Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 16. Квітень 2017 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Краус Н.М., Краус К.М., Криворучко О.С.
Інноваційний ландшафт у координатах світ-економіки

Матюк Т.В.
Знання та освіта в економічній системі суспільства

Полуяктова О.В.
Прискорення соціально-економічного розвитку суспільства: економіко-політичні аспекти

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Адамович М.П.
Соціокультурні чинники динамічного розвитку країн Південно-Східної Азії

Бестужева С.В.
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності України в умовах нестабільності економічного розвитку

Вербіцька І.І.
Моніторинг співпраці України з Міжнародним валютним фондом

Ворошилова Г.О.
Концептуальні засади дослідження глобалізації та її впливу на розвиток світового ринку послуг

Дерід І.О., Коротков Є.М., Гаутам Д.К.
Управління політичними ризиками в міжнародному бізнесі

Дзигаленко І.С., Набок І.І.
Стан та тенденції розвитку сучасної світової економіки

Запотічна Р.А.
Теоретичні аспекти дослідження впливу діяльності транснаціональних банків на економіку країн-реципієнтів

Медведєва І.В.
Концепції культури в міжнародному бізнесі

Nikitina A.V.
Risks control in the system of enterprises risk-management under conditions of world economy globalization

Овчаренко А.С.
Розвиток глобального органічного продовольчого ринку в постіндустріальному суспільстві: досвід США

Попко В.М., Сторожук О.В.
Зовнішня торгівля та бізнес середовище: їх взаємозв’язок

Попова Ю.М., Тарасенко О.В.
Світовий досвід регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

Ситников М.М., Лазнева І.О., Єгоров А.О.
Вплив прямого іноземного інвестування на активізацію регіонального соціально-економічного розвитку

Шиманська К.В.
Посилення значення економічних та політико-безпекових детермінант у формуванні міграційних мотивів студентської молоді

Yatsenko O.M., Kuznetsova O.O.
Problems, trends and prospects of the world food market development

Економіка та управління національним господарством

Альбещенко О.С.
Теоретико-методичні аспекти раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій

Барсук Ю.В.
Сучасний стан розвитку виробництва та експорту соняшникової олії в Україні

Бержанір А.Л.
Соціальна звітність як елемент системи соціальної відповідальності компаній

Більська О.В.
Системно-соціалізаційне структурування економічної системи як метологічна основа виокремлення сфер соціального інновування

Благой В.В., Блага В.В., Тихомирова А.О.
Коворкінг у контексті розвитку бізнес-туризму

Вакалюк В.А.
Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Вашків О.П.
Галузеві структурні трансформації в Україні у контексті постіндустріального економічного розвитку

Вітер О.М., Килин О.В.
Стан та перспективи розвитку туризму в Україні

Зінчук Т.О., Котенко Н.М., Прокопчук О.А.
Еволюційність пріоритетів інвестування розвитку сільських територій України

Кир’язова Т.О.
Особливості розвитку малого підприємництва в Україні

Корнєєва Ю.В.
Практика первинного розміщення акцій державних підприємств на міжнародних фінансових ринках

Косач І.А.
Теоретичні засади управління синергетичним потенціалом державно-приватного партнерства в контексті розвитку АПК

Коць О.О., Бондаренко Л.П., Хоркава Н.Б.
Напрями підвищення інвестиційної привабливості через здійснення капітальних інвестицій

Кравцов С.С.
Розвиток ринку бюджетних засобів розміщення в Україні

Лук’янова М.М.
До проблеми згуртованості сільських громад

Мартиненко В.О., Оніщенко М.Л.
Шляхи і напрями вдосконалення державного регулювання зайнятості населення в ринкових умовах

Метошоп І.М., Сорока Х.-І.Ю.
Дослідження чинників, що впливають на рівень диверсифікації газозабезпечення України

Можайкіна Н.В., Кущ А.В.
Проблеми неоіндустріалізації економіки України

Мордовець А.В.
Методичний підхід до сценарного моделювання та прогнозування партнерських відносин під час реалізації проектів соціально-економічного розвитку

Несторишен І.В., Бережнюк І.Г.
Митне оформлення толінгових операцій в контексті активізації євроінтеграційних процесів

