Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 6. Липень 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Брензович К.С.
Еволюція західних теорій щодо сутності та ролі інновацій у сфері послуг

Дутчак А.В.
Реформування пенсійної системи як умова соціальної захищеності пенсіонерів в Україні

Киризюк С.В.
Методологічні аспекти дослідження сільської економіки

Кирилюк Є.М.
Системний підхід у дослідженні аграрних відносин: теоретичні аспекти

Коляда О.В.
Економічні передумови формування середнього класу в Україні в умовах євроінтеграції

Корніяка О.В.
Становлення ринку боргових цінних паперів як чинник розвитку підприємництва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Мартин О.М., Гринчишин Н.М., Міллер О.В.
Пожежна безпека як соціосистема: суть та особливості

Фаріон М.М.
Посилення диференціації доходів населення за умов всебічної сучасної кризи вітчизняного суспільства

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Анісімов І.Є.
Розвиток міжнародної інноваційної діяльності як фактор світового економічного зростання

Антонюк К.В.
Визначальні фактори розвитку сучасної міжнародної торгівлі послугами

Квач Я.П., Фірсова К.В., Борісов О.Г.
«Зелена економіка»: можливості для України

Булик О.Б.
Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку Україну

Вдовин М.Л., Хромова М.Ю.
Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоторгівельних відносин України з країнами ЄС

Зеліч В.В.
Холдинги як структуроутвоююча форма ведення міжнародного бізнесу в Україні

Мокій А.І., Полякова Ю.В., Фільченко І.Ю.
Митна політика в системі захисту внутрішнього ринку

Полікевич Н.І.
Ресурсний потенціал та передумови створення європейських енергетичних бірж

Приходько І.В.
Оцінка ефектів впливу політико-економічних чинників міжнародної економічної інтеграції на економічне зростання України, країн Центрально-Східної Європи і СНД

Геєць І.О., Фарбота Г.Р.
Аналіз стратегій розвитку міжнародних військових авіабудівних компаній

Фрадинський О.А.
Організація діяльності Податково-митного департаменту Естонської Республіки

Економіка та управління національним господарством

Бойко В.В. 
Парадигма системи економічної безпеки держави

Борейко В.І.
Будівельна галузь як індикатор та стимулятор розвитку національної економіки

Буторіна В.Б.
Розвиток виробничо-технологічної підсистеми інноваційної інфраструктури НІС України

Венжега Д.І.
Стратегічні напрями підвищення ефективності державного регулювання промислового виробництва України

Вишневская М.К., Крамаренко А.В.
Теоретические аспекты исследования концепций регионального развития

Волошин Ю.М.
Принципи, завдання та особливості формування трансфертного ціноутворення в АПК

Глубіш Л.Я.
Необхідність вивчення тристоронньої ринкової взаємодії груп економічних інтересів від виробничої функції

Гук Х.З.
Ідентифікація концептуальних особливостей функціонування та державного регулювання розвитку готельно-ресторанного бізнесу держави

Гуменюк А.М., Лупак Р.Л., Рудик С.А.
Стан та напрями реалізації державної структурної політики імпортозаміщення в Україні

Дзюбак К.М.
Державне регулювання фази сільськогосподарського виробництва

Діченко А.Л.
Особливості, чинники формування та функції маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств як складової аграрного маркетингу

Заставнюк Л.І., Придивус Л.О., Вайс О.В.
Роль та значення цукрових замінників на вітчизняному ринку цукру

Золотых И.Б.
Экономика знаний: методологические подходы её измерения

Івченко Н.М.
Основні напрямки державного регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні

Ільтьо Т.І.
Розвиток та впровадження анімаційної діяльності в готельному господарстві на українському і світовому ринках

Коваленко О.В.
Реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства

Кузьмин В.М.
Синергетичні аспекти управління в системі вищої освіти

Левчук О.В.
Економічна безпека України в умовах глобалізації

Лисенко В.В.
Довіра як фактор розвитку підприємницької діяльності в агробізнесі

Маленька І.М.
Фінансова підтримка сільського господарства України: програмний аспект

Наумік-Гладка К.Г.
Проблеми забезпечення економічної безпеки держави в умовах становлення інформаційної економіки

