Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Якщо працівники знаходяться у стресовому стані через конфліктну ситуацію, що виникла в процесі діяльності підприємства, то завданнями керівника є дослідження ситуації, що виникла, і спроба зробити відповідні кроки в бік зміни її на краще. Використання стратегій стрес-менеджменту в управлінській діяльності дасть змогу керівнику знизити напругу в колективі й подолати негативні наслідки конфліктів. Безумовно, проблеми, з якими випадає зіштовхуватися керівникам та пересічним співробітникам, можуть бути різними, тому й розподіл напрямів стрес-менеджменту може різнитися. У статті проаналізовано роль керівника у вирішенні негативних наслідків конфліктів за допомогою положень стрес-менеджменту.

Ключові слова: стрес-менеджмент, конфлікт, коучинг, стресостійкість, тренінг персоналу.

АННОТАЦИЯ
Если работники находятся в стрессовом состоянии из-за конфликтной ситуации, возникшей в процессе деятельности предприятия, то задачей руководителя является исследование сложившейся ситуации и попытка сделать соответствующие шаги в сторону сдвига ее к лучшему. Использование стратегий стресс-менеджмента в управленческой деятельности позволит руководителю снизить напряжение в коллективе и преодолеть негативные последствия конфликтов. Безусловно, проблемы, с которыми приходится сталкиваться руководителям и рядовым сотрудникам, могут быть разными, поэтому и направления стресс-менеджмента могут различаться. В статье проанализирована роль руководителя в решении негативных последствий конфликтов с помощью стратегий стресс-менеджмента.

Ключевые слова: стресс-менеджмент, конфликт, коучинг, стрессоустойчивость, тренинг персонала.

ANNOTATION
If the staff is in the state of stress due to the conflict situation which arose in the process of enterprise activity, then the chief’s task is to investigate the situation that had happened and to take appropriate steps towards its improving. Using stress management strategies allows manager to reduce tonicity in the team and overcome the negative effects of conflicts. Obviously, the problems faced by both managers and ordinary employees may be different, so the stress management strategies can also vary. The article analyzes the chief’s role in settling the negative consequences of conflicts by means of stress management.

Keywords: stress management, conflict, coaching, stress resistance, personnel training.

Завантажити статтю (pdf)