Олійник Т.Г., Гуда Н.Е.
Тенденції тіньової економіки України та шляхи її детінізації

Осіпова Л.В., Погребняк О.Ю.
Переформатування бюджетної системи України в умовах децентралізації влади

Остапенко О.М.
Державне регулювання діяльності у сфері страхування сільськогосподарських товаровиробників

Павліха Н.В., Степанюк Н.А.
Становлення освітньої міграції в умовах глобалізації

Пивоварчук Л.В.
Зайнятість як основний чинник забезпечення реалізації соціальних гарантій держави

Pilipenko V.V., Pilipenko N.M.
Globalization: for and against in the context of the modern technological revolution

Смерічевська С.В.
Еволюція методологічних підходів до оцінки та формування інноваційного потенціалу національної економіки як стратегічної передумови її логістизації

Тарасович Л.В.
Кооперація як інструмент економічного зростання сільських територій та економіки в умовах децентралізації

Фльонц О.Б.
Необхідність залучення іноземних інвестицій в економіку України

Шевцова Г.З., Маслош О.В.
Хімічна промисловість України. У пошуках нової стратегії розвитку

Економіка та управління підприємствами

Аніщенко Л.О., Дунайчук С.М.
Використання мотиваційної диференціації в мультинаціональному колективі

Беликова Е.Ю.
Регуляторно-правовое обеспечение деятельности акционерных обществ: исторический фрагмент

Бєлікова М.В., Безхлібна А.П.
Менеджмент «Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс»

Бондар Ю.А.
Диверсифікація інвестиційного портфелю

Борисова Л.П.
Перспективи управління кадрами в рамках процесно-функціонального підходу

Буднік О.М.
Методологічні аспекти викладання маркетингу у вищому навчальному закладі

Волкова М.В.
Напрями вдосконалення маркетингової діяльності підприємства

Грабчук І.Ф., Бугайчук В.В.
Пріоритетні напрями розвитку кормової бази

Гудзь О.І., Яневич Н.Я.
Обґрунтування фінансової конкурентоспроможності підприємства як основи формування фінансової стратегії

Гуляк Р.Е.
Система ділової оцінки персоналу як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства

Гусаров О.О.
Використання методів адаптивного управління в системі розвитку керівного персоналу підприємства

Данілова І.С., Могильна Л.М.
Управління трудовими ресурсами в інноваційно орієнтованих підприємствах

Доуртмес П.О.
Оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства

Єлець О.П.
Сутність та взаємозв’язок категорій теорії конкурентоспроможності

Єременко Д.В.
Місце фермерських господарств в системі аграрного виробництва

Коваленко Л.Г.
Мотивація персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства

Ковбаса О.М., Гужвенко С.М.
Планування диверсифікації виробничої діяльності аграрного підприємства

Колісніченко П.Т.
Етапи реалізації організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу

Колмакова О.М., Білоножко М.М.
Розрахунок коефіцієнта сезонних коливань для адаптації виробничої функції до особливостей підприємств сільського господарства

Кравець В.І., Климчук А.М.
Особливості стратегічного управління комунікаціями організації у соціальних мережах

Кравчук Р.С.
Проблеми та перспективи розвитку підприємств нафтогазового комплексу Карпатського регіону

Kryvonogova I.G., Muzhailo V.D., Tolkacheva G.V.
Sustainable innovation and investment development of industrial enterprise under conditions of instability of economic environment

Лавриненко С.О.
Формування кластеру як напряму активізації інноваційної діяльності регіону

Лисюк Т.В., Терещук О.С.
Інноваційний розвиток ресторанних підприємств України

Мазуренко О.В.
Модернізація тваринництва: напрями та шляхи реалізації

Макаренко Н.О.
Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління маркетинговою діяльністю лісових підприємств

Мандич О.В.
Практичне використання життєвого циклу в умовах функціонування об’єктових ринків

Матвієнко-Біляєва Г.Л.
Контролінг підприємницької діяльності

Мокляк М.В., Радченко А.Ю.
Маркетинг-мікс підприємства швейної промисловості

Морщенок Т.С., Польчик П.І.
Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу

