Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються передумови конвергенції бухгалтерського обліку у Польщі відповідно до Європейських Директив та міжнародних стандартів у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. З’ясовано, що зміни економічної політики, зростаюча конкуренція на внутрішньому ринку та вплив процесів глобалізації на економіку Польщі заклали основу реформування бухгалтерського обліку. 29 вересня 1994 року у Польщі був прийнятий Закон «Про бухгалтерський облік», який ґрунтувався на Четвертій та Сьомій Директивах ЄС. Додатковими вказівками до Закону «Про бухгалтерський облік» є національні стандарти бухгалтерського обліку, які видає Комітет зі стандартів бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів Польщі. Як держава-член Європейського Союзу Польща у сфері бухгалтерського обліку регулюється Регламентом ЄС 1606/2002 та Директивою ЄС 2013/34/ЄС, яка встановлює основні вимоги до підготовки фінансової звітності та вимагає МСФЗ, схвалені Європейською Комісією. Аудит фінансової звітності підприємств у Польщі регулюється Законом «Про аудиторів та їх самоврядування» 2009 року, Національними стандартами аудиту, Регламентом ЄС № 537/2014 та Директивою 2014/56/ЄС.

Ключові слова: конвергенція, бухгалтерський облік, Європейська Директива, польські стандарти бухгалтерського обліку, фінансові звіти, польські стандарти аудиту, аудит фінансової звітності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются предпосылки конвергенции бухгалтерского учета в Польше в соответствии с Европейскими Директивами и международными стандартами в области бухгалтерского учета и аудита. Установлено, что изменения экономической политики, растущая конкуренция на внутреннем рынке и влияние процессов глобализации на экономику Польши заложили основу реформирования бухгалтерского учета. 29 сентября 1994 года в Польше был принят Закон «О бухгалтерском учете», основанный на Четвертой и Седьмой Директивах ЕС. Дополнительными указаниями к Закону «О бухгалтерском учете» являются национальные стандарты бухгалтерского учета, которые выдает Комитет по стандартам бухгалтерского учета при Министерстве финансов Польши. Как государство-член Европейского Союза Польша в сфере бухгалтерского учета регулируется Регламентом ЕС 1606/2002 и Директивой ЕС 2013/34/ЕС, которая устанавливает основные требования к подготовке финансовой отчетности и требует МСФО, одобренные Европейской Комиссией. Аудит финансовой отчетности предприятий в Польше регулируется Законом «Об аудиторах и их самоуправлении» 2009 года, Национальными стандартами аудита, Регламентом ЕС № 537/2014 и Директивой 2014/56/ЕС.

Ключевые слова: конвергенция, бухгалтерский учет, Европейская Директива, польские стандарты бухгалтерского учета, финансовые отчеты, польские стандарты аудита, аудит финансовой отчетности.

ANNOTATION
The aim of this paper is to consider the convergence of accounting in Poland in accordance with the European Directives and International Standards in the scope of accounting and auditing. It was found that changes in economic policy, growing competition in the domestic market and the impact of globalization on the Polish economy laid the foundations for accounting reform in this country. Polish accounting is regulated by the Accounting Act of 29 September 1994 (the Accounting Act), which was based on the Fourth and Seventh European Union Directives. The Polish Accounting Standards Committee within the Polish Ministry of Finance issued domestic accounting standards, which are additional guidance to the Polish Accounting Act. In the field of accounting, Poland is governed by EU Regulation 1606/2002 and EU Directive 2013/34/EU, which sets out the main requirements for the preparation of financial statements and requires IFRS approved by the European Commission. Audits are governed by the relevant legal requirements in force which include: Accounting Act 1994; Auditors Act 2009; National auditing standards; Regulation (EU) No 537/2014 and Directive 2014/56/EU.

Key words: convergence, accounting, European Directive, Polish accounting standards, financial statements, Polish auditing standards, audit of the financial statements.

Завантажити статтю (pdf)