Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
Наведено визначення поняття «інтеграція обліку» як органічного поєднання даних різних видів обліку без порушення загальної методології фіксації, збору й обробки даних. Розглянуто поглиблення інтеграційних процесів в обліку через інтеграцію обліку з іншими функціями управління всередині систем господарського та бухгалтерського обліку. Досліджено, що організація інтеграції бухгалтерського обліку складається із трьох взаємопов’язаних етапів: методичного, технічного, організаційного. Охарактеризовано інтегровану систему обліку як інформаційну модель господарської діяльності підприємства та визначено, що до її складу входять підсистеми фінансового, управлінського та податкового обліку. Виокремлено низку переваг, які отримує суб’єкт підприємництва від інтеграції систем та видів обліку.

Ключові слова: інтеграція, облік, види обліку, облікові підсистеми, інтегрована система обліку.

АННОТАЦИЯ
Приведено определение понятия «интеграция учета» как органического сочетания данных различных видов учета без нарушения общей методологии фиксации, сбора и обработки данных. Рассмотрено углубление интеграционных процессов в учете через интеграцию учета с другими функциями управления внутри систем хозяйственного и бухгалтерского учета. Доказано, что организация интеграции бухгалтерского учета состоит из трех взаимосвязанных этапов: методического, технического, организационного. Охарактеризована интегрированная система учета как информационная модель хозяйственной деятельности предприятия и определено, что в ее состав входят подсистемы финансового, управленческого и налогового учета. Выделен ряд преимуществ, которые получает субъект предпринимательства от интеграции систем и видов учета.

Ключевые слова: интеграция, учет, виды учета, учетные подсистемы, интегрированная система учета.

АNNOTATION
The definition of «integration of accounting» as an organic combination of data in different types of accounting is given, without violating the general methodology of fixing, collecting and processing data. The deepening of integration processes in accounting is considered through the integration of accounting with other management functions, in the middle of systems of economic and accounting. It was investigated that the organization of accounting integration consists of three interrelated stages: methodical, technical, organizational. An integrated accounting system as an informational model of economic activity of the enterprise is characterized and its financial system, management and tax accounting subsystem is included. There is a number of advantages that an entrepreneur receives from the integration of systems and types of accounting

Key words: integration, accounting, types of accounting, accounting subsystems, integrated accounting system.

Завантажити статтю (pdf)