Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 7. Вересень 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Вашай Ю.В.
Національні інтереси держави у контексті дотримання економічної безпеки

Москвина А.О.
Новые содержание и условия национальной конкурентоспособности в современном мире

Шараг Е.С.
Капиталовооруженность труда в дискусиях советских экономистов

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Бондарець М.В.
Особливості розвитку інноваційних процесів провідних і транзитивних країн в умовах глобалізації

Бригадир В.О.
Теоретичні засади кластерного аналізу країн ЄС

Вінська О.Й.
Особливості механізму екологізації спільної аграрної політики ЄС

Данкевич Є.М., Данкевич В.Є.
Асоціація з ЄC: перспективи і ризики для товаровиробників та експортерів сільськогосподарської продукції

Крижан Є.О.
Історичні аспекти та сучасні особливості глобалізаційних процесів в економіці України

Лазарищак С.Я., Живенков Є.С.
Вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу

Лисецька Н.М., Олійник А.О.
Інноваційні підходи щодо акцизного оподаткування в контексті європейського досвіду

Максименко А.В.
Досвід компанії Apple в системі оптимізації податків

Прушківська Е.В.
Первинний сектор економіки в національному та міжнародному поділі праці

Ряснянська А.М.
Світовий досвід формування власності на землю

Сіренко М.Ю., Цисар І.О.
Конкурентне середовище підприємства – суб’єкта ЗЕД: поняття, складові та методи аналізу

Сльозко О.О.
Оцінка ефективності інвестиційних проектів МБРР та ЄБРР в Україні

Сукач Ю.В.
Мeтодичнi зacaди оцiнки мiжнaродної конкурeнтоcпроможноcтi зeрнa тa фaкторiв впливу нa нeї

Токарева А.В., Кирий В.В.
Анализ специфики и особенности системы образования Украины и стран ЕС

Туровська О.А.
Філософія свободи вибору в контексті державотворення у Швейцарії

Ціхановська В.М., Ковальчук С.Я.
Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів

Економіка та управління національним господарством

Андрєєва Г.П., Коваль П.Ф.
Теоретичні засади спеціалізованого туризму

Аракелова І.О., Величко Н.В.
Стан сфери будівельних послуг України: основні тенденції розвитку, проблеми та сучасні методи їх вирішення

Васильців Т.Г., Породко О.Ю.
Сучасний стан та напрями вдосконалення системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні

Вдовика К.І.
Квазіфіскальні операції банківського та енергетичного секторів

Вишневська О.М., Двойнісюк Т.В., Шигида С.В.
Особливості логістичних систем сільськогосподарських підприємств

Волошина Ю.Я.
Вдосконалення основних інструментів державного регулювання для розвитку міських населених пунктів

Губа М.І.
Імпортозаміщення в системі забезпечення розвитку продовольчого ринку

Добрянська Ю.О., П’ясечна А.В., Косар Н.С.
Дослідження сучасного стану франчайзингу в Україні та світі

Єніна-Березовська А.О.
Податково-бюджетна політика в системі засобів державного регулювання регіонального розвитку

Жадан Т.А.
Основні етапи становлення та розвитку державної підтримки олійно-жирової галузі України

Зось-Кіор М.В.
Вплив глобалізації на управління земельними ресурсами вітчизняного аграрного сектору економіки

Климчук О.В.
Розвиток агропромислового комплексу – основа становлення конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні

Коваленко Є.В.
Особливості розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Ковальова О.М.
Оцінка потенціалу розвитку зернового підкомплексу економіки України

Курмаєв П.Ю.
Сучасні тенденції функціонування готельно-ресторанного господарства України

Кушнір Т.М.
Методологічні засади дослідження інститутів маркетингової інфраструктури на базі функціонального підходу

Магас Н.В.
Теоретичні аспекти механізму регулювання внутрішнього ринку України

Мовчан О.П.
Тенденції розвитку сфери зв’язку та інформатизації України

Москаленко К.І.
Методичний підхід до оцінки зовнішньоекономічного потенціалу машинобудівних підприємств

Панасейко С.І.
Державна підтримка сільськогосподарського виробництва

Пінчук А.С., Обозна А.О.
Перспективи і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі у Миколаївській області

