Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано важливість державного управління людськими ресурсами на всіх рівнях управління: макро-, мезо- та мікрорівні. Доведено доцільність застосування методів та інструментів управління, які є взаємопов’язаними на різних рівнях управління та відповідають критеріям ефективності. Розроблено критерії ефективності державної підтримки розвитку людських ресурсів для трьох рівнів управління. Запропоновано методичний підхід до вибору інструментарію державної підтримки розвитку людських ресурсів. Доведено двоїстий характер розповсюдження проблем розвитку людських ресурсів залежно від рівня виникнення.

Ключові слова: державне управління, розвиток, людські ресурси, методичний підхід, інструментарій державної підтримки, критерії ефективності.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована важность государственного управления человеческими ресурсами на всех уровнях управления: макро-, мезо и микроуровне. Доказана целесообразность применения методов и инструментов управления человеческими ресурсами, которые являются взаимосвязанными на разных уровнях управления и соответствуют критериям эффективности. Разработаны критерии эффективности государственной поддержки развития человеческих ресурсов для трех уровней управления. Предложен методический подход к выбору рационального инструментария государственной поддержки развития человеческих ресурсов. Доказан двойственный характер распространения проблем развития человеческих ресурсов в зависимости от уровня возникновения.

Ключевые слова: государственное управление, развитие, человеческие ресурсы, методический подход, инструментарий государственной поддержки, критерии эффективности.

ANNOTATION
The article substantiates the importance of state management of human resources at all levels of management: macro-; meso and micro. The appropriateness of applying human resources management methods and tools that are interconnected at different levels of management and meet the criteria for effectiveness are proven. The criteria for the effectiveness of state support for the development of human resources for the three levels of governance are developed. Methodical approach to the choice of rational tool of state support for the development of human resources is proposed. The dual nature of the distribution of human resources development problems depending on the level of occurrence has been proved.

Key words: public administration, development, human resources, methodical approach, tools of state support, performance criteria.

Завантажити статтю (pdf)