Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Запропоновано визначення понять «надійність системи економічної безпеки підприємства», «стійка економічна безпека підприємства», класифікацію типів рівня стійкості економічної безпеки. «Стійка економічна безпека підприємства» ґрунтується на його стійкому розвитку та виконанні дії закону підвищення економічної ефективності господарської діяльності, перевищенні рівня економічної безпеки у новому періоді у порівнянні з базисним. «Надійність системи економічної безпеки підприємства» - є її здатність виконувати свої функції протягом деякого потрібного часу. Запропоновано класифікацію типів рівня стійкості економічної безпеки підприємства, яка включає дуже стійкий, стійкий, нестійкий та кризовий види, а також індикатори кожного виду рівня стійкості, які засновані на виконанні дії закону підвищення економічної ефективності господарської діяльності підприємства. Виявлено зв'язок між типами та індикаторами категорій «рівень стійкості економічної безпеки підприємства», «економічна ефективність господарської діяльності підприємства», «економічна стабільність підприємства», «ймовірність банкрутства підприємства».

Ключові слова: фінансовий стан, ймовірність банкрутства, економічна ефективність, економічна стабільність підприємства, рівень стійкості економічної безпеки підприємства.

АННОТАЦИЯ
Предложено определение понятий «надежность системы экономической безопасности предприятия», «устойчивая экономическая безопасность предприятия», классификацию типов уровня устойчивости экономической безопасности. «Стойка экономическая безопасность предприятия», которая основывается на его устойчивом развитии и выполнении действия закона повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности, превышении уровня экономической безопасности в новом периоде по сравнению с базисным. «Надежность системы экономической безопасности предприятия» - ее способность выполнять свои функции в течение необходимого времени. Предложена классификация типов уровня устойчивости экономической безопасности предприятия, которая включает очень стойкий, устойчивый, неустойчивый и кризисный виды, а также индикаторы каждого вида уровня устойчивости, основанные на выполнении действия закона повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Выявлена связь между типами и индикаторами категорий «уровень устойчивости экономической безопасности предприятия», «экономическая эффективность хозяйственной деятельности предприятия», «экономическая стабильность предприятия», «вероятность банкротства предприятия».

Ключевые слова: финансовое состояние, вероятность банкротства, экономическая эффективность, экономическая стабильность предприятия, уровень устойчивости экономической безопасности предприятия.

ANNOTATION
The definition of concepts "reliability of the system of economic safety of the enterprise", "stable economic safety of the enterprise", classification of types of level of stability of economic security is offered. "Sustainable economic safety of the enterprise" is based on its sustainable development and implementation of the law of increasing the economic efficiency of economic activity, exceeding the level of economic security in the new period in comparison with the basic one. "Reliability of the system of economic security of the enterprise" - is its ability to perform its functions within a certain time. The classification of types of levels of economic security stability of the enterprise, which includes very stable, stable, unstable and crisis types, as well as indicators of each type of stability, based on the implementation of the law of increasing the economic efficiency of the enterprise's business, is proposed. The connection between the types and indicators of the categories "level of stability of economic safety of the enterprise", "the economic efficiency of the enterprise's business", "economic stability of enterprise", "probability of bankruptcy of enterprise".

Keywords: financial condition, probability of bankruptcy, economic efficiency, economic stability of enterprise, level of stability of economic safety of enterprise.

Завантажити статтю (pdf)