Пішенін І.К.
Трансформація кластерної моделі транспортної сфери України

Постоєнко К.І.
Структура ринку продовольчих товарів

Присяжнюк А.Ю.
Оцінка передумов кластеризації у сфері торгівлі

Прохорчук С.В.
Інноваційна спроможність економіки України в умовах глобалізації

Савіцька Н.В.
Активізація інвестиційної політики України

Сухоставець А.І.
Формування стратегії сталого розвитку сільських територій

Тибінка Г.І.
Мотиваційні заходи детінізації оплати праці в Україні

Ткаленко Н.В.
Мегарегуляторні функції ринку інноваційного ресурсу

Хамініч С.Ю., Гаєва А.О.
Ринок овочевої продукції як складова аграрного сектору національного господарства

Холявко Н.І., Шестаковська Т.Л.
Університетська інноваційна діяльність як чинник економічної безпеки країни

Цибуляк В.Я.
Дерегуляція адміністративних послуг для сільських жителів

Економіка та управління підприємствами

Алмашій Я.І.
Менеджмент та управління кризовими явищами у діяльності сучасного підприємства

Майчук О.О., Андрейченко К.І.
Роль маркетингової логістики в процесі функціонування аграрних підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

Божанова В.Ю., Стеблюк Н.Ф., Діденко С.О.
Діагностика підприємства в системі антикризового управління

Прокопенко В.І., Ерперт О.М., Бондаренко Л.А.
Обґрунтування критеріїв оцінювання та забезпечення конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів

Бондарчук М.Ю.
Удосконалення системи управління процесами торгівлі суб’єктів малого бізнесу Житомирської області

Бутенко Д.С., Ткачук І.І.
Розвиток трансферу технологій – запорука активізації інноваційних процесів в Україні

Височин І.В., Вавдійчик І.М.
Дослідження сучасного стану управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі України

Вашечко Ю.В.
Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств в умовах кризи

Вислободська Г.П.
Класифікація послуг в сільському господарстві України

Вострякова В.І., Коляденко С.В.
Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід

Гаврикова А.О.
Світовий досвід лібералізації ринків електричної енергії: теоретико-аналітичний аспект

Хамініч С.Ю., Гавриш А.К.
Формування стратегії збуту на підприємствах промислового сектору України

Галунець Н.І., Грицьків І.Б., Ілляшова Ю.А.
Удосконалення системи управління якістю та конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств на зовнішньому ринку

Галько Л.Р.
Інституційний вплив вищої освіти на формування людського капіталу підприємства

Гнатишина Н.Д., Когут Ю.В.
Ефективність капітальних інвестицій в післякризовий період

Горбань А.В.
Повоєнна відбудова повітряного транспорту УРСР

Брижань І.А., Городенська А.О.
Зниження енерговитрат в собівартості як напрям забезпечення конкурентоспроможності продукції в умовах євроінтеграції

Городня Т.А., Пилипців М.І.
Управління інноваційним розвитком підприємства з використанням складових інноваційної діяльності

Гребенюк А.І., Домаскіна М.А.
Інформаційне забезпечення управління транспортним обслуговуванням господарюючих суб'єктів

Грінченко Р.В.
Розвиток підприємств сфери забезпечення потреб агропромислового комплексу України

Грозний І.С.
Формування центру управління якістю розвитку промислового підприємства

Бойченко В.С., Данюк О.В.
Аналіз процедури оцінки персоналу на ТОВ МФ «ФАВОРИТ ПЛЮС»

Дуда Г.Б.
Особливості формування та використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств

Живко З.Б., Вольних А.І., Муж П.О.
Ключові аспекти ідентифікації загроз економічній безпеці підприємств

Задорожнюк Н.А., Ковтун К.В.
Проблемы и перспективы развития индустрии развлечений в Украине

Карташова О.Г.
Забезпечення фінансово-кредитної стійкості корпоративних аграрних підприємств

Кирилюк Є.М.
Ендогенні чинники розвитку внутрішнього агропродовольчого ринку

Кирчата І.М.
Теоретичні засади конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю підприємства

