Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск 19. Жовтень 2017

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Гончарук І.В.
Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності мережевого ринку

Горячковська М.О., Ручинська Н.С.
Зарубіжний досвід побудови електронного уряду

Кузь В.І.
«Homo Economicus» в інформаційному суспільстві

Михаць С.О., Городиський Т.І.
Вплив глобалізації на зміст освіти ХХІ століття як чинника економічного зростання

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Коренюк П.І., Копил О.В.
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України

Левківський О.В.
Вплив глобалізаційних процесів на реалізацію інноваційного потенціалу економіки України

Мартусенко І.В., Світлак І.І., Світлак В.І.
Глобальний тероризм як форма прояву асиметричних конфліктів у міжнародних відносинах

Островська Г.Й.
Сучасні підходи до визначення вартості клієнтського капіталу

Ставська Ю.В.
Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств

Сторожчук В.М.
Підхід до оцінювання результативності митно-тарифного регулювання країни

Ткачук О.М.
Актуальні проблеми інноваційного розвитку на світовому ринку

Українець Л.А.
Теоретичне моделювання впливу політичних зв'язків підприємств Китаю на здійснення ними прямих закордонних інвестицій

Економіка та управління національним господарством

Вишневська О.М., Ананійчук Ю.В., Куліш О.А.
Державні закупівлі у системі «ProZorro»: проблеми й недоліки

Задорожна Л.М.
Ефективність коучингу як інноваційного стилю менеджменту

Кірган О.С.
Розвиток технологій біржової торгівлі цінними паперами

Кобченко А.А.
Інформаційні технології в туризмі як елемент економічної безпеки держави

Новікова Н.Л.
Структурування економічних інтересів як інституції стійкості

Паламаренко Я.В.
Oснови побудови стратегії розвитку галузі спиртової промисловості України

Семенова Е.Д., Тарасова К.И.
Статистика мобильной экономики: большое влияние маленьких вещей

Славкова О.П., Ковальова О.М.
Перспективи розвитку вівчарства

Слободяник А.М.
Актуальність біржового ринку: український аспект

Термоса І.О.
Кластеризація та її влив на розвиток сільських територій

Філяк М.С.
Цикли еволюції архітектурного планування у розвитку міських та сільських поселень

Черкасова С.В.
Про необхідність посилення соціальної спрямованості небанківського інституційного інвестування в Україні

Економіка та управління підприємствами

Алдошина М.В.
Особливості процесу пошуку та найму спеціалістів туристичних підприємств

Баланович А.М.
Сучасні напрями класифікації стратегій розвитку промислових підприємств

Балановська Т.І., Гогуля О.П.
Особливості формування менеджерів аграрної сфери в контексті потреб сучасного ринку праці

Бренер А.В., Корольков В.В.
Формування стратегії розвитку проектно-конструкторського підприємства в умовах нестабільності економіки України

Возна Л.Б., Босак О.В.
Теоретичні аспекти маркетингового менеджменту як елемент управління фінансовою установою

Городня Т.А., Корнієнко А.О.
Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства

Іваненко Т.Я., Крилов М.А.
Напрями системної інноваційної модернізації рослинництва Миколаївщини

Казанджі А.В.
Тенденції та перспективи розвитку експортної діяльності олійно-жирового підкомплексу України

Кареба М.І., Голєнков Ю.М.
Формування моделей інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору

Кареба М.І., Хохлова Ю.Ю.
Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємств

Карімов Г.І., Звонарьова К.А.
Дослідження споживачів на підприємствах теплоенергетичної галузі

Лисенко С.М.
Собівартість видобутку вугілля як чинник ринкового ціноутворення

Барабаш О.О., Макарець Д.О.
Шляхи підвищення прибутковості підприємств виноградо-виноробної галузі України

Навроцька Т.А.
Інноваційний розвиток українського машинобудування

Назаренко І.Л., Косик М.В.
Удосконалення методики оцінки інтелектуального капіталу локомотивного депо

Никоненко С.В.
Релятивність успішності туристичної компанії та “юзабіліті” її вебсайту

Обозна В.В.
Обґрунтування методичних підходів до прогнозування збуту сільськогосподарської продукції

Олійник Л.В.
Стратегічні напрями управління ресурсним потенціалом підприємства

Пантіна Я.С., Домаскіна М.А.
Методичні підходи до моделювання ефективного управління діяльністю аграрних підприємств

Пономарьова Ю.I.
Напрями розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах активізації інтеграційних процесів

