Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Хацер М.В., Хацер Г.О. Регламентація процесів утворення стартапів в умовах трансформації національної економіки

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що головною проблемою створення малих підприємств або започаткування свого бізнесу в Україні є не стільки економічні, фінансові або адміністративні негаразди, а організаційний аспект, тобто молоді бізнесмени не знають, як започаткувати свій бізнес, утворити нове підприємство (стартап). При цьому головними факторами, що стримують відкриття власного бізнесу (нового підприємства), є: неготовність ризикувати та понести фінансові, часові та кар’єрні втрати; незнання з чого і як розпочати власний бізнес та як продовжити нову успішну справу. Для вирішення виявлених проблем у дослідженні визначено термін «стартап» та проведено регламентацію процесів утворення стартапів з урахуванням розвитку кризи в економіці країни і акцентом на залучення інвестицій у бізнес-проект. Процес утворення стартапу розділений на три етапи: усвідомлення фундатором нового бізнес-проекту проблематики такої діяльності, пошук ідеї для бізнес-проекту, детальне опрацювання бізнес-ідеї.

Ключові слова: економічна криза, ідея, інвестиції, мале підприємство, стартап.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что главной проблемой образования малых предприятий и организации своего бизнеса в Украине являются не столько экономические, финансовые или административные неурядицы, а организационный аспект такой деятельности, то есть молодые бизнесмены не знают, как начать свой бизнес, создать новое предприятие (стартап). При этом главными факторами, которые сдерживают открытие собственного бизнеса (нового предприятия), являются: неготовность рисковать и понести финансовые, временные и карьерные потери; незнание с чего и как начать собственный бизнес, а также как продолжить ведение нового, успешного дела. Для решения выявленных проблем было дано определение термина «стартап» и проведена регламентация процессов создания стартапов с учетом развития кризиса в экономике страны и акцентом на привлечение инвестиций в бизнес-проект. При этом процесс создания стартапа разделен на три этапа: осознание основателем нового бизнес-проекта проблематики такой деятельности, поиск идеи для бизнес-проекта, детальная проработка реализации бизнес-идеи.

Ключевые слова: идея, инвестиции, малое предприятие, стартап, экономический кризис.

АNNOTATION
It is determined that the main problem of small business creation or starting own business in Ukraine is not so much economic, financial or administrative disorders as organizational aspect, that is young businessmen don’t know how to start their business and create a new enterprise (a startup). At the same time, the main factors that restrain the process of own business (a new enterprise) opening are following: unreadiness to risk and suffer financial, time and career loses; not knowing how to start own business and how to continue new successful undertaking. To solve the problems detected, the definition of “startup” term is given as well as the regulation of startups creation process taking into account crisis development in the country and stressing the necessity of investments attraction to the business-project is provided. At the same time, the process of startup creation is divided into three stages: new business-project funder’s conscience of such activity subject matter, the idea search for a business-project, detailed study of a business-idea.

Keywords: economic crisis, idea, investments, small business, starup.

Завантажити статтю (pdf)