Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 12. Серпень 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Вітренко А.О.
Місце знаннямістких послуг в системі сервісної економіки

Голубка М.М.
Кооперативна освіта на західній Україні та її вплив на розвиток економічних знань: аналіз та перспективи

Петриківа О.С., Соколов В.С.
Оцінка факторів впливу на вартість залучених ресурсів банку

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Вінська О.Й., Токар В.В.
Взаємозалежність гендерної рівності та інноваційної конкурентоспроможності країн ЄС

Грицина Л.А.
Місце України у світовій економіці

Запроводюк А.В.
Корпоративне венчурне інвестування як джерело фінансування національних інноваційних систем країн ключових інноваторів

Лютак О.М.
Особливості формування та сучасні тенденції функціонування глобальних туристичних мереж

Сердюк Г.В.
Процеси зовнішньої міграції в країнах Північноамериканської зони вільної торгівлі

Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К.
Глобальная экономика: некоторые аспекты современной парадигмы управления

Тимошенко Н.Ю.
Аналіз товарної структури експортного потенціалу України

Економіка та управління національним господарством

Богма О.С.
Аналіз загроз економічній безпеці України

Грицаєнко Г.І., Грицаєнко І.М.
Інвестиції в технічне забезпечення аграрного виробництва

Гришкін В.О.
Соціальна архітектоніка українського суспільства і її зміни впродовж трансформаційних перетворень

Гуменюк І.Л., Вольська А.О.
Щодо проблематики аграрного сектору економіки України

Гусак Ю.В.
Удосконалення механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівного комплексу національного господарства

Єрохін С.А.
Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України

Жаворонкова Г.В., Крачок Л.І.
Інформаційна безпека як складова технологічної безпеки

Золотых И.Б.
Доступность высшего образования и повышение его качества в условиях становления экономики знаний

Капітула С.В., Капітула Т.С.
Перспективи розвитку гірничо-металургійного комплексу України в сучасних умовах невизначеності та ризику

Карасьова Н.А.
Регулювання експортоорієнтованої діяльності аграрного сектору

Коренюк П.І.
Екологічний фактор у забезпеченні ефективного функціонування харчової та переробної промисловості

Кусакова Ю.О., Саміло А.С.
Диверсифікація сфери послуг як необхідна умова розвитку національної економіки

Лебідь В.С., Прутська О.О.
Методи підвищення фінансового забезпечення та ефективності функціонування підприємств аграрного виробництва

Мартин О.М., Купчак М.Я., Гонтар З.Г.
Аналіз причин виникнення пожеж як основа розроблення нової стратегії забезпечення пожежної безпеки в Україні

Мороз О.В., Воловодюк С.С.
Вплив будівельно-індустріального комплексу на економічний розвиток країни

Пакуліна Г.С.
Програмно-цільове планування як ефективний інструмент державного управління розвитком соціальної інфраструктури

Поляк-Свергун М.М.
Інституціональні основи інвестиційно-фінансового механізму венчурного бізнесу

Прус Л.Р., Коновалов Ю.О.
Проведення товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів у минулому часі

Савчук О.Р.
Фінансування вищої освіти України в процесі становлення економіки знань

Сафонов Ю.М., Семак Б.Б.
Механізми державної фінансово-інвестиційної підтримки розвитку споживчої кооперації України

Станасюк Н.С.
Аналізування факторів впливу на розвиток промислового потенціалу

Стеблюк Н.Ф.
Стратегічні пріоритети формування бренд-орієнтованої системи управління

Супрун О.М.
Аналіз та перспективи розвитку ринку молока в Україні

Ткаченко Т.І., Забалдіна Ю.Б.
Еволюція базових термінів сучасного туризмознавства

Удовенко А.О.
Особливості інформаційного забезпечення аналізу регуляторного впливу нормативно-правових актів

Федун Л.М.
Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні

Хом’як К.А.
Методика дослідження рівня тіньової економіки та аналіз її масштабів

Черкасова С.В.
Сучасні тенденції участі громадян в діяльності небанківських інституційних інвесторів в Україні

Штангрет А.М., Караїм М.М.
Економічна безпека держави: суть і зовнішньоекономічний аспект забезпечення

Юринець З.В., Петрух О.А., Круглякова В.В.
Бар’єри на шляху розвитку інноваційної діяльності в економіці України

Ясінецька І.А.
Можливості застосування міжнародного досвіду управління земельними ресурсами в Україні

Економіка та управління підприємствами

Абазіна О.А.
Формування механізму забезпечення енергоефективності діяльності промислових авіаційний підприємств