Ключник А.В.
Складові інвестиційного потенціалу аграрних підприємств та напрями їх покращення

Колісник М.В., Балик У.О.
Бюджетування як шлях до ефективного управління

Коренюк П.І., Тарасенко С.І., Шулячевська А.О.
Проблеми оцінки в системі управління розвитком організації

Хринюк О.С., Корчовна М.Р.
Роль фінансової стратегії в управлінні фінансовою безпекою підприємства

Костіна К.В.
Еволюція логістики в світі: чинники виникнення, етапи, роль

Kravchuk R.S.
The oil market: analysis and prognostication

Кулик К.О.
Реструктуризація як механізм фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств

Лещик І.Б., Пиріг Г.І.
Теоретичні аспекти формування поняття «корпоративне управління»

Литвинов А.І.
Кредитування та прибутковість сільськогосподарських підприємств

Хамініч С.Ю., Ліхтер А.М.
Соціально-етичний маркетинг як складова бренд-орієнтованого управління підприємством

Кавтиш О.П., Максимішина О.В.
Оцінка ефективності механізму управління кадровою політикою підприємств машинобудування

Малюк С.О., Шевченко К.А.
Корпоративне управління підприємством як фактор його розвитку

Митяй О.В.
Оцінкa фінaнсового стaну aгрaрних підприємств як основa зaбезпечення їх економічної безпеки

М’ячин В.Г.
Оцінка маркетингової складової інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств методом нечіткої логіки

Навольська Н.В.
Чинники впливу на формування і використання трудового потенціалу підприємства

Новойтенко І.В., Малиновський В.В.
Формування конкурентних переваг підприємств хлібного ринку України

Олексюк Т.В.
Стратегія управління фінансовою безпекою підприємств машинобудування: теоретичний аспект

Пащенко О.П.
Ефективність менеджменту: основний зміст та особливості оцінки

Печуляк Ю.С.
Навчання та професійний розвиток персоналу підприємств туристичної галузі

Косарєва І.П., Полупан П.М.
Систематизація основних показників оцінки фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава

Понуровський О.І.
Підвищення інвестиційної привабливості будівельної галузі України шляхом визначення оптимальних джерел фінансування

Радюк Н.А.
Теоретичні засади підвищення інвестиційної привабливості нафтогазового комплексу України

Савченко Т.В., Колесник В.М.
Оцінювання ефективності управління хлібопекарськими підприємствами

Самарська Д.О., Домаскіна М.А.
Застосування економіко-математичного моделювання для визначення раціональної галузевої структури аграрних підприємств

Селезньова Н.О., Теслюк В.І.
Моделювання руху матеріального потоку на промисловому підприємстві

Солнцева Н.В.
Аналіз сучасного стану винахідницької та інноваційної діяльності в Україні

Сосновська І.М.
Сутність управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності підприємств у процесі економічного управління

Старицький Т.М.
Використання сучасного інструментарію та технологій B2B маркетингу

Ткачук Г.Ю.
Інформаційне забезпечення аналізу ділової активності підприємства

Ткачук О.М.
Креативність у підприємницькій діяльності

Хамініч С.Ю., Третьяк К.В.
Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах

Турило А.А.
Економічний менталітет і його роль в інноваційному розвитку підприємства

Ushkarenko Yu.V., Shulga M.A.
Support of integrational processes in food production

Хаджинова Е.В.
Анализ экономико-правовых аспектов функционирования предпринимательских сетей

Хринюк О.С., Бойко Т.О.
Виробничий потенціал підприємства: підходи та методи його оцінки

Чайка В.О.
Раціональне використання ресурсів та впровадження системи управління і контролю витрат при виробництві овочів закритого ґрунту

Шведчиков О.А.
Формування соціально-економічного механізму забезпечення розвитку підприємств

Шикіна О.В., Ліптуга І.Л.
Аналіз структури туристичних потоків Одеської області

Гук О.В., Шкурат В.О.
Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства

Ящишин І.Ю.
Концептуальні засади економічної безпеки підприємств

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Августин Р.Р.
Ідентифікація структури та формування державної політики запобігання тінізації регіональної економіки