Нечипоренко О.М.
Історичний аспект становлення та розвитку господарських структур в системі зрошуваного землеробства

Ніколаєва Т.В., Вітренко Л.О.
Управління нерухомістю вищих навчальних закладів на методичних засадах менеджменту активів

Новікова Н.Л.
Напрями розбудови організаційно-економічного механізму державного регулювання економічних інтересів

Озімчук О.В.
Вплив інвестицій на економічний розвиток України

Пакуліна Г.С.
Теоретико-методологічні засади системного розвитку соціальної інфраструктури держави

Пиріков О.В.
Передумови розробки концепції «товар-сировина-товар»

Савчук О.Р.
Понятійні засади економічної безпеки держави

Семирак О.С.
Формування механізму державно-приватного партнерства розвитку автомобілебудування в Україні

Stepanchuk S.O.
Index-matrix approaches of analysis of effective use of the intellectual potential in national economy

Шепелєв В.С.
Оцінка впливу перспективних підходів до регулювання ринку свинини з урахуванням сучасних глобальних трансформаційних процесів

Економіка та управління підприємствами

Антонова І.В.
Використання інноваційних технологій в готельній індустрії

Багашова Н.В.
Управління проектами в бізнесі

Бозуленко О.Ю.
Застосування стандартів якості обслуговування споживачів на підприємствах торгівлі

Чевганова В.Я., Брижань І.А.
Теоретичні засади дослідження конкурентноспроможності підприємства

Вакуленко Т.С.
Концептуальні засади ціноутворення на ринку нерухомості

Васюта Т.М.
Виробничі інструкції робочого процесу працівників підприємств птахівництва

Гаман Н.О., Шеїн Н.М.
Управління зoвнішньoекoнoмічнoю діяльністю підприємства

Гарбар В.В.
Активізація діяльності фермерських господарств та їх сталий розвиток

Гільорме Т.В., Михайліченко В.А.
Механізм маркетингового просування інноваційних енергозберігаючих технологій на засадах інвестиційного аудиту

Голобородько Я.О
Роль інвестиційного забезпечення в підвищенні конкурентоспроможності суб’єктів господарювання аграрної галузі

Стасюк Н.Р., Греськів І.Р.
Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів: переваги та недоліки

Гришко М.Г.
Огляд ринку програмних продуктів для управління торговельними мережами

Гронь О.В.
Використання творчого потенціалу споживачів для спільного створення цінності

Данкеєва О.М.
Ефективність застосування інструментів комунікативного мерчандайзингу при інтегрованому методі продажу

Єрмаков О.Ю., Есаулов В.А.
Техніко-технологічне забезпечення конкурентоспроможності продукції сільськогосподарських підприємств

Ібрагімов Е.Е.
Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства

Іванієнко К.В.
Діагностика та визначення стратегічних пріоритетів розвитку експортоорієнтованих активів машинобудівних підприємств України

Камаран Али Хассан
Преимущества ТНК в процессах прямого иностранного инвестирования

Клюс Ю.І.
Організаційно-інформаційне формування корпоративного управління інноваціями

Коверга С.В., Згоденко Р.О.
Особливості, типологія та напрямки диверсифікації промислових підприємств

Кoрнегa A.O.
Екoнoмічнa сутність кредиту і кoнцепція рoзвитку кредитних віднoсин зa сучaсних умoв

Крюкова І.О.
Імпліментація потокових концепцій у науково-методичні аспекти управління фінансовою безпекою підприємств АПВ

Лойко В.В., Бродюк І.В.
Інвестиційна стратегія в системі стратегічного набору підприємства

Ковінько О.М., Лояніч Є.В.
Інформаційні технології у маркетингу

Любомудрова Н.П.
Мотиваційний чинник інноваційної культури в забезпеченні розвитку креативного потенціалу персоналу підприємств

Мазоренко О.В., Майстренко О.В.
Методичний інструментарій стратегічного планування

Майборода Ю.В.
Оцінка рівня підприємницької активності підприємств автотранспорту

Манаєнко І.М.
ІРО як форма інвестиційного забезпечення підприємств: світовий аспект

Мартынюк Е.А.
Формирование кластерной модели устойчивого развития агрохолдинга в регионе

Митяй О. В.
Аналіз готовності підприємств АПК до інноваційного розвитку як невід’ємна складова їх конкурентоспроможності

Молодецький С.С.
Сутність рейдерства та шляхи боротьби з ним

Навроцька Т.А.
Механізм функціонального забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємств авіабудування.