Атюшкіна В.В.
Систематизація параметрів стратегічного аналізу для цілей товарної політики підприємства

Бойда С.В.
Розвиток інноваційного потенціалу підприємств як основа сталого економічного розвитку України

Бутко Н.В.
Перспективи ресурсного забезпечення підприємств інтегрованих цукробурякових кластерних структур

Буторіна В.Б.
Взаємовплив підприємств туристичної інфраструктури і національного туризму України

Васильєва Т.А., Пересадько Г.О.
Оцінювання динамічної стійкості ринкової позиції промислових підприємств в контексті стратегічних засад маркетингових досліджень

Вівчар О.І., Стасишин О.Т.
Показники оцінювання ефективності логістичного управління в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання

Голишева Є.О., Грищенко О.Ф., Мельник Ю.М.
Науково-методичні засади біржової діяльності: особливості біржової торгівлі в Україні та ефективні стратегії управління

Дивнич О.Д., Черкасов О.О.
Стратегічні напрями відтворення основних засобів у сільськогосподарських підприємствах

Домаскіна М.А., Давидюк Л.М.
Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств Миколаївської області при виході на зовнішній ринок

Домаскіна М.А., Протасевич І.С.
Методика оцінки конкурентоспроможності продукції сільського господарства

Дульцева І.І.
Використання конкурентних переваг соціального підприємництва в туристичному бізнесі

Ємельянов О.Ю.
Теоретико-методичні засади формування і оцінювання потенціалу економічного розвитку промислових підприємств

Завальнюк В.В.
Методика проектування підсистеми менеджменту в системі стратегічного управління інноваціями

Іжевський П.Г.
Теоретичні засади формування бізнес-мереж на базі теорії трансакційних витрат

Капталан С.М.
Теоретичні проблеми інтеграції в агропромисловому комплексі

Колісник Г.М.
Вибір методів державного регулювання витратами підприємницького сектору

Кондратенко Н.О., Волкова М.В.
Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу

Корнілова Н.В.
Теоретичні підходи до визначення умов формування економічної стійкості підприємства сфери туризму

Корольова Н.М., Чернодубова Е.В.
Пріоритетні напрями вдосконалення оцінки ефективності використання нематеріальних активів підприємств

Лесик Л.І.
Групування та аналізування чинників формування економічного потенціалу підприємств

Ляхович Л.А.
Управління організаційною культурою підприємства

Мариненко Н.Ю.
Ситуаційне реагування виробничо-господарських структур на збурення зовнішнього середовища в процесі адаптивного розвитку

Можевенко Т.Ю.
Аналіз функціонування підприємств легкої промисловості України в умовах ринкових відносин

Можевенко Т.Ю.
Концептуальне підґрунтя процесу рекламних комунікацій та їх місце в системі маркетингу підприємства

Муха Р.А.
Організація командної роботи на підприємстві, її переваги та недоліки

Новак Н.П.
Соціальні аспекти розвитку органічного виробництва

Пасько О.В., Мартей Е.М.
Теорія агентських відносин в корпоративному управлінні у 21 сторіччі

Петриківа О.С., Лубенська А.С.
Організація контролінгу фінансових результатів діяльності підприємства

Помірча О.М.
Продуктові та процесові інновації та їх вплив на господарське становище промислових підприємств

Солнцев С.О., Жигалкевич Ж.М.
Квазіінтеграція взаємодіючих підприємств: теоретичний аспект

Толстая Н.В.
Властивості та фактори впливу на процес формування стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості

Толстая Н.В.
Сутність науково-методичних підходів щодо управління стратегічним потенціалом харчових підприємств

Томілін О.О.
Теоретичні аспекти інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств

Харун О.А.
Аналіз сучасних методичних підходів щодо оцінки трудового потенціалу підприємства

Яшина І.М.
Вдосконалення організації маркетингу в управлінні сільськогосподарськими підприємствами малого бізнесу

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Бабенко А.Г.
Аналіз та шляхи підвищення ефективності виробництва цукрових буряків

Козирєва О.В.
Генезис вітчизняної наукової думки з проблем розміщення продуктивних сил та регіональної економіки

Мазур А.Б.
Теоретичні аспекти управління економічним розвитком регіонів України

Румянцева Г.І., Почтарук І.С.
Конкурентоспроможність вугільної промисловості західного регіону України: сучасний стан та шляхи перспективного розвитку

Якименко О.В.
Фактори впливу на інноваційний потенціал будівельних підприємств регіонів України (на прикладі Харківської області)

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Гарасим П.М., Клим Н.М.
Актуальні питання формування екологічної звітності підприємствами лісового господарства

