Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз підходів по визначення поняття іміджу підприємства, розглянуто процес формування іміджу та параметри, які характеризують стан корпоративного іміджу організації, уточнено принципи формування іміджу на різних етапах розвитку підприємства. Обґрунтовується поняття іміджу та його вплив на конкурентоспроможність підприємства. Проаналізовано чинники, які впливають на імідж підприємства.

Ключові слова: імідж, іміджева політика, оцінка іміджу, фірмовий стиль, конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ подходов по определению понятия имиджа предприятия, рассмотрен процесс формирования и параметры, которые характеризируют состояние корпоративного имиджа организации, уточнены принципы формирования имиджа на разных этапах развития предприятия. Обосновано понятие имиджа и его влияние на конкурентоспособность предприятия. Проанализированы факторы, которые влияют на имидж предприятия.

Ключевые слова: имидж, имиджевая политика, оценка имиджа, фирменный стиль, конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентоспособность.

АNNOTATION
In the article analyzes the approaches to determination of concept of image of enterprise, the process of forming of image and parameters which characterize the state of corporate image of organization is considered, specified principles of forming of image on the different stages of development of enterprise. The concept of image and its influence on the competitiveness of the enterprise are substantiated. The factors influencing the image of the enterprise are analyzed.

Keywords: image, image policy, image assessment, corporate style, competition, competitive advantages, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)