Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 9. Лютий 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Краус Н.М.
Вплив інноваційної глобалізації на інноваційну глокалізацію економіки України крізь призму інституціоналізму та колаборації

Малько К.С.
Іноземний капітал: його сутність та функції

Попадинець О.В.
Олігополізація як глобальна тенденція інформаційної економічної системи

Поченчук Г.М.
Економічна компаративістика: інституціональні аспекти

Ховрак І.В.
Діалектика сприйняття соціальної відповідальності у різні історичні епохи

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Бочарова Ю.Г.
Світовий ринок продовольства: сучасний стан, особливості розвитку та конкуренції

Жилін М.В.
Аналіз економічного стану світових лідерів по виробництву сталі

Куліш К.А., Дзяд О.В.
Соціально-економічні ефекти ресайклингу в країнах ЄС

Мацука В.Н.
Инвестиционное обеспечение культурного туризма на основе ценности всемирного наследия

Полякова Ю.В.
Формування національних інноваційних систем пострадянських країн

Романюк О.В., Герасимчук В.Г.
Світові тенденції інвестування у сферу відновлюваної енергетики

Скриль В.В., Василенко Є.Р.
Фінансування енергоефективних проектів: досвід європейських країн та його імплементація в Україну

Стаканов Р.Д.
Формування глобального ринку праці в умовах глобалізації світової економіки

Чернега О.Б., Іванова Л.Г.
Інформатизаційна складова детермінантів розвитку світового господарства

Савицька О.І., Чумак Н.О.
Вплив факторів та показників зовнішньоекономічної діяльності на економічне зростання регіону

Економіка та управління національним господарством

Безп’ята І.В., Попейчук Л.В., Скляр Н.В.
Соціальна та економічна значимість зайнятості населення

Божанова В.Ю., Вечеров В.Т.
Підвищення інвестиційної привабливості будівельної галузі України

Хамініч С.Ю., Гаєва А.О., Сокол П.М.
Специфіка діяльності виробників сільськогосподарської продукції на національному аграрному ринку України

Горбачук В.М., Кулик В.В.
Підтримка макроекономічних пропорцій відтворення як актуальне завдання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки

Доля К.В., Доля О.Є.
Щодо нормативно-правового забезпечення розвитку пасажирських перевезень

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В.
Визначення змісту терміна «публічно-приватне партнерство в сфері інноваційного розвитку промисловості»

Євсєєва О.О.
Моделювання як наукове обґрунтування прогнозів інноваційного розвитку залізничного транспорту

Єфремов Д.П.
Структура державного сектора Китаю за стратегії пекінського консенсусу

Зигрій О.В.
Стратегічні напрями розвитку продовольчого ринку України в контексті продовольчої безпеки

Карпенко Л.Ф.
Нормативно-правове забезпечення біржової торгівлі в Україні

Клименко І.С.
Прояви циклічності в економіці України

Климчук О.В.
Стратегічні передумови збільшення використання біопалив у структурі енергоспоживання України

Коваленко Є.В.
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Колодійчук В.А.
Методологічні засади розвитку зернової логістики

Колосінська М.І.
Підходи до класифікації видів та форм туризму

Котко О.К.
Державна інвестиційна політика: інституційні засади розвитку інвестиційної діяльності в Україні

Кучмєєв О.О.
Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого економічного розвитку держави

Кушнір Т.М.
Місце інститутів інноваційної інфраструктури в системі маркетингової діяльності

Мартин О.М., Вітер О.М.
Обіг сільськогосподарських земель і ринок сільськогосподарських земель: сучасна парадигма

Моцок О.В.
Роль індустрії програмної продукції в забезпеченні сталого розвитку України: можливості та перешкоди

Потравка Л.О.
Перебіг структурних зрушень сільського господарства України у контексті трансформації глобальної економіки

Пристемський О.С.
Проблеми забезпечення менеджменту економіко-фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства

Салькова І.Ю., Сторожук О.Л.
Аналіз структури експорту продукції АПК

Сенишин О.С.
Структура природно-ресурсного потенціалу розвитку продовольчого комплексу та оцінка його ефективності

