Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Випуск № 18. Серпень 2017 р.

Титульна сторінка

Зміст

Економічна теорія та історія економічної думки

Коваленко М.А., Швороб Г.М., Житченко Г.О.
Нові уявлення про капітал і механізм управління персоналом підприємства

Харченко Т.О.
Формування дефініції поняття «агроінновація» у контексті соціоекономічного розвитку аграрного сектору

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Katarína Hovorková
Integration tendencies of Iceland into the EU until the global financial crisis and the impact of its economic situation on the EU membership

Антоненко К.В., Мухамедова Д.Р.
Сучасний стан і тенденції функціонування товарних знаків у сучасній комерційній практиці в Україні

Богацька Н.М.
Аналіз розвитку зовнішньоторговельної діяльності України та можливості її покращення

Бортнікова М.Г.
Аналізування стану реалізації консалтингових проектів на вітчизняному та світовому ринках

Жнакіна Е.Г.
Вплив венчурного капіталу на інноваційно-інвестиційний розвиток країни

Лігузова В.О., Баклаженко Ю.В., Гиря Р.М.
Світовий досвід державної підтримки інновацій

Пащенко О.В.
Інвестиційні пріоритети стратегій країн в умовах міжнародної торговельної регіоналізації

П’ятковська О.Р.
Оцінка потенційної міграції робочої сили: теоретико-методологічний підхід

Сотченко Є.В.
Сучасний стан та проблеми підвищення ефективності експортно-імпортних торговельних операцій та розрахунків за ними у зовнішньоекономічній діяльності України

Стаканов Р.Д.
Еволюція міграційної політики регіональних інтеграційних об’єднань

Яценко О.М.
Концептуалізація інтелектуалізації міжнародної торгівлі країн

Економіка та управління національним господарством

Бидик А.Г.
Особливі види мита як інструмент державної неопротекціоністської політики

Власова К.В.
Особливості стратегічного розвитку вертикально-інтегрованих структур в економічній системі України

Григорак М.Ю.
Стратегія макросегментування ринку логістичних послуг в Україні

Длугопольська Т.І.
Стандарти міжнародної організації праці щодо соціальної безпеки: зарубіжні орієнтири для України

Кравчук Н.І., Кільніцька О.С.
Сучасні тенденції розвитку тваринництва в Україні

Кундицький О.О.
До питання зарубіжного досвіду загальнообов’язкового державного страхування та можливості його використання в Україні

Матвійчук І.О.
Інституціоналізація фіскального адміністрування як фактор економічної безпеки національного господарства

Мороз О.В., Карачина Н.П., Вакар Т.В.
Потенціал факторів диверсифікації та брендингу для неефективно функціонуючих економік

Нікитенко Д.В.
Інвестиційна сприятливість бізнес-середовища як чинник інвестиційної безпеки

Павлюк С.І.
Оцінка зайнятості та матеріального стимулювання населення сільських територій

Петренко Н.О.
Управління стратегічним розвитком на основі використання інноваційних форм фінансової оцінки господарської діяльності

Проценко В.М.
Напрями підвищення ефективності менеджменту в туризмі

Cатир Л.М.
До питання про необхідність експлікації сутності соціальних інновацій в соціалізованій ринковій економіці

Сенишин О.С.
Аналіз витратних та результативних показників державних цільових програм охорони природного довкілля в Україні

Соковніна Д.М.
Використання елементів маркетингових інноваційних технологій для підвищення ефективності діяльності садівничих підприємств в Україні

Тищенко О.П.
Інвестиційні преференції як інструмент реалізації державної туристичної політики: шляхи удосконалення

Шкарупа О.В.
Пронозування адекватності процесу екологічної модернізації у системі національної економіки

Економіка та управління підприємствами

Балковська В.В.
Визначення конкурентних переваг як базис для ефективного управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств

Берест М.М., Дудка М.О.
Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність та розвиток суб’єктів АПК

Бондар Т.Л.
Економічна сутність витрат на забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції

Буняк Н.М.
Самоменеджмент як мистецтво саморозвитку особистості

Волошина О.А., Чаюн Н.С.
Формування організаційного потенціалу підприємства

Двуліт З.П., Педос В.О.
Окремі аспекти особливостей стратегії зовнішньої економічної діяльності підприємств

