Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено нормативно-правові аспекти здійснення діяльності автосервісними підприємствами. Визначено ключові елементи процесу надання послуг з автосервісу. Наведено перелік основних первинних документів, що використовуються в процесі надання послуг. Визначено основні елементи облікової політики підприємств автосервісу. Встановлено особливості облікового відображення господарських операцій на підприємствах автосервісу. Окреслено перспективи подальших наукових досліджень у напрямі більш глибокого аналізу методів калькулювання собівартості послуг із ремонту та технічного обслуговування.

Ключові слова: бухгалтерський облік, автосервіс, СТО, автосервісні підприємства, ремонт, технічне обслуговування, запчастини.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы нормативно-правовые аспекты осуществления деятельности автосервисного предприятия. Определены ключевые элементы процесса предоставления услуг по автосервису. Приведен перечень основных первичных документов, используемых в процессе предоставления услуг. Определены основные элементы учетной политики предприятий автосервиса. Установлены особенности учетного отражения хозяйственных операций на предприятиях автосервиса. Определены перспективы дальнейших научных исследований в направлении более глубокого анализа методов калькулирования себестоимости услуг по ремонту и техническому обслуживанию.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, автосервис, СТО, автосервисное предприятие, ремонт, техническое обслуживание, запчасти.

АNNOTATION
In this article the regulatory-legal aspects of the activity of autoservice enterprises are investigated. The key elements of the car service delivery process are identified. The list of primary primary documents used in the process of providing services is given. The basic elements of the accounting policy of the car service enterprises are determined. The peculiarities of accounting reflection of economic operations at car service enterprises are established. Prospects of further scientific researches in the direction of more profound analysis of methods of calculation of the cost of repair and maintenance services are outlined.

Keywords: accounting, autoservice, service station, auto service companies, repair, maintenance, spare parts.

Завантажити статтю (pdf)