М’ячин В.Г.
Характеристика та основні методи вибору стратегій підвищення інноваційного потенціалу промислових підприємств

Назаренко Г.В., Старіков А.В.
Адаптація швейцарського досвіду фіскальної децентралізації до економіки України

Назарова Л.В.
Щодо необхідності формування інвестиційної привабливості підприємств аграрного сектору

Вороніна А.В., Ніколаєва К.М.
Вдосконалення системи контролю якості навчання персоналу виробничої організації

Палагута С.С.
Особливості інформаційного забезпечення управління підприємств і організацій

Пилипенко С.М.
Забезпечення ефективності діяльності підприємств у системі вартісно-орієнтованого менеджменту

Піжук О.І., Пронькін М.С.
Методика проведення SWOT-аналізу як передумови прийняття стратегічних рішень на підприємстві

Поліщук І.І., Онофрійчук О.В., Петлінська Ю.О.
Дослідження конкурентних переваг торговельно-роздрібної мережі «АТБ-маркет» на ринку роздрібної торгівлі України

Приходна К.В.
Забезпечення ефективності діяльності банку

Ріщук Л.І.
Методичний підхід до оцінки внутрішніх ризиків підприємства

Руденко Г.Р.
Теоретичні основи управління ризиками в інноваційній діяльності вітчизняних підприємств

Сіренко Н.М., Щербина Ю.О., Юрченко О.Г.
Прогнозування рівня заробітної плати на сільськогосподарських підприємствах методами економіко-математичного моделювання

Скорина Т.М.
Державно-приватне партнерство у прогнозуванні міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств

Сотниченко В.М.
Політико-правові основи управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств

Стахова М.В., Малик О.В.
Конкурентний потенціал як основа формування конкурентоспроможності підприємства

Судакова О.І., Бондаренко К.Є., Агаркова М.В., Денисенко А.О.
Концепція управління економічною безпекою розвитку підприємства

Тимофеев Д.В.
Использование динамических факторов рыночной среды для определения эффективности коммерциализации технических инноваций

Томах В.В.
Технoлoгiчний аудит як складник управлiння iннoвацiйнo-iнвестицiйнoю дiяльнiстю підприємства

Трач Р.В.
Інформаційне моделювання в будівництві (BIM): сутність, етапи становлення та перспективи розвитку

Тулуб О.М.
Особливості формування та функціонування системи економічної безпеки інституцій бізнесу та підприємництва за видами економічної діяльності

Ушкаренко Ю.В.
Формування та забезпечення оптимального рівня споживання на ринку продукції харчової промисловості

Шаманська О.І.
Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства

Шевченко В.С.
Шляхи підвищення корпоративної культури підприємства

Шевченко І.В.
Світовий досвід ефективного здійснення логістичних процесів на підприємствах

Штангрет А.М., Караїм М.М.
Механізм формування обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства

Ямненко Г.Є.
Інформаційне забезпечення управління дебіторською заборгованістю

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Вахович І.М., Купира М.І.
Оцінка рівня соціальної безпеки регіонів України в умовах модернізації економіки

Павлова К.І., Павлов А.Г.
Удосконалення процесу формування та використання бюджету розвитку міста (на прикладі бюджету м. Дніпро)

Пугачевська К.Й., Лизанець А.Г.
Формування інфраструктури просторового розвитку

Ярема Л.В., Замора О.І.
Проблеми ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Домбровська О.А.
Ведення галузевих кадастрів в Україні

Колеватова А.В.
Використання альтернативних джерел енергії в аграрному секторі економіки

Krynychna I.P., Baranenko O.M.
The nature of control system in the state policy for radioactive pollution of Chernobyl origin

Курбацька Н.В., Бутрим О.В.
Шляхи удосконалення розвитку хмелярства в Україні

Попик О.В.
Оцінка ефективності впровадження екологоорієнтованих заходів та технологій

Скрипчук П.М., Федина К.М.
Напрями зменшення вуглецевого сліду людини через використання олійних сільськогосподарських культур

Сухіна О.М.
Екологізація гірничодобувного виробництва порубіжжя як засіб запобігання транскордонним економічним збиткам від забруднення НПС

