Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено теоретичні положення щодо підбору і найму персоналу на підприємствах і в організаціях. Актуалізовано важливість підбору персоналу для підприємства. Розглянуто альтернативи пошуку нового персоналу. Систематизовано основні етапи підбору і найму персоналу та сучасні ефективні кадрові технології, що використовуються на кожному з цих етапів. Узагальнено основні переваги та недоліки використання внутрішніх і зовнішніх джерел підбору персоналу. Охарактеризовано передові методи відбору претендентів на вакантні посади. Сформульовано висновок про те, що якісний підбір персоналу дає змогу збільшувати прибуток підприємства (організації), підвищувати продуктивність і результативність персоналу, що в кінцевому підсумку допомагає компанії розвиватися.

Ключові слова: вакансія, підбір персоналу, джерела підбору, відбір претендентів, найм персоналу.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщены теоретические положения по подбору и найму персонала на предприятиях и в организациях. Актуализирована важность подбора персонала для предприятия. Рассмотрены альтернативы поиска нового персонала. Систематизированы основные этапы подбора и найма персонала и современные эффективные кадровые технологии, используемые на каждом из этих этапов. Обобщены основные преимущества и недостатки использования внутренних и внешних источников подбора персонала. Охарактеризованы передовые методы отбора претендентов на вакантные должности. Сделан вывод о том, что качественный подбор персонала позволяет увеличивать прибыль предприятия (организации), повышать производительность и результативность персонала, что в конечном итоге помогает компании развиваться.

Ключевые слова: вакансия, подбор персонала, источники подбора, отбор претендентов, наем персонала.

ANNOTATION
The article summarizes the theoretical positions regarding recruitment and hiring of personnel at enterprises and organizations. The importance of staff recruitment for the enterprise has been updated. The alternatives to finding new staff have been considered. The main stages of recruitment and staff hiring, as well as modern efficient personnel technologies used at each of these stages have been systematized. The main advantages and disadvantages of using internal and external sources of recruitment have been summarized. The advanced methods of selecting applicants for vacancies have been described. It is concluded that qualitative personnel hiring allows to increase the profit of an enterprise (organization), productivity and efficiency of the personnel, which helps the company to develop.

Key words: vacancy, personnel hiring, hiring sources, selection of applicants, personnel recruitment.

Завантажити статтю (pdf)