Рекун І.І.
Дилеми функціонування інституцій економічної безпеки підприємства

Сардак С.Е., Єгорова І.І.
Зміст і спрямування соціально-відповідального інвестування

Смачило В.В., Халіна В.Ю., Мірошниченко О.В.
Аналіз методичного інструментарію оцінювання кадрового потенціалу підприємства

Спінул Д.К., Домаскіна М.А.
Моделювання діяльності аграрних підприємств

Стрільчук Р.М.
Розвиток кризових явищ в інноваційній діяльності машинобудівних підприємств України

Судакова О.І., Медведовская Т.П., Гарбуз Є.В., Лутченко О.В.
Управління безпекою взаємодії підприємства з контрагентами, діючими в загальному життєвому просторі

Сухомлин Л.В., Карлик Ю.Ю., Карпова В.С.
Напрямки розвитку збутової діяльності машинобудівних підприємств на основі комплексної оцінки їх конкурентоспроможності

Тимошенко К.В.
Методичне забезпечення оптимальності джерел інвестування у людський капітал промислового підприємства

Тимошик Н.С., Тимошик М.М.
Особливості розвитку ринкового сегменту Internet-реклами в Україні

Філіпішина Л.М.
Інтегральна оцінка стійкості розвитку промислових підприємств

Чавичалов І.І., Куцинська М.В.
Обліково-аналітичне забезпечення вибору стратегії розвитку підприємства під час його санації

Чевганова В.Я., Гайдучок М.В.
Оцінка нестабільності зовнішнього середовища сільськогосподарського підприємства

Шалева О.І.
Фулфілмент в логістичній інфраструктурі вітчизняної Інтернет-торгівлі

Шматько Н.М.
Передумови й стимули формування та розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем

Янковська К.С.
Біоенергетика як один із інструментів підвищення енергетичної ефективності регіону

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Безхлібна А.П.
Особливості формування конкурентоспроможності регіону

Zabedyuk M.S.
Methodological aspects of the estimation of the level of regional development

Іртищева І.О., Рогатіна Л.П.
Зовнішньоторговельна складова розвитку Причорноморського регіону на ринку аграрної продукції

Ніколаєвич О.В.
Виробництво екологічної продукції та розвиток зеленого туризму в умовах активного процесу децентралізації

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Вишневська О.М., Христенко О.О., Бугай О.А.
Теоретичні засади регулювання процесу використання земельно-ресурсного потенціалу на біоекономічних засадах

Іванова К.О.
Методологія та проблематика комплексного оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів

Коренюк П.І.
Роль природно-ресурсної ренти у формуванні інтегрального показника екологічного стану території

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Заяць В.С.
Соціально-економічне підґрунтя конфліктів: причини та наслідки

Комарніцька О.М.
Демографічний аспект як зовнішній чинник впливу на рівень трудового потенціалу Хмельницької області

Косар Н.С., Кузьо Н.Є., Старосілець Н.М.
Дослідження впливу маркетингових комунікацій виробників алкогольних напоїв на молодь України

Кравець І.М.
Соціальний захист економічно активного населення в сучасних умовах

Гроші, фінанси і кредит

Боришкевич О.В.
Час для реформ:лібералізація руху капіталу у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Васильчишин О.Б., Гуменний П.П.
Недоліки вступу України до Євросоюзу в контексті фінансової безпеки вітчизняної банківської системи

Владика Ю.П.
Напрями розвитку недержавного пенсійного забезпечення

Герасимова І.Ю.
Аналіз стану та динаміки розвитку фінансів домогосподарств як інституційної економічної одиниці

Іваськевич Х.І.
Стратегічні орієнтири розвитку системи державного фінансового контролю бюджетних установ в Україні

Калашнікова Т.В., Калашніков О.М.
Модернізація діяльності пенсійного фонду України: стан та перспективи

Коваль Л.П.
Використання зарубіжного досвіду оподаткування в системі фінансової підтримки розвитку малого бізнесу

Мацедонська Н.В., Вансович А.В.
Світовий досвід бюджетного планування та його впровадження в Україні

Мордань Є.Ю., Білець А.С., Сердюк К.В.
Інвестиції у туристичну сферу України: сучасний стан, проблеми та перспективи

Найденко О.Є., Журавко С.В.
Досвід оподаткування пенсій в зарубіжних країнах

Недбалюк І.Р.
Моніторинг показників ефективності системи бюджетного контролю

Олійник Л.А., Мірошніченко Ю.В.
Роль інвестицій у забезпеченні дохідності сільськогосподарських підприємств