Богославська А.В.
Обгрунтування інформаційного базису планування розвитку заповідних територій і об’єктів

Варцаба В.І.
Модель представництва і реалізації цілей та інтересів суб’єктів територіального розвитку

Галасюк С.С.
Проблемні питання організації діяльності фахівців туристичного супроводу в Україні

Іванова О.Ю.
Теоретико-методичні аспекти оцінки рівня самозабезпеченості регіону

Карімов Г.І., Крівошеєв В.О.
Тенденції регіонального розвитку малого підприємництва

Орленко О.В.
Дослідження динаміки врожайності круп’яних культур з використанням кореляційно-регресійне моделювання

Смочко Н.М.
Кластерні рекреаційно-туристичні моноутворення у сучасному геопросторі

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Гулик Г.С.
Державна еколого-економіко-правова політика щодо реалізації сталого лісокористування в Україні: теорія і практика

Колодій П.П., Дуб Л.В.
Проблеми сучасного використання та стан земельних ресурсів

Суска А.А.
Екологічна безпека в умовах активізації експортної діяльності підприємств лісового господарства

Хамініч С.Ю., Хижняк Ю.Е.
Концепція екологічного маркетингу та особливості використання «зеленого» PR і реклами

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Бойченко В.C., Богомаз Т.Ю.
Аналіз процесу атестації персоналу ТОВ «ВО «МОЛІС»

Коренюк П.І.
Менеджмент людського розвитку у контексті суспільної охорони здоров'я: значимість та взаємозв'язки

Лепетюха (Кулєшова) Н.В.
Аналіз динаміки розвитку туристичної діяльності в Україні

Неживенко А.П.
Сукупний ресурсний потенціал: проблеми формування та використання

Огородник В.В.
Вплив екологічного компонента соціальної відповідальності на економіку країни

Проданова І.І., Болонна М.В.
Оцінка доходів і витрат домогосподарств України в сучасних економічних умовах

Гроші, фінанси і кредит

Алексеєнко Л.М., Партика П.М.
Квантифікація ризиків інвестиційної діяльності банківських установ

Андріюк М.В.
Фінансове забезпечення розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних викликів

Бродовська О.Г.
Відмінності державного соціального замовлення від звичайного державного замовлення на постачання товарів, робіт і послуг в соціальній сфері

Бугай Т.В.
Бюджетний процес в Україні: теоретичний аспект

Бутурлакіна Т.О., Майдич І.І.
Цільове фінансування місцевих бюджетів за рахунок субвенцій

Ватаманюк О.С.
Детермінанти максимізації податкових платежів великих платників податків в Україні

Веремейчик Т.О., Кушнір С.О.
Організація стрес-тестування як ефективний інструмент ризик-менеджменту на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»

Головень О.О.
Тенденції та ефективність використання цільових облігацій на ринку нерухомості України

Головіна Я.С.
Антикризове регулювання банківської системи України в період 2014 – перше півріччя 2015 років

Добровольська О.В.
Міжнародний досвід та стандарти регулювання діяльності кредитних спілок

Донець О.Б.
Банківська стратегія кредитування малого і середнього бізнесу

Євдокімова М.О.
Історичні корені місцевого самоврядування

Зуєва О.В.
Оцінювання внутрішніх факторів впливу на окремі складові фінансового потенціалу банку

Карчева Г.Т., Запорожець С.В., Чібісова В.Ю.
Cучасні підходи до управління ризиком ліквідності банків

Корват О.В.
Ретроспективний аналіз накопиченого кризового потенціалу ринком страхування життя

Косова Т.Д., Дєєва Н.Е.
Акцизне податкове регулювання в категоріях попиту і пропозиції

Костенко В.В.
Теоретичні аспекти банківського нагляду в Україні: сутність та його види

Ареф’єва О.В., Кузенко О.Л.
Теоретико-методичний підхід до обґрунтування стратегій забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання мікрорівня

Мартин О.М., Труш І.Є.
Формування грошово-кредитного механізму державного регулювання економічних процесів в Україні

Найденко О.Є.
Податок на розкіш (багатство): зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні

Озерчук О.В.
Податки та інвестиційний клімат в Україні

Приказюк Н.В., Балицька М.В.
Тенденції та перспективи розвитку пенсійної системи України