Стоянець Н.В.
Розроблення концептуальної моделі вдосконалення прогнозування соціально-економічного розвитку регіону

Ужва А.М.
Конвергенція сталого розвитку аграрної сфери України до спільної аграрної політики Європейського Союзу

Хорішко І.В.
Адміністративні та економічні механізми розвитку екологобезпечного агровиробництва в Україні

Черничко Т.В., Черничко С.Ф.
Застосування інституту державно-приватного партнерства у регулюванні регіонального розвитку

Шпильова Ю.Б.
Перспективи розвитку торгівлі екологічно чистими товарами в Україні

Штулер І.Ю.
Еволюція теорій економічного розвитку у сучасному вимірі знань

Ярема О.Р.
Монополізований державний сектор у системі національної економіки України

Економіка та управління підприємствами

Антипова К.С.
Методичний підхід до визначення сутності запасів

Колесник В.М., Бабелюк І.В.
Оцінка економічної безпеки аграрних підприємств

Базалійська Н.П., Міщук В.В.
Сутнісні підходи формування системи мотивації трудової поведінки працівників на підприємстві

Баранський Р.С., Грендей Н.М., Гаватюк Л.С.
Шляхи підвищення платоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах

Бєлікова М.В.
Аналіз відвідуваності історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» Запорізької області

Боковець В.В., Заїнчковський А.О.
Методика оцінки якості корпоративного управління

Бортнік С.М., Левчук А.О.
Місце соціальної стратегії розвитку в стратегічному наборі вітчизняного підприємства

Буга Н.Ю., Поліщук І.І., Соколюк К.Ю.
Ринковий потенціал виробництва органічної продукції в Україні

Гаватюк Л.С., Никифорак С.П.
Науковий підхід щодо визначення фінансової стійкості вітчизняних підприємств

Хамініч С.Ю., Гавриш А.К., Марковська І.О.
Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного комплексу України

Жданова О.Г., Діброва Т.Г., Гараніна І.І.
Оцінювання ефективності реклами після рекламної кампанії в аудиті рекламної діяльності підприємства

Гоменюк М.О.
Особливості прийняття управлінських рішень щодо покращення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств

Гораль Л.Т., Король С.В.
Формування та організація механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств: методологічний аспект

Дашко І.М., Арабаджи Ю.І.
Психологічні особливості формування ефективного стилю управління менеджера

Демків І.О.
Аналіз організаційного забезпечення управління гнучкістю підприємств спиртової галузі

Дубініна М.В., Фалько Р.В., Янюк М.О.
Поняття та сутність формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах

Запухляк І.Б.
Концептуальні засади та прикладні аспекти оцінювання готовності до змін вітчизняних газотранспортних підприємств

Карпенко Л.М.
Концептуальні підходи адміністративного супроводження та розвитку бізнес-процесів інноваційних підприємств

Квилинский А., Звежхлевский С., Блашчик П.
Определение стратегических приоритетов развития предприятия в условиях глобализации

Козин Л.В.
Соціально-відповідальний маркетинг і корпоративна соціальна відповідальність: зв'язок концепцій

Кузьмак О.І.
Удосконалення методів фінансування розвитку сервісно-виробничого обслуговування промислових підприємств

Курбатова Ю.Л.
Уточнение понятийного аппарата теории маркетинга впечатлений

Лаврук О.С., Славіна Н.А.
Особливості організації та оцінювання трудової діяльності керівника підприємства

Маловичко С.В.
Дослідження стану та перспектив розвитку електронної торгівлі

Матвієнко-Біляєва Г.Л.
Бюджетування логістичних витрат підприємства

Могильна Л.М.
Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств

Момот В.М., Гейст Е.В.
Технология проектирования складских систем

Нижник О.В.
Оцінка конкурентного потенціалу у формуванні стратегії промислового підприємства

Ноженко С.В.
Передумови застосування сценаріїв розвитку на вітчизняних підприємствах

Обруч Г.В.
Систематизація факторів забезпечення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України

