Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Алексеєнко Л.М., Партика П.М. Пріоритети розвитку системи оподаткування операцій фінансового посередництва на ринку цінних паперів

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні, методологічні і прикладні аспекти удосконалення системи оподаткування на ринку цінних паперів в умовах фінансової нестабільності. Обґрунтовано, що доцільно керуватися застосуванням ідентичних податкових режимів до однорідних фінансових інструментів; оподатковувати реальні, а не номінальні доходи інвесторів; усунути подвійність оподаткування у процесі обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів. У контексті виявлення маніпулювання на фондовому ринку варто визначити критерії відхилення ціни ліквідних цінних паперів.

Ключові слова: система оподаткування, фінансовий посередник, цінні папери, фінансова операція, фінансові технології, фінансова невизначеність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические, методологические и прикладные аспекты совершенствования системы налогообложения на рынке ценных бумаг в условиях финансовой нестабильности. Обосновано, что целесообразно руководствоваться применением идентичных налоговых режимов к однородным финансовым инструментам; облагать налогами реальные, а не номинальные доходы инвесторов; отстранить двойственность налогообложения в процессе обращения ценных бумаг и других финансовых инструментов. В контексте выявления манипулирования на фондовом рынке следует определить критерии отклонения цены ликвидных ценных бумаг.

Ключевые слова: система налогообложения, финансовый посредник, ценные бумаги, финансовая операция, финансовые технологии, финансовая неопределенность.

ANNOTATION
The theoretical, methodological and applied aspects of improvement of the system of taxation are considered at the market of equities in the conditions of financial instability. Reasonably, that it is expedient to follow application of the identical tax modes to the homogeneous financial instruments; to impose a tax the real, but not nominal incomes of investors; to remove duality of taxation in the process of circulation of securities and other financial instruments. In the context of exposure of manipulation at the fund market it costs to define the criteria of rejection of cost of liquid securities.

Keywords: system of taxation, financial mediator, securities, financial operation, financial technologies, financial vagueness.

Завантажити статтю (pdf)