Свірідова С.С.
Резерви зниження витрат виробництва цукру та фактори, що стимулюють розвиток ринку

Сєдов А.О.
Види ефективності використання земельних ресурсів та їх комплексна оцінка

Сірєнко Ю.І.
Застосування ділової гри як інноваційного методу навчання студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах

Урсакій Ю.А.
Економічний потенціал хлібопекарських підприємств Буковини

Харковина О.Г.
Підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу підприємства

Холявка Л.Ю.
Індексний аналіз динаміки формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства

Христенко Г.М.
Вплив концентрації на ефективність зерновиробництва

Христодорова В.Р.
Основні методи впливу на господарський ризик

Бельтюков Е.А., Чеботарь С.С.
Методы учета и управления операционными затратами

Чукурна О.П.
Економіко-статистичні методи в концепції маркетингового ціноутворення машинобудівних підприємств

Шевченко Е.В.
Соціальна складова сталості виробництва продукції рослинництва

Шматковська Т.О., Оліферчук К.С.
До проблематики формування та оцінювання фінансово-економічної безпеки в системі управління підприємством

Шовкун Л.В., Савельєва О.М.
Теоретико-методичні аспекти ефективності управління формуванням і використанням персоналу на сільськогосподарському підприємстві

Шуміло О.С.
Системний підхід під час дослідження економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі

Лункіна Т.І., Щербина Ю.О.
Вплив податкового навантаження на фінансові результати підприємства

Янковець Т.М., Прокофьєва А.М.
Оцінка ефективності інноваційних проектів у сучасних умовах господарювання

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Балацький Є.О., Гордієнко В.П., Боярко І.М.
Оцінка інвестиційної безпеки регіонів України

Васильченко Л.С.
Кластеризація як інноваційна форма диверсифікації регіональних господарських систем

Возняк Г.В.
Сучасні теорії та парадигми регіонального розвитку: практичний вимір для України

Гоблик В.В., Дем’ян Я.Ю., Гоблик Вл.В.
Кластерні ініціативи регіонів в умовах інтеграційних процесів України

Гончарова З.В.
Менеджмент якості в житлово-комунальному господарстві регіонів

Горяна І.В., Бурцева Т.І.
Тенденції розвитку черкаського регіону та його трансформаційна динаміка

Гутафель В.В.
Сучасний стан та тенденції розвитку інфраструктури Карпатського економічного регіону

Дикань В.В.
Проблеми регіональної конкурентоспроможності

Кириченко В.В.
Промисловість Рівненської області: проблеми і перспективи розвитку

Кукіна Н.В., Бакіна Т.В.
Розвиток аграрного бізнесу в аспекті прибутковості сільськогосподарських підприємств

Лещух І.В.
Пріоритети та інструменти розвитку фінансово-інвестиційної інфраструктури реалізації метрополійного потенціалу регіональних метрополій (на прикладі Західного регіону України)

Ляшенко П.А.
Соціальна безпека регіону у конфліктні часи: роль і місце у національній безпеці України

Єгорова О.Ю., Єгорова Ю.В., Можайкіна Н.В.
Інновації як основа структурних перетворень і підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки

Плугіна Ю.А.
Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку регіонів України

Попело О.В.
Перспективи комерціалізації результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів України

Різак Т.В.
Механізми регулювання конкурентоспроможності регіональних кластерів в умовах глобалізації

Харченко М.О.
Аналіз результативності закладів загальної середньої освіти у регіонах України, для цілей формування результативних освітніх округів

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Обиход Г.О., Бойко В.В.
Теоретичні аспекти екологічної та природно-техногенної безпеки і проблематика аналізу сучасного стану міст України

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Ареф`єва О.В., Полоус О.В.
Місце трудового потенціалу в системі економічних понять про працю

Біль М.М.
Базова соціальна захищеність трудових мігрантів у контексті вдосконалення публічного управління

