Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Gavkalova N.L., Shumskaya A.N. Organizing and conducting of economic training in higher educational institutions in the process of personnel training for governmental and local authorities

АNNOTATION
In the article is presented the theoretical principles of the modern educational system in higher educational institutions which are based on the use of such innovative technologies and instruments as e-learning and m-learning (forms of electronic learning). It is pointed out that e-learning helps to ensure the high level of mobility of a specialist who is able to acquire professional competences quickly. It is determined the meaning of the term “training”. It is also justified the expediency of the use of training in the process of training specialists for public authorities. It is noted that the use of multimedia (video reviews, training videos), m-learning (blended learning) and distance education in higher educational institutions helps to increase the effectiveness of training. In the study it is supposed that training of future professionals of governmental and local authorities will result in the formation of professional competences which are necessary for carrying out the analysis of the regional economic complex and identifying the priority directions to improve its performance. It is presented the plan of the structure of the proposed training with the distribution of its stages and time, determination of topics, list of exercises, tasks and technologies. It is determined that the implementation of the training technologies in the learning process to train the specialists for governmental and local authorities will help to form the appropriate professional competences as well as teach them the technique of e-learning and m-training; practise the methods and techniques of public speaking; understand the need for theoretical preparation for practical work.

Keywords: training (m-training), educational institutions, e-learning, competences, Skype.


АНОТАЦІЯ
У статті представлено теоретичні засади сучасної системи навчання у вищих навчальних закладах, що базуються на використанні інноваційних технологій та інструментах: е-learning та m-learning (різновиди електронного навчання). Зазначено, що е-learning забезпечуватиме високий рівень мобільності фахівця, який здатний швидко оволодіти професійними компетентностями. Визначено зміст поняття «тренінг», з’ясовано доцільність використання економічного тренінгу в навчальному процесі при підготовці фахівців органів публічної влади. Зазначено, що для підвищення ефективності проведення тренінгів використовуються мультимедійні засоби: відеоогляди, навчальні відеофильми, m-learning (blended learning) та дистанційне навчання студентів вищих навчальних закладів. У дослідженні для формування професійних компетентностей кадрів для органів публічної влади запропоновано приклад тренінгу щодо проведення аналізу регіонального господарського комплексу та визначення пріоритетних напрямів підвищення ефективності його функціонування, представлено план-структуру запропонованого тренінгу з розподілом етапів, часу, визначенням тематики, переліком вправ, завдань, технологій. Визначено, що впровадження у навчальний процес тренінгових технологій при підготовці фахівців для органів публічної влади дозволить не тільки сформувати відповідні професійні компетентності, але й навчити їх техніці e-learning, m-тренінгу, опрацьовувати методи та прийоми публічного виступу, усвідомити необхідність підготовки для практичної діяльності.

Ключові слова: тренінг (m-тренінг), навчальні заклади, е-learning, компетентності, Skype.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены теоретические основы современной системы обучения в высших учебных заведениях, которые базируются на использовании инновационных технологий и инструментах: е-learning и m-learning (разновидности электронного обучения). Указано, что е-learning обеспечит высокий уровень мобильности специалиста, способного быстро овладеть профессиональными компетентностями. Определено содержание понятия «тренинг», выявлена целесообразность использования тренинга в учебном процессе при подготовке специалистов органов публичной власти. Указано, что для повышения эффективности проведения тренингов используются мультимедийные средства: видеообзоры, учебные видеофильмы, m-learning (blended learning) и дистанционное обучение студентам высших учебных заведений. В исследовании для формирования профессиональных компетентностей кадров для органов публичной власти предложен пример тренинга по проведению анализа регионального хозяйственного комплекса и определению приоритетных направлений повышения эффективности его функционирования, представлен план-структура предложенного тренинга с распределением этапов, времени, определением тематики, перечнем упражнений, заданий, технологий. Определено, что внедрение в учебный процесс тренинговых технологий при подготовке специалистов для органов публичной власти позволит не только сформировать соответствующие профессиональные компетентности, но и научить их технике e-learning, m-тренинга, обрабатывать методы и приемы публичного выступления, осознать необходимость подготовки для практической деятельности.

Ключевые слова: тренинг (m-тренинг), учебные заведения, е-learning, компетентности, Skype.

Завантажити статтю (pdf)