Овчиннікова Т.В.
Психологія поведінки виробників і споживачів на ринку товарів і послуг в умовах економічної кризи

Онікієнко Н.В.
Проблематика бюджетного забезпечення інноваційного розвитку переробних підприємств

Павлюк Т.І.
Концептуальна модель організації бенчмаркінгу на вітчизняному підприємстві

Пилипенко С.М.
Управління нематеріальними активами: проблеми та основні шляхи їх вирішення

Поліщук І.І., Мала А.Л.
Маркетингові ризики застосування інновацій на вітчизняних машинобудівних підприємствах

Бечко П.К., Попиченко Д. А.
Методичні підходи щодо визначення показників ефективності використання оборотних активів

Присяжнюк О.Ф.
Роль адміністративного контролю та регулювання у забезпеченні розвитку сільського господарства Житомирської області

Романова Т.В., Григор’єва О.В., Васюта В.Б.
Становлення та розвиток соціально відповідального бізнесу: вітчизняний та європейський досвід

Самойлик Ю.В., Волошина О.А.
Конкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств в контексті європейської інтеграції

Сирветник-Царій В.В., Дуляба Н.І.
Таксономічний аналіз як інструмент виявлення можливостей забезпечення розвитку ефективності управління економічним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації

Станьковська І.М., Костишин І.
Позиціювання підприємств на засадах STP-концепції та «методу співучасті» з метою забезпечення їх конкурентоспроможності

Тисько М.М.
Стратегічна модель інноваційного розвитку бізнесу

Хацер М.В., Хацер Г.О.
Регламентація процесів утворення стартапів в умовах трансформації національної економіки

Зеленков А.В., Целуйко Р.А.
Управление предприятием на основе модели бизнес-процессов, разработанной в компьютерной системе моделирования

Черкасов О.О.
Амортизація як інструмент відтворення основних засобів сільського господарства

Шалімова Ю.С., Калініна О.М.
Міжнародна маркетингова стратегія як інструмент управління міжнародною конкурентоспроможність національного підприємства при виході на європейський ринок

Шевирьова І.Ю.
Використання факторингу для вдосконалення руху товарних логістичних потоків у банку

Волкова М.В., Шевченко В.С.
Особливості формування соціально-економічної мотивації праці персоналу підприємства

Шикіна О.В.
Шляхи підвищення привабливості регіону за рахунок розвитку квест-атракцій

Кочетова Т.І., Яцина В.В.
Апробація методики визначення рівню специфічності промислової продукції виробничого підприємства

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Gavkalova N.L., Shumskaya A.N.
Organizing and conducting of economic training in higher educational institutions in the process of personnel training for governmental and local authorities

Гайко Ю.І., Гнатченко Є.Ю.
Стратегія інноваційного розвитку житлово-комунального господарства Харківської області

Гребенікова О.В., Ільяшик В.С.
Обґрунтування системи показників для оцінювання інноваційного потенціалу регіонів України

Лисюк О.С.
Напрями формування та розвитку ринку праці

Пригодюк О.М.
Фактори впливу на розвиток соціальної інфраструктури регіону

Муштай В.А.
Маркетингові аспекти в формуванні ринку продовольства

Онопрієнко І.М.
Стан та перспективи розвитку регіонального картоплярства

Перепелюкова О.В.
Вплив сучасних тенденцій на економічний розвиток регіонів України

Тарадай В.Н.
Економіко-математична модель управління ресурсами розвитку промисловості Харківського регіону

Тимофієва С.Б.
Конкурентні переваги регіону та вплив на них параметрів регіональної інфраструктури

Тищенко О.П.
Агропромислові пріоритети структурної трансформації регіональних господарських систем

Ценклер Н.І.
Рекреаційні передумови активізації євроінтеграційних процесів у Карпатському регіоні

Язіна В.А.
Державне регулювання галузі туризму: сутність і шляхи удосконалення

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Багрій М.В., Батюк О.Я.
Ефективність капіталовкладень у розвиток туристичної галузі

Василишин Х.Р.
Концептуальні засади вдосконалення ринку екологічного страхування в умовах децентралізації системи управління в Україні