Пахненко О.М., Костенко А.А.
Структурні диспропорції розвитку малого бізнесу в Україні

Петик М.І., Дропа Я.Б.
Концептуальні основи дослідження державного боргу

Пєхота А.В.
Організація торгівлі цінними паперами: високочастотний трейдинг (проблеми алгоритму програми)

Рущишин Н.М., Костак З.Р.
Платіжна система України та безпека її функціонування

Січняк О.О.
Інституційний аналіз розвитку бюджетно-податкової сфери

Скірка А.С., Адамик Б.П.
Проблематика фінансової діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Шелест О.Л., Дубровіна В.А.
Моделі прогнозування показників ліквідності та прибутковості державного банку

Юнко О.М., Возна Л.Б.
Капіталізація вітчизняних банків: стан та перспективи зміцнення

Яворська В.О.
Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Білобровенко Т.В.
Напрями удосконалення контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

Будник Л.А., Романів С.Р.
Критерії компетентності в роботі державних аудиторів

Гавриловський О.С., Сташенко Ю.В.
Поняття «необоротні активи» в обліковій практиці

Головешкіна А.Г., Вишневська О.М.
Вдосконалення контролю за витратами на виробництві у системі GPC-навігації

Єршова Н.Ю.
До питання удосконалення кадрового забезпечення стратегічного управлінського обліку

Кудлаєва Н.В.
Переоцінка основних засобів: податковий та бухгалтерський аспект

Мощенський С.Г.
Бухгалтерський баланс як засіб комунікації зацікавлених сторін бізнесу в інформаційній економіці

Назаренко Т.П., Плисак В.В.
Аудит ефективності бюджетних витрат

Одношевна О.О., Гордійко К.В.
Оптимізація обліку витрат на виробництво продукції тваринництва

Одношевна О.О., Чередникова А.Д.
Оптимізація обліку запасів в контексті управлінського аспекту

Пасенко Н.С., Херхадзе А.О.
Методика аналітичного забезпечення в управлінні необоротними активами на підприємствах енергетичної галузі

Польова Т.В., Петік О.М.
Внутрішній аудит грошових коштів для підприємств автотранспортної галузі

Тютюнник Ю.М.
Особливості моделювання фінансового стану боржників – малих підприємств

Хорунжак Н.М., Рогожкіна В.В.
Понятійна сутність необоротних активів і проблеми її ідентифікації

Шеремета В.П
Діагностика податкових різниць в обліку підприємств

Статистика

Вдовин М.Л., Береза С.В.
Оцінювання впливу чинників на стан розвитку зовнішньої торгівлі за допомогою непараметричних методів аналізу

Вільчинська О.М., Грос О.О.
Аналіз впливу соціально-економічного розвитку на нерівність в розподілі доходів домогосподарств України

Марець О.Р., Михалець К.А.
Моделювання показників зовнішньої торгівлі товарів України та Німеччини

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Денисенко В.Ю., Корнєєва І.С.
Реалізація проектного підходу до аналізу ринку збуту продукції

Koroliuk Yu.H.
Scenario forecast of the region’s cross border coordinated development: on the example of Romania and Chernivtsi region

Кубах П.С., Ставицький О.В.
Моделювання рівня інфляції в Україні на основі плаваючого валютного курсу

Кулик В.В.
Заощадження як визначальний фактор сталого економічного розвитку

Melnikov S.V.
The asymmetry effects in a spatial oligopoly model

Негрей М.В., Кучерява О.В.
Аналіз ефективності сільськогосподарських підприємств України: метод DEA

Колтунович О.
Інноваційно-технологічна модернізація – головний фактор підвищення конкурентоспроможності в умовах поглиблення інтеграційних процесів

Кустріч Л.О.
Діагностика та оцінка виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств

Вінська Ю.С., Тафтай А.С.
Формування та розвиток трудового потенціалу вітчизняних підприємств

Панчук О.В.
Удосконалення системи управління якості транспортних послуг

Яценко О.М., Тананайко Т.С.
Домінанти трансформації системи міжнародної торгівлі України з країнами Північної Америки

Стройко Т.В., Жеребцова Л.К.
Соціальні аспекти розвитку міжнародного туризму

Головко О.П.
Сучасні підходи до регулювання будівельної галузі в провідних країнах світу