Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті виконано теоретичне узагальнення застосування програмно-цільового методу у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу. Проаналізовано узгодження різних законодавчих актів із даного питання. Надано рекомендації з організації практичного впровадження програмно-цільового методу на державному підприємстві. Запропоновано шляхи вдосконалення результативних показників виконання бюджетної програми.

Ключові слова: програмно-цільовий метод, видатки бюджету, паспорт бюджетної програми, джерела іонізуючого випромінювання, заходи поводження з радіоактивними відходами.

АННОТАЦИЯ
В статье выполнено теоретическое обобщение применения программно-целевого метода в сфере поведения с радиоактивными отходами неядерного цикла. Проанализировано согласование разных законодательных актов по данному вопросу. Даны рекомендации по организации практического внедрения программно-целевого метода на государственном предприятии. Предложены пути усовершенствования результативных показателей выполнения бюджетной программы.

Ключевые слова: программно-целевой метод, расходы бюджета, паспорт бюджетной программы, источники ионизирующего излучения, мероприятия поведения с радиоактивными отходами.

ANNOTATION
The theoretical generalization of application of the program-target method in the field of radioactive waste management of a non-nuclear cycle is accomplished in the article. The harmonization of various legislative acts on this issue is analyzed. The given recommendations on organization of practical implementation of the program-target method at the state enterprise. The ways of improving the performance indicators of the budget program are proposed.

Keywords: program-target method, budget expenditures, passport of the budget program, sources of ionizing radiation, measures of radioactive waste management.

Завантажити статтю (pdf)