Неізвестна В.С.
Ефективність формування процесу надання рекреаційних послуг

Нікітіна А.В.
Детермінація загроз зовнішнього середовища економічної безпеки підприємств в умовах глобалізації та інтернаціоналізації

Одаренко О.В.
Риск-менеджмент в рейтинге корпоративного управления GAMMA

Однорог М.А.
Державне регулювання та активізація інвестицій в АПК України

Понуровський О.І.
Інвестиційна привабливість будівельної галузі України, основні проблеми та шляхи їх вирішення

Приймак Н.С.
Управління стратегічними змінами на підприємстві

Примуш Ю.С.
Оцінка ефективності життєвого циклу будівельного підприємства

Проць Н.В.
Аналіз основних факторів, що визначають практику бюджетування на підприємствах України за 2011-2015 роки

Пугачевська К.Й.
Економічні засади суверенітету країни в умовах глобалізаційних викликів

Ралко А.С.
Деградация организации

Редько М.С.
Зміст та структура механізмів управління процесами реструктуризації аграрних підприємств

Роговий А.В.
Економічна діагностика підприємства: теоретичні та практичні аспекти дослідження

Савченко С.О.
Основні принципи процесного та проектного підходів в управлінні ВНЗ з орієнтацією на споживача

Селезньова О. О.
Діагностика економічних, політико-правових, науково-технологічних факторів маркетингового середовища будівельних підприємств України

Семенова В.Г.
Напрямки підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств

Собкевич О.В.
Теоретичні основи формування і реалізації інноваційної політики у промисловості України

Собко О.М.
Оцінка ефектів креації вартості підприємства, забезпечених розвитком ринкового інтелектуального капіталу

Сороківська О.А.
Особливості формування теоретичних засад економічної безпеки підприємств малого бізнесу

Стегней М.І., Єгорова О.І., Арнгольд С.Г.
Систематизація факторів формування та резервів підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства

Стец І.І.
Форми нестандартної зайнятості і можливості їхнього використання українськими підприємствами У сучасних умовах

Топій І.І., Зубко Н.І.
Фінансова стабільність підприємства як запорука його розвитку в умовах ринкової економіки

Черкасов В.І.
Клітинна теорія організації процесів глобального виробництва наукоємної продукції

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Антохов А.А.
Інноваційний розвиток регіональних економічних систем та їх бізнес-середовища у фокусі інтелектуалізації суспільства і технолого-сингулярного переходу

Бойченко Е.Б.
Моніторинг умов життєдіяльності як складова частина діагностики регіонального соціуму

Гоблик В.В.
Механізми становлення зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах в умовах європейської інтеграції України

Дячек В.В.
Формування системи індикативного програмування національної економіки

Жовтяк Г.А.
Напрями покращення транспортного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України

Іванова Н.В.
Методологічні аспекти формування передумов модернізації виробничої інфраструктури

Кондра О.Р.
Нарощування виробничого потенціалу сільських територій у контексті розвитку регіонального продовольчого ринку

Левковська Л.В., Сундук А.М., Добрянська Т.І.
Підходи до управління регіональним водогосподарським комплексом України у вимірах сталості

Ліба Н.С.
Наукові підходи до поняття «регіональної промислової політики»

Нездоймінов С.Г.
Круїзний ринок України в умовах міжнародної інтеграції регіонів

Орел В.М.
Поняття сутності та функцій управління в підвищенні ефективності виробництва продукції

Свида І.В.
Завдання регіональної політики сталого розвитку: визначення пріоритетів, шляхи вирішення

Турло Н.П.
Рекреаційно-туристичний потенціал подільського регіону та його вплив на розвиток туристичної сфери

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Вишневська О.М., Дюміна С.С.
Екологоорієнтований підхід у забезпеченні екологічної безпеки регіону

Кошель А.О.
Міжнародний досвід оцінки та оподаткування земель сільськогосподарського призначення