Голод А.П., Крадецька А.О.
Дитячий адаптивний туризм в Україні: передумови розвитку та проблеми безпеки

Григор’єва О.В., Шуткіна І.С.
Застосування сучасних систем оплати праці на підприємствах України

Почтовюк А.Б.
Раціональність функціонування вищих навчальних закладів

Ткачук О.М., Ткачук П.В.
Формування та розвиток «екології душі» в умовах економічної трансформації

Янковська Л.А.
Компаративний аналіз соціального капіталу України

Гроші, фінанси і кредит

Андрусь М.І.
Проблеми розвитку особистого страхування населення в Україні

Балянт Г.Р., Саянчук Т.М.
Впровадження принципів корпоративного управління як умова реалізації ефективної інноваційної політики банків

Бaс-Юрчишин М.A.
Визнaчення особливостей розвитку ринку медичного стрaхувaння в Укрaїні нa основі соціологічного дослідження

Биховченко В.П.
Нові тенденції соціальної політики України

Біла Л.М.
Фінансова політика Євросоюзу

Біловус Т.В.
Розвиток ринку цінних паперів як спосіб активізації інвестиційного процесу

Бодня А.В., Иванченко М.А., Пономарева О.Б.
Определение проблем страхового рынка и их решение

Ганусик Ю.Б.
Закономірності розвитку інфляції в Україні в умовах циклічності

Гончаренко О.С., Богаченко М.В.
Особливості функціонування криптовалют на світових фінансових ринках

Добролежа К.М., Заволока Л.О.
Сучасний стан функціонування системи фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Драган О.О.
Теоретичні основи формування системи управління фінансами домогосподарств

Жадан О.В.
Відповідність національної та міжнародної класифікацій доходів

Зачосова Н.В.
Ідентифікація місця економічної безпеки фінансових установ у структурі системи забезпечення національної безпеки України

Ілляшенко К.В., Ілляшенко Т.О., Котенко Н.В.
Програмно-цільове фінансування видатків місцевих бюджетів: дискусійні питання оцінки ефективності

Гулько Л.Г., Ільєва О.В.
Організаційно-економічний механізм фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Князькова В.Я., Квач Я.П.
Реалії та перспективи оподаткування нерухомого майна в Україні в контексті світового досвіду

Козьмук Н.І.
Податковий контроль, як інструмент забезпечення дотримання законодавства у сфері оподаткування

Коренєва О.Г.
Форми забезпечення повернення банківських позик та розвиток їх використання в Україні

Коробкіна Н.Г.
Особливості надання податкових пільг платникам індивідуального прибуткового податку у США

Кулина Г.М.
Теоретико-методичні засади оцінювання платоспроможності страхових компаній

Лиса О.В., Адонін С.В.
Проблеми формування регіонального інвестиційного клімату в Україні

Лінтур І.В., Туряниця Г.Ю., Лінтур В.В.
Необхідність реформування місцевих бюджетів в кризових умовах економіки України

Васильєв О.В., Марченко О.В.
Нові підходи до класифікації інвестицій

Мельник В.М., Гудзенко І.С.
Еволюція бюджетно-податкового регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні

Миколишин М.М.
Механізм емісійної діяльності банків України

Нечипорук Л.В.
Попит, пропозиція та рівновага на ринку страхових послуг

Павлова О.М.
Фінансові ризики: страхування та управління ними

Пожар Є.П.
Методика прогнозування обсягів фінансових ресурсів соціальних допомог

Простебі Л.І.
Особливості формування доходів сільських бюджетів в Україні

Руснак Л.Р.
Концептуальні засади розробки цільової програми протидії фінансовому шахрайству

Святець О.О.
Аналіз світового досвіду фінансового забезпечення автодорожньої галузі

Сидорович О.Ю., Мельник Н.В.
Оподаткування доданої вартості в умовах поглиблення і розширення інтеграційних процесів в європейському просторі

