Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто наукові основи сутності управління формуванням прибутку, визначено його мету, основні функції, а також напрями оцінювання ефективності діяльності підприємств щодо його формування.

Ключові слова: управління, формування прибутку, підприємство, структурно-логічна схема, функції управління, ефективність діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены научные основы сущности управления формированием прибыли, определены его цели, основные функции, а также направления оценки эффективности деятельности предприятий по его формированию.

Ключевые слова: управление, формирование прибыли, предприятие, структурно-логическая схема, функции управления, эффективность деятельности.

АNNОTАTІОN
The scіеntіfіc fundаmеntаls оf thе mаnаgеmеnt оf prоfіt gеnеrаtіоn mаnаgеmеnt аrе cоnsіdеrеd, іts purpоsе, іts mаіn functіоns, аs wеll аs thе dіrеctіоns оf еvаluаtіоn оf thе аctіvіty оf еntеrprіsеs іn rеlаtіоn tо іts fоrmаtіоn аrе dеtеrmіnеd.

Kеy wоrds: mаnаgеmеnt, prоfіt gеnеrаtіоn, еntеrprіsе, structurаl аnd lоgіcаl schеmе, mаnаgеmеnt functіоns, еffіcіеncy оf аctіvіty.

Завантажити статтю (pdf)