Мареха І.С.
Еколого-економічний зміст культури природокористування

Німко С.І.
Еколого-економічні аспекти використання підземних вод: сучасні тенденції та проблеми

Орленко Я.Ю.
Глобальні екологічні проблеми у контексті міжнародних договорів із захисту навколишнього середовища

Самошкіна І.Д.
Основні тенденції покращання якості природних ресурсів в аграрному секторі

Співак Я.О., Степанова І.О.
Сучасні підходи до проблеми енергозбереження в Україні

Стасюк В.М., Стасюк В.В.
Комунальне водопостачання: аналіз енергоспоживання та комплекс заходів із енергозбереження

Бардась А.В., Тимошенко О.О.
Теоретико-методичні підходи до економічного обґрунтування ефективності використання запасів рудної сировини в родовищі

Шкарупа О.В.
Стратегічний потенціал екологічної модернізації соціально-економічного розвитку регіону

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Куцеволова М.В.
Аналіз стану ринку праці України в контексті інтеграції в Європейський Союз

Лучик С.Д., Лучик М.В
Трудовий потенціал прикордонних регіонів: особливості формування і реалізації (на прикладі Карпатського регіону)

Попова І.А., Перепелюкова О.В.
Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

Терон І.В.
Корпоративна культура в механізмах регулювання соціально-трудових відносин

Шапошникова І.В.
Сучасні споживчі практики студентства

Гроші, фінанси і кредит

Альшанова О.О.
Ризики підгалузей тваринництва та їх вплив на страховий захист

Бабіченко В.В.
Формування фінансового середовища функціонування корпорацій: роль інформації

Біла Л.М.
Спільні і відмінні риси податкових систем країн Європейського Союзу та України

Боровик П.М., Cакалюк Н.В., Cулима С.А.
Сучасні проблеми справляння земельних рентних податків в агросфері

Бугай Т.В.
Теоретичні засади використання інституту разового декларування в оподаткуванні фізичних осіб в національній податковій системі

Васильчук І.П.
Роль соціально-відповідальних індексів у підтримці сталого розвитку корпорацій

Гнидюк І.В.
Шляхи вдосконалення механізму фінансового наповнення місцевого бюджету та реформування міжбюджетних відносин

Гноєвий В.Г., Шацькіх Н.Г.
Лізинг як механізм фінансування інвестиційної діяльності в умовах економічної кризи

Семенча І.Є., Головченко А.М.
Ліквідність банківської системи в умовах фінансової нестабільності

Голуб К.В.
Напрями подолання кризових явищ в банківській системі України

Калініченко Л.Л., Горбунова Т.С.
Теоретичні аспекти формування кредитного портфеля банків

Григоренко В.М.
Аналіз банків України щодо можливостей фінансування технологій управління фінансовою діяльністю

Доброрез О.Г.
Страхові послуги при іпотечному кредитуванні

Іваній К.О.
Роль та місце управління банківським капіталом в системі управління банком

Кириченко А.Г., Єрмоленко Л.В.
Фінансіалізація вітчизняної економіки: форми прояву та наслідки

Корабахіна А.Ю.
Роль сільськогосподарського дорадництва в розвитку сільських територій Миколаївської області

Куриленко В.П.
Роль непрямих податків у забезпеченні ефективної фіскальної політики держави

Лазутіна Л.О.
Джерела формування місцевих бюджетів сільських територій в умовах децентралізації

Лактіонова О.А.
Оцінка фінансової гнучкості на мікрорівні (інтегральний підхід)

Миськів Г.В.
Класифікація державного кредитування в Україні

Нагорна Л.В.
Вплив видатків на розвиток людського капіталу на основні макроекономічні показники

Нечипорук Л.В.
Теорія та практика медичного страхування в Україні

Новік О.І.
Тлумачення поняття «податкове навантаження» у вітчизняній та зарубіжній літературі

Павлій А.С.
Основні концепції оподаткування землі та їх практична реалізація

Панасюк О.В.
Фінансові механізми розвитку суб’єктів малого підприємництва України

Погріщук Г.Б., Руденко В.В.
Управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах ринкової турбулентності

Портна О.В.
Сукупний фінансовий потенціал України як ресурс у процесі свого відтворення