Кольоса Л.Л.
Приватизація земель та проблеми забезпечення сільськогосподарських підприємств земельними ресурсами

Кошель А.О.
Інформаційні та геопросторові моделі при масовій оцінці вартості земель

Стасюк В.М.
Водопровідно-каналізаційне господарство України: техногенна безпека як об’єкта критичної інфраструктури

Щербакова Е.В.
Завоевания лидерских позиций как предпосылка развития экономического потенциала региона

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Романчук Н.М.
Структурні характеристики витрат населення та його заможних верств

Гроші, фінанси і кредит

Алескерова Ю.В., Мараховська Т.М.
Фіскальна політика розвитку соціально-економічної сфери України

Бондаренко А.Ф., Моісеєнко М.А., Таранченко А.Д.
Стан та перспективи розвитку страхового маркетингу в Україні

Боровик П.М., Очеретня А.К., Руденький О.О.
Сучасні проблеми вітчизняного механізму справляння податку на додану вартість

Гомон М.В.
Податкова політика держави у сфері стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності

Горбунова Т.О., Коротка О.О.
Сучасні тенденції оцінки ринкової вартості банку

Коваленко В.В.
Грошово-кредитна політика та її вплив на подолання структурних дисбалансів економіки України

Корнієнко С.М.
Вплив податку на нерухомість на доходи місцевих бюджетів

Красота О.Г.
Види податкових перевірок

Курило О.В.
Проблеми та перспективи фінансової стабілізації в Україні

Продан М.В.
Творення простору довіри до банків в умовах подолання наслідків економічної кризи

Радченко О.В.
Вплив доларизації на кон’юнктуру депозитного ринку

Федоришина Л.І., Жмурко І.В.
Соціальна і фіскальна політика держави: вплив на регіональному рівні

Христін А.І.
Сучасні науково-методичні підходи до оцінки репутаційного ризику банків

Чернявська Л.В.
Історія розвитку кредитування сільськогосподарського виробництва

Штепенко К.П., Голян Я.С., Репало А.Ю.
Проблеми державного боргу та дефіциту державного бюджету України в умовах нестабільної економічної ситуації

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Калабухова С.В., Кузьмінська О.Е.
Стандартизація аналізу звіту про власний капітал суб’єктів господарювання

Коваль Н.І.
Особливості контролю та аналітичної оцінки в діяльності сільськогосподарських підприємств

Ковнір Д.А.
Методичне забезпечення оцінки ефективності використання кадрового потенціалу державних вищих навчальних закладів

Мельник Н.Г.
Історичні та міжнародні аспекти обліку іноземної валюти

Нездойминога О.Є.
Звітність банківських установ за МСФЗ: переваги, недоліки та особливості складання

Одношевна О.О., Драницький О.В.
Фінансово-економічний механізм обліку і аудиту витрат виробництва продукції тваринництва

Ординська В.О., Полторак А.С.
Напрями розвитку обліку доходів від операційної діяльності на підприємствах з санітарно–гігієнічної обробки приміщень

Осадча Т.С.
Класифікація ренти в бухгалтерському обліку

Подолянчук О.А.
Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту

Редченко К.І.
Роль аудиторських комітетів у забезпеченні достовірності публічної звітності компаній

Тенюх З.І.
Повернення товару від нерезидента у митному режимі реімпорту: облік і оподаткування

Ушакова А.В., Полторак А. С.
Економічна сутність об’єктів промислової власності та їх місце в обліковій системі суб’єктів господарювання

Щукіна С.Г., Бурова Т.А.
Шляхи вдосконалення фінансового обліку виробничих запасів на підприємствах

Яценко В.Ф.
Моделювання системи обліку витрат для управління бізнес-процесом «Виробництво»

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Аль Ширафi Мохаммед Авад
Модель прогнозування розгортання кризи медичної галузі на основі нечіткої логіки

Бойчук М.В., Вінничук О.Ю.
Стохастичне моделювання та оптимізація однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним науково-технічним прогресом

Кононова К.Ю.
Економічна інтерпретація гіпотез пост-синтетичної теорії еволюції

Мінц О.Ю.
Інтелектуальні методи прогнозування рівня виконання державного бюджету України

Хасан Алі Аль-Абабнех
Сучасний стан методології планування рекламної кампанії

Юрченко М.Є.
Побудова асимптотичної оцінки ефективності обробки страхових випадків

Деркач Т.В.
Формування моделі соціально-економічної безпеки у процесі інтеграційної трансформації господарства регіонів

Статистика та економічна діагностика

Бутинець Ф.Ф., Худолій В.Ю.
Діагностика економічної стійкості стану промислових підприємств