Котикова О.І., Заудальська Ю.Г., Глущенко В.Ю.
Впровадження заходів по охороні та підвищенню родючості ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах

Ключенко А.В.
Інтегральна оцінка синергетичного ефекту як показник ефективності рекреаційного кластеру

Криницкая О.А., Тютюнник Г.А.
Концептуальные основы института денежной оценки земель в зарубежных странах

Мощич С.З.
Організаційно-управлінські методи екологічної регламентації та їх застосування на міжнародному і національному рівнях

Сакаль О.В.
Методи управління землегосподарськими системами на базі природно-ресурсних комплексів

Стасюк В.М., Ткачук З.В., Стасюк В.В.
Комунальне водопостачання України: інноваційно-інвестиційний аспект

Тищук І.В.
Особливості розвитку зеленого туризму в розвинених країнах світу

Шуптар Н.Й.
Інструментальне забезпечення поводження з відпрацьованими джерелами живлення

Яциковський Б.І.
Економіко-екологічні проблеми в процесі суспільно-господарської діяльності

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Бакина Т.В.
Алгоритм разработки и применения системы мотивации на предприятиях аграрной сферы

Лавриненко Л.М.
Взаємодія та взаємозв’язок ринку праці та ринку освітніх послуг

Наумко Ю.С.
Сучасний стан розвитку трудових ресурсів та вплив демографічної ситуації в регіоні

Салова Н.А.
Сучасне розуміння сукупної винагороди за працю

Теслюк Р.Т., Бараняк І.Є.
Мезорегіональні відмінності демографічних процесів в Україні у світлі новітніх міграційних викликів

Гроші, фінанси і кредит

Алексеєнко Л.М., Партика П.М.
Пріоритети розвитку системи оподаткування операцій фінансового посередництва на ринку цінних паперів

Батракова Т.І., Пєнзєва Д.М.
Ефективність та організаційно-правове забезпечення та управління економічною безпекою банківських установ

Бугель Ю.В.
Проблеми розвитку банківської системи в Україні

Геник С.Я., Говорушко Т.А.
Проблеми та перспективи розвитку інтернет-страхування в Україні

Глушаченко С.С.
Оцінка кредитного рейтингу промислового підприємства

Кміть В.М., Земба М.В.
Вплив фіскальної політики України на фінансово-економічну безпеку підприємницьких структур

Клівіденко Л.М., Мацедонська Н.В.
Основні шляхи удосконалення функціонування місцевих бюджетів в сучасних умовах

Коваленко В.В.
Фінансова глобалізація та її вплив на процеси злиття і поглинання банків України

Козьменко О.В., Козирєв В.А.
Удосконалення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю інтегрованих фінансових посередників на основі аналізу факторів зовнішньої нестабільності

Курач В.П., Аксьонова Л.О.
Фондові біржі України та їх роль в організації торгівлі цінними паперами

Мацелюх Н.П.
Фактори ціноутворення на ринку цінних паперів в Україні

Нагорна О.В.
Система фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства

Осадчий Є.С.
Механізм капіталізації кредитних установ в Україні

Пасічник Ю.В.
Бюджетно-податковий механізм формування ресурсів держави

Паславська Р.Ю.
Підходи до прогнозування податкових надходжень до зведеного бюджету України

Пігуль Н.Г., Люта О.В.
Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ

Пірог В.В., Слободян Л.В.
Розвиток роздрібного банківського бізнесу в Україні

Портна О.В.
Підвищення ефективності реалізації сукупного фінансового потенціалу України

Рекуненко І.І., Бочкарьова Т.О.
Визначення рівня фінансової безпеки фондового ринку України

Рудик Н.І., Козлов В.
Вплив валютної політики на економічний розвиток України

Ситник І.П., Петрик С.В.
Особливості і перспективи ефективного функціонування електронного бізнесу в Україні

Трохимець О.І.
Концепція державного регулювання ринку соціально-орієнтованих товарів та послуг в Україні

