Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Шевирьова І.Ю. Використання факторингу для вдосконалення руху товарних логістичних потоків у банку

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню умов формування логістичної системи у світі та Україні. Виявлено основні закономірності розвитку логістики та надання логістичних послуг. Представлено порівняльний аналіз особливостей банківської логістики в Україні та за кордоном. Розглянуто основні види банківських продуктів, які відрізняються один від одного з точки зору руху товарних логістичних потоків у банку. Виокремлено критерії, на основі яких необхідно приймати рішення для вибору того чи іншого банківського продукту з урахуванням логістичної спрямованості: зниження часу, зменшення вартості, мінімізації ризиків. Запропоновано обирати факторинг. Розглянуто його історичне формування та зміни останнім часом. Визначено, що логістика є невід'ємною частиною банківської діяльності, яка активно розвивається.

Ключові слова: логістика, банківська логістика, фінансовий потік, кредит, факторинг, розвиток, український ринок послуг.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию условий формирования логистической системы в мире и Украине. Выявлены основные закономерности развития логистики и предоставления логистических услуг. Представлен сравнительный анализ особенностей банковской логистики в Украине и за рубежом. Рассмотрены основные виды банковских продуктов, которые отличаются друг от друга с точки зрения движения товарных логистических потоков в банке. Выделены критерии, на основе которых необходимо принимать решения для выбора того или иного банковского продукта с учетом логистической направленности: снижения времени, уменьшения стоимости, минимизации рисков. Предложено выбирать факторинг. Рассмотрены его историческое формирование и изменения в последнее время. Определено, что логистика является неотъемлемой частью банковской деятельности, которая активно развивается.

Ключевые слова: логистика, банковская логистика, финансовый поток, кредит, факторинг, развитие, украинский рынок услуг.

АNNOTATION
The article studies the formation conditions of the logistic system in the world and Ukraine. The basic laws of development of logistics and provision of logistics services. Presents a comparative analysis of the characteristics of the banking logistics in Ukraine and abroad. The basic types of banking products, which differ from each other in terms of the movement of trade logistics flows in a bank. Thesis there is determined the criteria on which decisions need to select a particular banking product based logistics focus: reducing the time, cost reduction, risk minimization. A select factoring. Consider its historical development and changes lately. Determined that logistics is an integral part of banking, which is actively developing.

Keywords: logistics, banking logistics, cash flow, credit, factoring, development, Ukrainian market services.

Завантажити статтю (pdf)