Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено порівняння методологічних аспектів обліку основних засобів за національними та міжнародними стандартами в частині їх визнання, класифікації, первісної та подальшої оцінок. Установлено спільні риси та відмінності П(С)БО та МСФЗ щодо обліку основних засобів. З'ясовано причини незначного розповсюдження у вітчизняній обліковій практиці моделі обліку за справедливою вартістю. Розглянуто сутність справедливої вартості, систематизовано етапи й основні методики її визначення за МСФЗ (IFRS) 13. Окреслено основні переваги використання справедливої вартості для обліку основних засобів.

Ключові слова: бухгалтерський облік, основні засоби, оцінка, первісна вартість, справедлива вартість, переоцінка, міжнародні стандарти фінансової звітності.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено сравнение методологических аспектов учета основных средств по национальным и международным стандартам в части их признания, классификации, первоначальной и последующей оценок. Установлены общие черты и различия П(С)БУ и МСФО по учету основных средств. Выяснены причины незначительного распространения в отечественной учетной практике модели учета по справедливой стоимости. Рассмотрена сущность справедливой стоимости, систематизированы этапы и основные методики ее определения по МСФО (IFRS) 13. Определены основные преимущества использования справедливой стоимости для учета основных средств.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные средства, оценка, первоначальная стоимость, справедливая стоимость, переоценка, международные стандарты финансовой отчетности.

АNNOTATION
The article compares the methodological aspects of accounting for fixed assets in accordance with national and international standards in terms of their recognition, classification, initial and further evaluation. The common features and differences between the Ukrainian Accounting Standards and the IFRS for the accounting of fixed assets are established. The reasons for the insignificant use in the national accounting practice of the accounting model for fair value are revealed. The essence of fair value, the systematized stages and the main methods of its determination in accordance with IFRS 13 are considered. The main advantages of using fair value for the accounting of fixed assets are presented.

Keywords: accounting, fixed assets, valuation, historical cost, fair value, international financial reporting standards.

Завантажити статтю (pdf)