Хомяк М.С.
Фінансові інструменти стабілізації регіонального розвитку

Цимбалюк І.О., Лущик В.Д.
Податкове навантаження як визначальний чинник розвитку бізнесу

Чумак Н.В.
Проблемні аспекти діяльності транснаціональних корпорацій в Україні

Шабанова О.В.
Формування та реалізація стратегії розвитку інвестиційного потенціалу НПФ

Шаповал Л.П., Корніяш В.С.
Напрями оптимізації менеджменту фінансової безпеки комерційного банку

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Артеменко Н.В., Линник О.І.
Облік доходів місцевих бюджетів: проблеми формування надходжень та шляхи їх вирішення

Буднік Т.В., Гнатенко Є.П.
Проблеми та шляхи удосконалення дебіторської заборгованості як об’єкта обліку і аналізу

Васюренко Л.В.
Соціально-податкове навантаження на фонд оплати праці в умовах трансформації економічних процесів

Волошан І.Г., Курило А.В.
Удосконалення первинного обліку руху запасів на підприємствах сільського господарства

Чебан Ю.Ю., Гацелюк В.О.
Облік витрат діяльності сільськогосподарських підприємств: законодавчо-нормативний аспект

Єлісєєва О.К., Гільорме Т.В., Михайліченко В.А.
Обґрунтування підходів щодо обліку та аудиту витрат операційної діяльності підприємства

Данилюк І.В., Зорій Н.М.
Оцінка обліку та системи внутрішнього контролю як інструменти безпеки бізнесу

Домбровська Н.Р.
Облікова політика доходів, витрат та фінансових результатів підприємства

Дорошенко О.О.
Оцінка в методології бухгалтерського обліку бюджетних установ: сучасні підходи та новації

Загородна О.М., Серединська В.М.
Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності

Кобзева М.О.
Основні аспекти аудиту фінансових інвестицій пов’язаним сторонам

Король С.Я.
Нормативне регулювання обліку соціальної відповідальності

Кужелюк А.В., Стаднюк Т.В.
Інтернет-торгівля: здійснення та облік

Курган Н.В., Ніконович Д.С.
Автоматизоване вирішення проблеми оптимального розподілу постійних накладних витрат виробництва за підходом Absorption-costing

Мазур Н.В.
Розвиток консолідованого обліку в Україні

Машкова Т.В.
Формування облікового середовища для підвищення ефективності управління параметрами якості сільськогосподарських угідь

Омелянчук Т.М.
Вплив франчайзингу на фінансовий стан підприємств ресторанного господарства

Плотніченко І.Б.
Законодавчо-нормативне регулювання організації електронної комерції та її обліку

Поліщук І.Р.
Управління витратами на збут відповідно до маркетингової стратегії підприємства: статистична оцінка та облікове забезпечення

Сагарьова Д.О.
Оцінка ефективності митної політики у напрямку здійснення постмитного контролю

Шматковська Т.О., Демедюк Л.В., Ярощук Ю.В.
До проблематики нормативно-правового забезпечення обліково-аналітичного процесу щодо оборотних активів підприємства

Щирба М.Т., Щирба І.М., Щирба М.М.
Методичні аспекти аудиту ефективності

Якименко М.В.
Особливості оцінки в бухгалтерському обліку ризиків господарської діяльності та їх впливу на прибуток

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Зомчак Л.М., Волошин І.Б.
Симультативна модель інноваційного розвитку регіону

Іванченко Г.Ф., Далайін Бадер Омар Ахмад
Трофічні відношення в еволюційних процесах злиття та поглинання підприємств

Іванченко Н.О.
Адаптивна система моніторингу та управління економічною безпекою підприємства

Лапшин В.І., Кузніченко В.М., Стеценко Т.В.
Динаміка кількості малих підприємств в Україні

Зеленков А.В., Махнева Ж.В.
Управління банком з використанням організаційного моделювання

Солодухін С.В.
Аналіз основних типів стадної поведінки інвесторів

Хорошун В.В.
Моделювання видатків місцевих бюджетів в галузі освіти

Морщ Я.І.
Динаміка податкових надходжень як індикатор економічної доцільності податкової політики