Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Розкрито сутність поняття, значення логістики як базисної основи ефективного розвитку підприємств. Розглянуто основні наукові підходи до визначення сутності логістичного управління підприємством. Обґрунтовано мету і принципи логістичного управління. Проаналізовано основні причини, що зумовлюють обмеження в імплементації основних положень логістики на підприємствах. Обґрунтовано напрями раціонального використання функцій логістики.

Ключові слова: логістика, системний підхід, логістичне управління, логістичний підхід, логістична система.

АННОТАЦИЯ
Раскрыты сущность понятия и значение логистики как базисной основы эффективного развития предприятий. Рассмотрены основные научные подходы к определению сущности логистического управления предприятием. Обоснованы цели и принципы логистического управления. Проанализированы основные причины, обусловливающие ограничения в имплементации основных положений логистики на предприятиях. Обоснованы направления рационального использования функций логистики.

Ключевые слова: логистика, системный подход, логистическое управление, логистический подход, логистическая система.

АNNOTATION
The essence of the concept, the significance of logistics, as the basis of effective development of enterprises is disclosed. The main scientific approaches to the definition of the essence of logistic management of the enterprise are considered. The purpose and principles of logistic management are substantiated. The main reasons for the restriction of implementation of the main provisions of logistics at the enterprises are analyzed. The directions of rational use of logistic functions are substantiated.

Keywords: logistics, system approach, logistics management, logistic approach, logistics system.

Завантажити статтю (pdf)