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Аграмакова Н.В.
Соціально-трудова сфера в системі управління підприємством

Крилова І.Г.
Гендерні характеристики економічно активного населення України у європейському вимірі

Онопрієнко І.М.
Статистичний аспект демографічної ситуації в Україні

Смутчак З.В.
Нелегальна міграція в Україні: передумови, особливості та можливі наслідки

Чакалова К.О.
Методичні засади становлення внутрішнього ринку праці

Шильнікова З.М., Гонцова І.М.
Особливості кадрової політики в процесі антикризового управління підприємством

Шумейко О.Ю., Грибова А.М.
Сучасний стан, перспективи розвитку ринку праці України та його вплив на формування її підприємницького середовища

Гроші, фінанси і кредит

Абрамова А.С.
Податковий потенціал регіонів України: проблеми та шляхи подолання

Бездітко Ю.М.
Оцінка ризику «залежного розвитку» від присутності іноземного капіталу в банківській системі України

Бєлосвєт О.В.
Порівняльний аналіз напрямів регуляторної політики в молокопродуктовому підкомплексі АПК України та ЄС

Борисюк О.В.
Значення екологічного страхування в умовах загострення екологічної ситуації в Україні

Бортніков Г.П.
Прийнятність світового досвіду приватизації державних банків для України

Бурденко І.М.
Управління грошовими потоками як основа забезпечення фінансової рівноваги суб’єктів господарювання

Galtsova O.L., Britsyna Ju.V.
The ways of improving of financial support of education in Ukraine

Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П.
Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банків іноземних банківських груп в Україні

Денис О.Б., Тустановський Ю.Г.
Шляхи удосконалення інституційного забезпечення врегулювання корпоративних конфліктів в банківському секторі України

Дропа Я.Б.
Фінансові інструменти формування ресурсів у національній економіці в умовах глобалізації

Дудинець Л.А., Верней О.Є.
Захист прав споживачів на ринку фінансових послуг

Жаворонок А.В.
Банківські послуги: аналіз диверсифікації

Коваленко В.В., Шевчук Т.В.
Система управління валютним ризиком та аналіз чинників, які впливають на нього

Копилова О.В., Борисова О.О.
Особливості формування акціонерного капіталу в країнах Центрально-Східної Європи

Костяна О.В., Ясько В.В.
Особливості справляння збору за місця для паркування транспортних засобів на прикладі м. Чугуєва

Кочетигова Т.В., Алейнік А.Ю.
Сутність та класифікація банківського ризику

Кочетигова Т.В., Киричок В.М.
Закордонний досвід іпотечного кредитування

Кочетигова Т.В., Лелюк М.Е.
Оцінка ризику кредитного портфеля банку

Кочетигова Т.В., Пяничук Д.О.
Економічна сутність та необхідність формування фінансових ресурсів комерційного банку

Кочетигова Т.В., Старікова О.М.
Закордонний досвід регулювання кредитної діяльності в банку

Кочетигова Т.В., Федоренко В.С.
Економічна сутність та принципи депозитної політики банку

Кравчук Л.С.
Впровадження та адаптація бюджетного федералізму в Україні

Лисак В.Ю., Семендяк В.М.
Види та характеристика вексельних операцій

Марачевська А.В.
Удосконалення державного механізму втручання в систему іпотечного житлового кредитування молоді в Україні

Медведєва І.Б.
Стрес-тестування кредитного портфеля банку за макроекономічними параметрами

Назаренко Г.В., Маніна А.С.
Аналіз зарубіжного досвіду податкового планування на підприємстві

Онуфрійчук О.П.
Роль системи раннього попередження фіскальних дисбалансів у бюджетному процесі України

Остапенко А.С., Повод Т.М.
Оцінка ресурсної бази банківської системи України

Піддубна В.Г.
Маркетингові банківські інновації: організаційний та фінансовий аспекти

Піменова М.М., Кулініч А.В., Савва О.О.
Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку

Роменська К.М.
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та його удосконалення

Рудь І.Ю.
Теоретичні основи страхування життя в Україні

Сергєєва О.С.
Реалізація функцій системи фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сучасних умовах