Сергієнко Л.К.
Теоретичні основи формування національної бюджетної політики України

Сергієнко Л.К.
Бюджетна децентралізація – шлях до фінансового забезпечення місцевого самоврядування

Славітич М.В., Гупало О.Г.
Про необхідність запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні

Слободянюк Н.А.
Методология анализа финансового состояния страховой компании (зарубежный опыт)

Угнівенко Р.Р.
Продуктова та географічна сегментація ринку банківських продуктів і послуг в Україні

Чаплигін О.В.
Інституційні засади посилення стимулюючого впливу податкових інструментів на енергоефективні інвестиції в Україні

Шевченко А.М.
Зловживання та махінації на ринку фінансових послуг: методи боротьби, засоби протидії

Шепель Є.В.
Рефінансування як одна із форм підтримки ліквідності банків України

Яценко О.В.
Інформаційні системи як забезпечення системи управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Артюх О.В., Албу Н.М.
Внутрішній контроль на конкурентоспроможному підприємстві: проблеми визначення

Артюх О.В.
Цільове та функціональне спрямування податкового аудиту

Басіста І.А.
Оцінка товарних запасів на підприємствах споживчої кооперації

Бобровська Н.В., Мельник В.В., Ноздріна Ю.В.
Аналіз ринкових можливостей жовтневого району

Борковська В.В.
Облік та розподіл непрямих витрат м'ясопереробних підприємств

Гаркуша С.А.
Аутсорсинг бухгалтерського обліку: доцільність послуги

Гедз М.Й.
Аудит корпоративних відносин в акціонерних товариствах

Гончаренко О.М.
Обліково-аналітичне забезпечення управління вартістю підприємства

Губарик О.М., Корінь А.М.
Фінансовий облік в управлінні доходами і фінансовими результатами в діяльності підприємства

Костюченко В.М.
Аналіз важелів впливу МВФ на економічний суверенітет України

Крюкова І.О.
Проблеми організації аудиту соціальної відповідальності в аграрних формуваннях та напрями їх вирішення

Лучик Г.М.
Характеристика критеріїв обліково-аналітичної інформації у забезпеченні якісної інформаційної бази для управління

Лядова Ю.О.
Аналіз доцільності залучення кредитних ресурсів підприємством: зміст та функціональне призначення в аудиторській практиці

Мельничук І.В.
Проблеми та перспективи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності

Петренко Н.І.
Використання аналітичних процедур в аудиті операцій із зареєстрованим капіталом

Подолянчук О.А.
Облікова політика підприємства – об’єкт чи джерело інформації аудиту

Попівняк Ю.М.
Сучасний погляд на групування витрат підприємства

Прудніков В.Ф., Куцинська М.В.
Обліково-економічні аспекти інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні

Редченко К.І.
Розвиток бухгалтерського обліку в Китаї: історія та сучасність

Романів Р.В.
Оцінка компонентів бізнесу: бухгалтерський підхід

Брадул О.М., Рябініна В.В.
Характерні ознаки корпорації: теоретичний аспект

Саченко С.І.
Комп’ютеризований внутрішній аудит: оцінка вихідної бази та алгоритмізація

Славкова О.П.
Проблеми обліку сільськогосподарської техніки придбаної у лізинг

Федорченко О.Є.
Звіт про рух грошових коштів: адаптація відповідно до МСФЗ та проблемні аспекти його формування

Чебан Ю.Ю., Пташник О.П.
Особливості формування облікової політики у сільськогосподарських підприємствах

Чудак Л.А.
Стан діючої практики організації контролю кормовиробництва

Статистика

Бараник З.П., Берідзе Т.М.
Засади формування статистичного моніторингу на підприємстві

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Соколова Л.В., Порохненко О.А.
Проблеми вибору моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємств

Свиденко А.В.
Оцінка еластичностей попиту в роздрібному сегменті ринку автомобільного палива України

Тищенко C.I. 
Інформаційні технології бізнес-планування в аграрних підприємствах

Шалева О.І.
Організація і розвиток мобільної комерції в умовах становлення глобального інформаційного простору