Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Савицька О.І., Чумак Н.О. Вплив факторів та показників зовнішньоекономічної діяльності на економічне зростання регіону

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито зміст поняття валового регіонального продукту. Авторами було враховано основні фактори, що впливають на його значення, які розподілені на дві групи: перша включає внутрішній вплив показників регіону, а друга – зовнішній. Для кожної окремої групи показників проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу факторних величин на обсяг ВРП. Запропоновано шляхи підвищення економічного зростання для регіону.

Ключові слова: валовий регіональний продукт, кількість безробітних, доходи населення, оборот роздрібної торгівлі, експорт, імпорт, прямі фінансові інвестиції.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто содержание понятия валового регионального продукта. Авторами были учтены основные факторы, влияющие на его значение, которые распределены на две группы: первая включает внутреннее влияние показателей региона, а вторая – внешние. Для каждой отдельной группы показателей проведен корреляционно-регрессионный анализ влияния факторных величин на объем ВРП. Предложены пути повышения экономического роста для региона.

Ключевые слова: валовой региональный продукт, количество безработных, доходы населения, оборот розничной торговли, экспорт, импорт, прямые финансовые инвестиции.

АNNOTATION
In the article the meaning of the gross regional product. The authors took into account the main factors that affect its value. Factors divided into two groups, the first includes internal impact performance of the region, and another - outside. For each individual performance of Correlation-regression analysis of the impact factor variables on the volume of GRP. Ways of increasing economic growth for the region.

Keywords: gross regional product, the number of unemployed, income, retail trade turnover, exports, imports, direct financial investment.

Завантажити статтю (pdf)