Соковець-Макатуха Т.В.
Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах

Тропіна В.Б.
Зарубіжний досвід фінансування ресурсозбереження

Квасницька Р.С., Шухалова І.О.
Інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан, чинники впливу, проблеми здійснення та напрями їх вирішення

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Битківська А.В.
Особливості бухгалтерського обліку підприємства-боржника в розрізі етапів провадження у справі про банкрутство

Брик Г.В.
Методологічні основи обліку зобов’язань

Головацька С.І., Бурдейна Л.В.
Особливості обліку та оцінки виробничих запасів підприємств

Виговська А.О., Михайленко О.В.
Особливості організації обліку, аналізу і аудиту активів

Гелей Л.О.
Деякі підходи до операційного аудиту торговельних підприємств

Дем’яненко С.С.
Особливості обліку забезпечень відповідно до національних та міжнародних стандартів обліку та звітності

Духновська Л.М., Горбенко І.В.
Формування облікової інформації про податкові зобов’язання підприємств та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей

Задніпровський О.Г.
Методика формування управлінської звітності за сегментами діяльності: проблеми і можливості

Здирко Н.Г.
Облік державної підтримки сільськогосподарських підприємств за міжнародними стандартами

Кузіна Р.В.
Побудова класифікації міжнародних стандартів фінансової звітності

Михайлишин Н.П., Мельник Н.Г.
Прогресивні калькуляційні системи

Нікітіна Я.В.
Особливості нарахування матеріального забезпечення у випадку тимчасової непрацездатності з урахуванням змін законодавства від 01.01.2015 р.

Пастернак Я.П.
Вибір методів обліку витрат основної діяльності для потреб управління

Романів С.Р., Голяш І.Д., Романів Р.В.
Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом

Сирцева С.В., Криклива А.С., Співаченко Р.О.
Облік запасів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку: порівняльний аспект

Труфен А.О.
Прогнозована фінансова звітність за МСФЗ

Фесенко В.В., Загорельська Т.Ю.
Облікові викривлення та їх вплив на фінансову звітність

Хаймьонова Н.С.
Внутрішня звітність у системі управлінського обліку витрат підприємства

Хоча Н.В.
Нормативно-правове забезпечення облікової системи малих підприємств

Кононова І.В., Шелест К.О.
Адаптація національних стандартів до міжнародних стандартів фінансової звітності

Шільвінська О.Л.
Особливості обліку витрат на підприємствах готельно-ресторанного комплексу

Щирба М.Т., Щирба І.М.
Інституційне забезпечення бухгалтерського обліку у світі

Статистика

Гриневич Л.В., Чанкіна І.В.
Формування напрямків розвитку ринку праці країни в сучасних економічних умовах

Васильчак С.В., Гринькевич О.С., Милян Л.М.
Статистичне забезпечення маркетингових технологій стимулювання соціальної відповідальності в туризмі

Довгенко Я.О., Томілович О. В.
Комплекснозначний аналіз і моделювання соціально-економічного розвитку регіонів України

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Благодир Л.М.
Аналіз ефективності функціонування переробних підприємств олійно-жирової галузі України з використанням моделі виробничої функції

Богославська А.В.
Науково-методологічні засади визначення грошової оцінки земель природно-заповідного фонду

Дашко Л.О.
Аналіз оцінки банкрутства на прикладі українських підприємств

Колодійчук В.А.
Статистичне дослідження залежностей показників
ефективності логістичної системи у ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»

Патока І.В.
Державна екологічна політика для об’єднаних територіальних громад в системі децентралізації врядування

Плотницька С.
Механізм управління внутрішніми ресурсами аграрних підприємств

Полуектова Н.Р.
Методика управління реінжинірингом бізнес-процесів при впровадженні інформаційних систем управління ресурсами підприємств

Рожок Т.О.
Моделювання динаміки функціонування фірми в умовах ринкової економіки

Роскладка А.А.
Стохастичне імітаційне моделювання діяльності сільськогосподарського підприємства