Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність кількісної оцінки виробничого складника латентного показника «ділова активність». Для цього запропоновано використати такі методи багатовимірного статистичного аналізу, як кластеризація, таксономія та дискримінація. Для дослідження обрано 6 чинників-симптомів, які різнобічно характеризують виробничий складник ділової активності підприємств газової промисловості. У межах кластерного аналізу 24 підприємства газової промисловості України було розділено на групи лідерів, середняків та аутсайдерів. Кожний кластер піддався таксономічному аналізу, в результаті якого підприємствам присвоєно ранги. Побудовано універсальну трьохфакторну дискримінантну функцію та виявлено резерви підвищення виробничого складника ділової активності для підприємств-аутсайдерів.

Ключові слова: латентна ознака, ділова активність підприємств, виробничий складник, кореляційно-регресійний аналіз, кластерний аналіз, таксономічний аналіз, дискримінантна функція.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость количественной оценки производственной составляющей латентного показателя «деловая активность». Для этого предложено использовать такие методы многомерного статистического анализа, как кластерный анализ, таксономический анализ и дискриминантный анализ. Для анализа выбраны 6 факторов-симптомов, которые разносторонне характеризуют производственную составляющую деловой активности предприятий газовой промышленности. В рамках кластерного анализа 24 предприятия газовой промышленности Украины были разделены на группы лидеров, середняков и аутсайдеров. Каждый кластер подвергся таксономическому анализу, в результате которого предприятиям присвоены ранги. Построена универсальная трехфакторная дискриминантная функция и выявлены резервы повышения производственной составляющей деловой активности для предприятий-аутсайдеров.

Ключевые слова: латентный признак, деловая активность предприятий, производственная составляющая, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ, таксономический анализ, дискриминантная функция.

АNNOTATION
In the article the quantitative evaluation necessity of the production component of the latent sign "business activity" is substantiated. For this purpose, it is suggested to use such methods of multivariate statistical analysis as cluster analysis, taxonomic analysis and discriminant analysis. 6 factors-symptoms, which are characterizing the production component of gas industry enterprises’ business activity variously, have been selected for analysis. Within the framework of cluster analysis, 24 gas industry enterprises of Ukraine were divided into groups of leaders, middle peasants and outsiders. Each cluster was subjected by a taxonomic analysis; as a result, each of enterprise was assigned the rank. The universal three-factor discriminant function was constructed and the reserves of increasing the production component of outsider enterprises’ business activity were identified.

Key words: latent characteristic, business activity, production component, correlation and regression analysis, cluster analysis, taxonomic analysis, discriminant function.

Завантажити статтю (pdf)