Дейнега О.В.
Маркетинговий аналіз як інструмент задоволення інформаційних потреб ринково орієнтованого підприємства

Жегус О.В.
Диверсифікація видів діяльності вищих навчальних закладів як елемент маркетингу у сфері вищої освіти

Іваночко Н.В.
Особливості формування механізму управління збутовою діяльністю підприємства

Івашина Л.Л., Бишовець Л.Г., Гаврилюк С.П.
Перспективні напрями імплементації інновацій в закладах ресторанного господарства України

Касьянова Н.В., Дубель І.А.
Управління потенціалом розвитку промислового підприємства в умовах дисбалансів

Кахович Ю.О., Рудняєва К.О., Тарасенко А.В.
Класифікація інструментів хеджування валютних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності

Ковтуненко Ю.В., Олексійчук А.Г.
Фінансовий аналіз діяльності підприємства в умовах економічної нестабільності

Кондратюк О.І.
Роль інновацій у забезпеченні розвитку підприємства

Крюкова І.О.
Теоретичні засади управлінського контролю вартості аграрного бізнесу

Легомінова С.В.
Концептуальні засади стратегічного управління конкурентними перевагами підприємств

Майборода О.Є., Косарєва І.П., Лесняк А.О.
Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення

Михальчук Л.В., Лінник А.О.
Функціонування підприємств малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи їх подолання

Навольська Н.В.
Теоретичні аспекти забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств

Островська Г.Й.
Стратегічні підходи до планування діяльності інтелектуальної компанії

Петришин Л.П.
Особливості економічної поведінки сільськогосподарських підприємств Львівської області

Pudycheva H.O.
Energy controlling: the essence and main instruments

Радченко Н.В., Риженко Н.С.
Управління витратами як складник управління господарською діяльністю підприємства

Реслер М.В., Зозуляк М.М.
Теоретико-методологічні засади управління інноваційною діяльністю підприємства

Сіпайло Л.Г., Сіпайло Н.А.
Діяльність неурядових організацій у системі забезпечення інформаційної безпеки країни

Стец І.І.
Адаптивне управління підприємством

Харчук Т.В.
Ключові характеристики конкурентного потенціалу підприємства

Хохлов М.П., Великий Ю.М., Люшненко І.С.
Сутність фінансового планування та прогнозування діяльності суб’єкта підприємництва як фактор підвищення фінансової стійкості

Чичуліна К.В., Ульченко А.М.
Вплив розвитку інновацій на конкурентоспроможність підприємств України

Chukhrayeva N.N.
Modern approaches in anti-crisis managing the national industrial enterprise

Чухрай Н.І., Новаківський І.І., Бохонко І.В.
Моделювання вибору кращого проекту для виявлення та уникнення втрат електроенергії на енергопостачальних підприємствах

Ярмолюк Д.І.
Особливості логістичного аутсорсингу в Україні: зниження недоліків та застосування переваг

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Антохов А.А.
Принципи впровадження регіональних трансформацій на основі інноваційного розвитку економіки регіону

Козирєва О.В., Євтушенко А.В.
Моделі конвергенції в дослідженні нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів

Коренюк П.І., Губарєв І.В., Губарєва О.С.
Формування конкурентоспроможного національного туристичного спортивного продукту як чинник комплексного розвитку промислового регіону

Лук’яник М.М., Якубовська Н.В.
Перспективи активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві Рівненської області

Полякова Ю.В.
Економетрична оцінка впливу чинників на економічний потенціал конкурентоспроможності регіону

Прямухіна Н.В., Гріднєв М.А.
Економічні інтереси у формуванні кластерної економіки

Сороківська О.А., Котовська І.В., Луциків І.В.
Формування ефективної політики зайнятості ветеранів АТО: загальнодержавний та регіональний аспекти

Турський І.В.
Основні тенденції формування економіки знань та необхідність трансформації продуктивних сил

Ящишина І.В.
Інноваційна активність промисловості Хмельниччини

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Andryeyeva N.M., Karpenko G.Y.
Benchmarking as a preventive tool for defining risks and strategic management of nature management in the Lower Danube region

Кубатко О.В.
Причини та фактори виникнення флуктуацій в еколого-економічних системах

Плетос С.В.
Тенденції розвитку приміських зон міських агломерацій та екологізації економічного розвитку рекреаційного землекористування одеської міської агломерації

