Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано особливості впливу освіти на процеси формування соціальної мобільності. Вказано види соціальної мобільності, а також головні фактори, які впливають на зазначені процеси. Проаналізовано зміни в освітньому просторі, охарактеризовано динаміку загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Зазначено компоненти соціомобільного потенціалу вищої освіти, що визначається специфікою її ресурсів і тим, як вони практично використовуються. При цьому освіта сприяє формуванню соціальної мобільності та готовності молоді до реалізації у майбутній професійно зорієнтованій діяльності.

Ключові слова: соціальна мобільність, освіта, навчальні заклади, соціомобільні ресурси освіти.

АННОТАЦИЯ
В статье дана характеристика особенностям влияния образования на процессы формирования социальной мобильности. Указаны основные виды социальной мобильности, а также главные факторы этих процессов. Проанализированы изменения в образовательном пространстве, охарактеризована динамика общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений. Указаны компоненты социомобильного потенциала высшего образования, который определяется спецификой его ресурсов и тем, как они практически используются. При этом образование способствует формированию социальной мобильности и готовности молодежи к реализации в будущей профессионально ориентированной деятельности.
Ключевые слова: социальная мобильность, образование, учебные заведения, социомобильные ресурсы образования.

АNNOTATION
The peculiarities of the influence of education on the processes of formation of social mobility are described in the scientific article. The main types of social mobility, as well as the main factors influencing these processes are indicated. The changes in the educational space are analyzed, the dynamics of general education, vocational and higher educational institutions is characterized. The components of the socio-economic potential of higher education, which is determined by the specifics of its resources and the way in which they are practically used are determined. At the same time, education contributes to the formation of social mobility and youth readiness for their implementation in future professionally oriented activities.
Key words: social mobility, education, educational institutions, socio-educational resources of education.

Завантажити статтю (pdf)