Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бутурлакіна Т.О., Завацька В.В. Проблеми функціонування венчурного капіталу як джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні та шляхи вдосконалення (на прикладі досвіду США)

АНОТАЦІЯ
Розглянуто сутність механізму венчурного фінансування. Досліджено становлення та особливості інвестування на основі венчурного капіталу в Україні. Проаналізовано особливості венчурного інвестування у США та динаміку здійснення інвестицій на основі венчурного капіталу. Також в статті розглянуто галузі, в які було спрямовано найбільше інвестицій в США у 2014 році. Визначено проблеми здійснення фінансування інноваційних проектів на основі венчурного капіталу в Україні. Запропоновано шляхи подолання цих проблем на прикладі досвіду США.

Ключові слова: венчурний капітал, «бізнес-ангели», венчурні фонди, «внутрішній венчур», інститут спільного інвестування, інноваційний університет.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена сущность механизма венчурного финансирования. Исследовано становление и особенности инвестирования на основе венчурного капитала в Украине. Проанализированы особенности венчурного инвестирования в США и динамика осуществления инвестиций на основе венчурного капитала. Также в статье рассмотрены отрасли, в которые были направлены наибольшие инвестиций в США в 2014 году. Определены проблемы осуществления финансирования инновационных проектов на основе венчурного капитала в Украине. Предложены пути преодоления этих проблем на примере опыта США.

Ключевые слова: венчурный капитал, «бизнес-ангелы», венчурные фонды, «внутренний венчур», институт совместного инвестирования, инновационный университет.

ANNOTATION
Essence of the mechanism of venture capital is examined in the article. The formation and features of the investment based on venture capital in Ukraine are researched. The features of venture investment in the USA and dynamics of realization of the investments based on venture capital are analyzed. Also the branches, in which the largest investments had been invested in the USA in 2014, are examined. Problems of realization of funding innovative projects based on venture capital in Ukraine are determined. The ways of overcoming these problems based on the experience of the USA are offered.

Keywords: venture capital, “business angels”, venture funds, “internal venture”, institute of common investing, innovative university.

Завантажити статтю (pdf)