Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу позитивного досвіду Євро спільноти щодо використання механізмів інноваційного розвитку для укріплення соціальної безпеки ЄС. Узагальнено теоретичні підходи до визначення соціальної безпеки. Виявлено зміни у визначені цілей інноваційної політики ЄС у ХХІ столітті від суто економічних до соціально-економічних та екологічних. Визначено тенденцію нарощування соціальної спрямованості фінансування та кола вирішуваних проблем основного інституційного механізму реалізації інноваційної політики ЄС-рамкових програм. Запропоновано методичний підхід до кількісної оцінки впливу реалізації інноваційної політики ЄС на індикатори соціального розвиту та соціальної безпеки спільноти. За допомогою економетричного аналізу статистичних даних (за 2011 та 2015 років), досліджено вплив реалізації оновленої інноваційної політики на зміцнення соціальної безпеки та соціальний розвиток ЄС.

Ключові слова: інноваційна політика, соціальна безпека, моделювання, соціальна ефективність інноваційної політики.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу положительного опыта Евро сообщества по использованию механизмов инновационного развития для укрепления социальной безопасности ЕС. Обобщены теоретические подходы к определению социальной безопасности. Выявлены изменения в определенные целей инновационной политики ЕС в XXI веке от чисто экономических до социально-экономических и экологических. Определены тенденции увеличения социальной направленности финансирования и круга решаемых проблем основного институционального механизма реализации инновационной политики ЕС-рамочных программ. Предложен методический подход к количественной оценке влияния реализации инновационной политики ЕС на индикаторы социального развития и социальной безопасности общества. С помощью эконометрического анализа статистических данных (за 2011 и 2015 гг.), исследовано влияние реализации обновленной инновационной политики на укрепление социальной безопасности и социальное развитие ЕС.

Ключевые слова: инновационная политика, социальная безопасность, моделирование, социальная эффективность инновационной политики.

АNNOTATION
The article is devoted to the analysis of the positive experience of the Euro community in the use of innovative development mechanisms to strengthen the social security of the EU. Generalized theoretical approaches to the definition of social security. Changes in the definition of the objectives of the EU's innovative policy in the 21st century from purely economic to socio-economic and ecological have been revealed. Tendencies of increasing the social orientation of financing and the range of problems to be solved of the main institutional mechanism for implementing the EU innovation policy – framework programs are determined. A methodical approach to the quantitative assessment of the impact of the implementation of the EU innovation policy on the indicators of social development and social security of society is proposed. Using the econometric analysis of statistical data (for 2011 and 2015), the effect of the implementation of the updated innovation policy on strengthening the social security and social development of the EU was examined.

Keywords: innovation policy, social security, modeling, social efficiency of innovation policy.

Завантажити статтю (pdf)