Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовані теоретичні аспекти дослідження рекреації як важливого складника стратегії сталого розвитку. Систематизовано та узагальнено теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності дефініцій «рекреаційні ресурси» та «рекреаційний потенціал» через призму можливостей подальшого раціонального використання природних ресурсів. Пропонується трактувати сутність рекреаційного потенціалу через інтегровану оцінку можливостей просторового розвитку з урахуванням системи відповідних показників. З метою підвищення ефективності управління рекреаційною галуззю пропонується створення регіональних інноваційно-інвестиційних центрів рекреаційного розвитку.

Ключові слова: рекреація, рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, рекреаційне природокористування, природно-ресурсний потенціал.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснованы теоретические аспекты исследования рекреации как важной составляющей стратегии устойчивого развития. Систематизированы и обобщены теоретико-методологические подходы к пониманию сущности дефиниций «рекреационные ресурсы» и «рекреационный потенциал» через призму возможностей дальнейшего рационального использования природных ресурсов. Предлагается трактовать сущность рекреационного потенциала через интегрированную оценку возможностей пространственного развития с учетом системы соответствующих показателей. С целью повышения эффективности управления рекреационной отраслью предлагается создание региональных инновационно-инвестиционных центров рекреационного развития.

Ключевые слова: рекреация, рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал, рекреационное природопользование, природно-ресурсный потенциал.

ANNOTATION
In the article is substantiated the theoretical aspects to study the recreation as an important component of the strategy of sustainable development. There are systemized and summarized theoretical and methodological approaches to understanding the essence of the definitions of “recreational resources” and “recreational potential” through the prism of opportunities for the further rational use of natural resources. It is proposed to interpret the essence of recreational potential through an integrated assessment of spatial development opportunities taking into account the system of relevant indicators. In order to improve the management of the recreational sector, it is proposed to create regional innovation and investment centers for recreational development.

Key words: recreation, recreational resources, recreational potential, recreational nature management, natural-resource potential.

Завантажити статтю (pdf)