Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Зомчак Л.М., Волошин І.Б. Симультативна модель інноваційного розвитку регіону

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано модель інноваційного розвитку регіону в умовах підвищеної мінливості зовнішнього середовища на основі системи взаємозв’язаних економетричних моделей. Симультативна модель утворена системою із п’яти рівнянь, які описують динаміку обсягу виконаних наукових робіт, чисельності працівників, які ці роботи виконували, кількості освоєних інноваційних видів продукції, обсягу реалізованої інноваційної продукції та величини валового регіонального продукту. Модель реалізована на даних для Львівські області.

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інноваційна продукція, симультативна модель, ототожнення моделі.

АННОТАЦИЯ
В статье предложена модель инновационного развития региона в условиях повышенной изменчивости внешней среды на основе системы взаимосвязанных эконометрических моделей. Симультативная модель образована системой из пяти уравнений, описывающих динамику объема выполненных научных работ, количества работников, которые эти работы выполняли, количества освоенных инновационных видов продукции, объема реализованной инновационной продукции и величины валового регионального продукта. Модель реализована на данных для Львовской области.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновационная продукция, симультативная модель, отождествление модели.

АNNOTATION
In article the model of innovative development of the region in the conditions of the increased variability of environment on the basis of system of the simultaneous equations models is proposed. The simultaneous model is formed by system of five equations describing dynamics of volume of the performed scientific works, the number of workers who performed these works, quantities of the mastered innovative types of production, volume of the realized innovative production and of a gross regional product. The model is realized on data for the Lviv Region.

Keywords: innovation, innovative development, innovative production, simultaneous model, model identification.

Завантажити статтю (pdf)