Сидорчук А.А.
Фінанси домогосподарств у фінансовій системі країни: сутність, принципи організації

Соломатіна Т.В., Чернодубова Е.В.
Вибір програми оптимізації витрат компанії в нестабільному ринковому середовищі

Сянькова В.Р., Аврамчук Л.А.
Проблеми капіталізації банківських установ у сучасних умовах

Чмутова І.М., Яременко О.Р.
Концепція формування технологій управління фінансами банку в умовах циклічності розвитку

Ярош Ю.О.
Концептуальна модель моніторингу фінансів підприємств

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Боднар О.В.
Документальне відображення браку і відходів виробництва

Волошан І.Г.
Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем

Демиденко С.Л., Демиденко В.В.
Методичні підходи до аналізу балансу підприємства

Єльнікова Ю.В., Леоненко К.О.
Обмеженість в аналізі фінансової звітності

Жадан Т.А., Яценко С.О.
Внутрішній контроль як економічна категорія: систематизація наукових підходів та уточнення змісту

Карпенко Н.Г.
Особливості організації інвентаризаційної роботи

Губа А.А., Качан А.В., Пономарьова О.Б.
Особливості побудови та перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у страхових організаціях

Ковальчук С.Я., Гловюк А.С., Ковальчук І.В.
Особливості обліку та оподаткування міжнародних вантажних перевезень

Колєсніченко А.С.
Фінансовий аналіз та обліковий процес як базис формування конвергентної платформи сучасної системи управління

Крохмаль Н.І., Рибалко О.М.
Облік розрахунків із працівниками при звільненні

Леонова Ю.О.
Особливості обліку основних засобів в умовах дії Податкового кодексу України

Макаренко І.О.
Наукові підходи та теорії, що формують парадигму обліку сталого розвитку

Мулик Я.І.
Аудит фінансової стійкості підприємства: проблеми та перспективи розвитку

Мултанівська Т.В., Горяєва М.С.
Інформаційно-аналітичне забезпечення аудиту безперервності діяльності

Осадча Г.Г., Темчишина Ю.Л., Насідзе Д.
Облік готової продукції та його науково-методичні аспекти на сучасному промисловому підприємстві

Павелко О.В.
Теоретичні засади побудови обліку доходів будівельних підприємств

Пилявець В.М., Пославська Л.І.
Організаційні засади контролю процесу виробництва рослинницької продукції в діяльності підприємств АПК

Рета М.В.
Управління витратами зовнішньоекономічної діяльності підприємств: стратегічний аспект

Рибак І.І., Івата В.В.
Роль внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів

Романчук А.Л.
Статистичні методи в системі аналізу фінансових інвестицій

Сисоєва І.М.
Зарубіжний досвід податкового консультування

Скрипник М.Є.
Статистична звітність – основа аналізу надійності діяльності підприємства

Скрипник Н.В.
Особливості обліку сезонних знижок на підприємствах торгівлі та відображення їх у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід)

Шевченко Л.Я.
Формування концептуальних засад обліку трудових ресурсів в інформаційній системі корпорацій

Шепелюк В.А.
Особливості первинного відображення господарських операцій із метою обліку та оподаткування корпоративних прав на різних етапах їх життєвого циклу

Статистика

Гринькевич О.С., Зеленюк К.П.
Статистичні інструменти оцінювання якості вищої освіти в аналізі її конкурентоспроможності

Калачова І.В.
Інтегрована система статистики туризму: структура та напрями використання

Пономаренко І.В.
Прогнозування середньомісячної заробітної плати в Україні

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Балюнов О.О.
Регресійний аналіз у моделюванні регіонального валового продукту України

Єсіна О.Г.
Оцінка економічної ефективності застосування інформаційних технологій на підприємстві

Кнуренко В.М.
Можливості використання штучних нейронних мереж у прогнозуванні екологічного благополуччя економічних суб’єктів

Павленко Т.Ю., Морозова О.И.
Информационная поддержка процессов межцехового технико-экономического планирования на машиностроительных предприятиях с многономенклатурным характером производства

Пшик Б.І.
Розвиток ринків небанківських фінансових послуг в Україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення