Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблеми сучасного розвитку медичної геології, методика дослідження та охарактеризовані основні фактори впливу навколишнього середовища на здоров’я людини. Проаналізовано основні групи чинників захворюваності населення. Визначено поняття «медико-екологічне дослідження», його принципи та завдання. Проведено кореляційну залежність між захворюваністю і геологічною ситуацією. Визначено основні напрями, що характеризують умови взаємодії людини як біологічної системи з геологічним середовищем.

Ключові слова: медична геологія, медична географія, геофізична сфера, ландшафтна сфера, гідросфера, електромагнітні поля.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы современного развития медицинской геологии, методика исследования и охарактеризованы основные факторы влияния окружающей среды на здоровье человека. Проанализированы основные группы факторов заболеваемости населения. Определено понятие «медико-экологическое исследование», его принципы и задачи. Проведена корреляционная зависимость между заболеваемостью и геологической ситуацией. Определены основные направления, характеризующие условия взаимодействия человека как биологической системы с геологической средой.

Ключевые слова: медицинская геология, медицинская география, геофизическая сфера, ландшафтная сфера, гидросфера, электромагнитные поля.

ANNOTATION
In the article the problems of modern development of medical geology, methods of research are considered and the main factors of the environmental impact on human health are characterized. The main groups of factors of the morbidity of the population are analyzed. The concept of medical and ecological research of its principles and tasks is defined. Correlation dependence between morbidity and geological situation are carried out. The basic directions characterizing conditions of interaction of the person as a biological system with a geological environment are determined.

Key words: medical geology, medical geography, geophysical sphere, landscape sphere, hydrosphere, electromagnetic fields.

Завантажити статтю (pdf)