Приходько Є.А.
Методи оцінки конкурентоспроможності банку на депозитному ринку

Рибачук Ю.О.
Проблеми застосування фундаментального аналізу при прогнозуванні вартості фінансових інструментів

Руда О. Л.
Функціонування фондового ринку України, проблеми та перспективи розвитку

Серватинська І.М.
Адміністрування та справляння єдиного соціального внеску: зарубіжні та вітчизняні реалії

Олійник Т.О., Сергеєв В.Ю.
Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб

Стегнієнко М.О.
Систематизація існуючих поглядів на поняття «системно важливі банки»

Степанова Д.С.
Соціально-економічні ефекти адміністрування податків в Україні

Гуминська М.В., Мищишин І.Р., Тринчук В.В.
Характеристика дефініцій «страховик» та «страхова організація»

Трусова Н.В.
Моделювання середовища фінансового ризику в системі фінансового потенціалу підприємства

Хлєбнікова І.І.
Вплив специфічного акцизу на параметри розвитку ринків алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні

Чуркіна І.Є.
Узгодження національної бюджетної політики з вимогами міжнародних фінансових інституцій: позитивні та суперечливі наслідки

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Бурдьо І.М.
Об'єкти фінансово-господарського контролю будівельних підприємств

Волошан І.Г.
Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства

Кузь В.І.
Міжнародний факторинг в Україні: обліково-аналітичний аспект

Малкіна Я.Д.
Економічний зміст податків, їх роль та сучасний стан податкової системи України

Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю.
Взаємозалежність дебіторської заборгованості та фінансового стану підприємства

Момот Л.В.
Модернізація бюджетного обліку

Наумчук А.В., Стаднюк Т.В.
Стратегічний аналіз в системі управління операційною діяльністю підприємства

Семанюк В.З.
Теоретичне обгрунтування аутсорсингу облікової функції на підприємстві

Славкова О.П., Андрієнко В.О.
Проблемні аспекти формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах

Тенюх З.І.
Повернення товару нерезиденту у митному режимі реекспорту: облік і оподаткування

Тимрієнко І.Ю.
Облік і контроль у військових частинах: удосконалення методології та практичної організації

Харламова Е.В.
Конвергенция национальных форм МСФО-отчетности с требованиями международных стандартов финансовой отчетности

Ціцька Н.Є.
Актуальні питання обліку земель сільськогосподарського призначення

Цятковська О.В.
Фінансовий облік розрахунків з працівниками банків: актуальні питання

Черкашина Т.В.
Амортизація і знос: особливості нарахування у бюджетних установах

Чирва А.А.
Облік податку на доходи фізичних осіб: історичний аспект та сьогодення

Шухман М.Е.
Формування концепції організації внутрішнього аудиту в корпораціях

Статистика

Берідзе Т.М.
Основні засади забезпечення організаційної ефективності економічного стану підприємств

Хамініч С.Ю., Бойченко В.В.
Розвиток українського медійного ринку реклами у період кризи

Піскунова О.В., Осипова О.І.
Статистичний аналіз динаміки рівня продовольчої безпеки України

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Стешенко Г.М., Верещинська В.В., Буглак Д.А.
Моделювання національної стратегії еколого-економічного розвитку

Горбачук В.М.
Механізми торговельних обмежень

Григорук П.М., Вальчук О.А.
Аналіз підходів до моделювання стану та тенденцій розвитку системи пенсійного забезпечення

Завгородня О.С.
Оцінка результативності електронного навчання підприємств

Коцюба О.C.
Оцінювання ступеня ризику в разі одночасної нечіткості критерію і нормативу привабливості господарської діяльності

Лендюк Т.В.
Адаптивне навчання та нечітка логіка при побудові індивідуальної траєкторії навчання

Одинець В.А., Ніжегородцев В.О.
Комп'ютерний моніторинг, аналіз, моделювання та прогнозування потреб галузей народного господарства України у підготовці фахівців вузами

Тростянська К.М.
Методика оцінювання репутаційного ризику підприємств-посередників

Шумаєва М.І.
Особливості стратегії інформатизації суспільства в країнах світу

Раца О.Б.
Методичні аспекти дослідження середовища при формуванні економічної поведінки підприємства