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Гарник О.А.
Особливості формування системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки: регіональний рівень

Дідківська О.Г.
Оцінювання рівня володіння професійними компетенціями

Кучер М.М.
Погляд синергетики: характеристика основних економічних процесів, що впливають на детермінацію злочинності

Стожок Л.Г.
Сутність соціального страхування як економічної категорії

Гроші, фінанси і кредит

Аврамчук Л.А., Гриценко І.О.
Перспективи розвитку депозитної політики банківських установ

Алескерова Ю.В.
Кредитно-інвестиційна діяльність банків України

Биховченко В.П., Марченко К.Л.
Вітчизняний та зарубіжний досвід формування та реалізації фінансової стратегії підприємства

Бугель Ю.В.
Напрями оптимізації кредитного процесу банківських установ

Грушева А.А., Сидоренко О.М.
Управління державними фінансами України: стан, проблеми, перспективи

Дроботя Я.А.
Особливості парадигми фінансових ризиків ТНК

Круп’як І.Й.
Особливості функціонування системи публічних закупівель в умовах трансформації сучасних економічних процесів

Куліш Г.П., Кот М.А.
Управління кредитним портфелем банку

Матросова Л.М.
Проблеми регулювання валютної сфери України та можливі шляхи їх вирішення

Побоча К.П., Федорова І.О.
Вплив сучасної інвестиційної та кредитної політики на формування капіталу підприємствами реального сектору економіки України

Рущишин Н.М., Галько Н.В.
Правила «тонкої капіталізації»: зарубіжний та вітчизняний досвід

Свистун Л.А., Мороховець І.О.
Перспективи іноземного інвестування в економіку україни у контексті загроз її економічній безпеці

Січко С.М.
Саморегулівні організації як необхідний елемент функціонування фінансового ринку

Тарасевич Н.В., Нікітюк К.І., Баранецька Н.О.
Особливості функціонування банків з іноземним капіталом у сучасній банківській системі України

Федина В.В.
Гендерні аспекти у сфері пенсійного забезпечення в Україні

Чернявська Л.В.
Інституційна основа державного регулювання інноваційної діяльності

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Бурденко І.М., Таранченко А.Д.
Історичні аспекти еволюції обліку податку на прибуток в Україні

Гільорме Т.В., Данилова В.Є.
Методичні аспекти організації обліку основних засобів на промисловому підприємстві

Гуменна-Дерій М.В.
Фактори впливу на формування системи обліку грошово-розрахункових операцій в будівництві

Данчевська І.Р., Ковалюк О.М.
Ефективність державного фінансового контролю місцевих бюджетів

Єремян О.М.
Сучасні підходи до визначення та формування облікової політики суб’єктів державного сектору

Кравченко О.В.
Основні аспекти формування облікової політики підприємства в частині обліку податку на прибуток

Крупка Я.Д., Порохнавець Я.А.
Капіталізація витрат в обліку підприємств з видобування та переробки природних ресурсів

Назарова І.Я.
Методи об’єднання підприємств та їх вплив на систему обліку і звітності

Потриваєва Н.В., Христенко О.О., Гавалешко К.О.
Особливості формування та обліку доходу від реалізації сільськогосподарської продукції: теоретичний аспект

Рябенко Л.М.
Оцінка облікового забезпечення управління стратегічним розвитком сільськогосподарського підприємства

Скрипник М.І., Григоревська О.О., Вигівська І.М.
Формати бухгалтерської управлінської звітності: методика визначення і формування

Стельмах Н.Є.
Удосконалення методичного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи

Степова Т.Г.
План рахунків у контексті реформування системи обліку в Україні

Статистика

Макаренко А.С.
Статистична оцінка використання і відтворення лісових ресурсів регіону

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Баран Р.Я.
Інновації в системах електронної комерції

Куруджи Ю.В.
Оптимизация планов закупки и доставки товара в логистической сети при случайном спросе

Пушак Я.Я.
Сучасні тенденції розвитку мережевої економіки на підприємствах в умовах глобальних викликів

Буркун В.В.
Державна підтримка розвитку національної автотранспортної системи в умовах глобалізації

Сербіна О.В.
Конкурентні організаційно-економічні форми розвитку аграрного сектору США

Філіпішина Л.М.
Формування системи інтернет-комунікацій в рамках впровадження стратегії сталого розвитку