Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Яциковський Б.І. Економіко-екологічні проблеми в процесі суспільно-господарської діяльності

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено основні проблеми, що виникають у взаємозв’язку «суспільство-природа» в процесі господарювання людини. Розглянуто вплив на відносини суспільства з навколишнім середовищем економічних чинників, а також необхідність проведення ефективної державної політики щодо розміщення відходів та їх утилізації. Приділена увага аналізу динаміки викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також застосовуванню ефективних технологій для переробки й утилізації відходів, транспортування і зберігання, особливо найбільш токсичних, які потребують спеціальних заходів щодо їх знешкодження і повної ізоляції. На основі аналізу викидів забруднюючих речовин в Україні виявлено, що основними забруднювачами навколишнього середовища, зокрема атмосферного повітря, є підприємства паливно-енергетичного комплексу. Обґрунтовано висновки щодо підвищення ефективності управління відносинами суспільства з навколишнім середовищем, взаємодії соціальних інститутів, що регулюють взаємини суспільства з довкіллям з метою мінімізації негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище.

Ключові слова: економіко-екологічні проблеми, екологія, навколишнє середовище, господарська система, довкілля, людина і природа.

АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные проблемы, возникающие во взаимосвязи «общество-природа» в процессе хозяйствования человека. Рассмотрено влияние на отношения общества с окружающей средой экономических факторов, а также необходимость проведения эффективной государственной политики по размещению отходов и их утилизации. Уделено внимание анализу динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также применению эффективных технологий для переработки и утилизации отходов, транспортировки и хранения, особенно наиболее токсичных, требующих специальных мер по их обезвреживанию и полной изоляции. На основе анализа выбросов загрязняющих веществ в Украине выявлено, что основными загрязнителями окружающей среды, в частности атмосферного воздуха, являются предприятия топливно-энергетического комплекса. Обоснованы выводы по повышению эффективности управления отношениями общества с окружающей средой, взаимодействия социальных институтов, регулирующих отношения общества с окружающей средой с целью минимизации негативного антропогенного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: экономико-экологические проблемы, экология, окружающая среда, хозяйственная система, окружающая среда, человек и природа.

ANNOTATION
This article highlights main problems that arise in the «society-nature» relationship in the process of human economic rights. The influence of social relationships on the environment of economic factors and the need for effective public policy on the disposal of waste and their disposal. Attention is paid to the analysis of pollutants dynamics in atmosfu and application of effective technologies for recycling and waste management, transport and storage, especially the most toxic that require special measures for their neutralization and complete isolation. Based on the analysis of pollutants in Ukraine fuel and energy complex are considered to be major polluters of the environment, including air. Grounded conclusions on improving the effectiveness of public relations management in the environment sphere, the interaction of social institutions that govern the relationship of society with the environment in order to minimize the negative human impact on the environment.

Keywords: economic and environmental issues, ecology, environment, economic system, environment, people and nature.

Завантажити статтю (pdf)