Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бондарець М.В. Еволюція концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано еволюцію концепцій неоіндустріалізації транзитивних країн на макро- та мікрорівні. Розкрито особливості головної стратегії неоіндустріалізації на мікрорівні – вертикальної інтеграції виробничих та бізнес-процесів, та на макроекономічної інтеграції на рівні держав та регіональних об’єднань. Доведено, що головною антикризовою стратегією розвитку транзитивних країн є структурна та інституціональна неоіндустріальна модернізація економіки, яка передбачає її диверсифікацію та перехід на інноваційний шлях розвитку.

Ключові слова: неоіндустріалізація, модернізація, деіндустріалізація, вертикальна інтеграція, інноваційний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализована эволюция концепций неоиндустриализации транзитивных стран на макро- и микроуровне. Раскрыты особенности главной стратегии неоиндустриализации на микроуровне – вертикальной интеграции производственных и бизнес-процессов, и на макроэкономической интеграции на уровне держав и региональных объединений. Доказано, что главной антикризисной стратегией развития транзитивных стран является структурная и институциональная модернизация экономики, которая предусматривает ее диверсификацию и переход на инновационный путь развития.

Ключевые слова: неоиндустриализация, модернизация, деиндустриализация, вертикальная интеграция, инновационное развитие.

АNNOTATION
The article analyzes the evolution of concepts of neo-industrialization of transitive countries at the macro and micro levels. The features of the main strategy of neo-industrialization at the micro level – vertical integration of production and business processes, and at the macroeconomic integration at the level of states and regional associations are showed. It was proved that the main anti- crisis strategy of transitive countries is the structural and institutional neo-industrial modernization of economy that provides its diversification and transition to the innovative way of development.

Keywords: neo-industrialization, modernization, deindustrialization, vertical integration, innovation development.

Завантажити статтю (pdf)