Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено концептуальні засади стратегії розвитку Варшавського університету, що полягають у розширеній місії, стратегічних орієнтирах, цілях та пріоритетах розвитку. Місія університету виражається через чотири основних стратегічних орієнтири: єдність науки та освіти; доступ до знань і придбання навичок для всіх тих, хто має на це право; формування еліти Польщі; синтез загальнолюдських цінностей і місцевих (локальних). Систематизовані стратегічні цілі базуються на розвитку сфер навчання, науки та взаємних відносин університету з середовищем, з яким він постійно взаємодіє. Унаочнені стратегічні пріоритети розвитку Варшавського університету полягають у реалізації інвестиційної програми; удосконаленні навчально-виховних програм; інформатизації університету; розвитку та інтенсифікації наукових досліджень; поліпшенні якості управління університетом; розширенні співпраці з оточенням та інтернаціоналізації. Проаналізований цінний європейський досвід буде корисний для формулювання власного бачення та розроблення стратегії розвитку українських дослідницьких університетів.

Ключові слова: стратегія розвитку, місія, концептуальні засади, Варшавський університет, стратегічні орієнтири, пріоритети розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщены концептуальные основы стратегии развития Варшавского университета, которые заключаются в расширенной миссии, стратегических ориентирах, целях и приоритетах развития. Миссия университета выражается через четыре основных стратегических ориентира: единство науки и образования; доступ к знаниям и приобретение навыков для всех тех, кто имеет на это право; формирование элиты Польши; синтез общечеловеческих ценностей и местных (локальных). Систематизированные стратегические цели базируются на развитии сфер обучения, науки и взаимных отношений университета со средой, с которой он постоянно взаимодействует. Показанные стратегические приоритеты развития Варшавского университета заключаются в реализации инвестиционной программы; совершенствовании учебно-воспитательных программ; информатизации университета; развитии и интенсификации научных исследований; улучшении качества управления университетом; расширении сотрудничества с окружающей средой и интернационализации. Проанализированный ценный европейский опыт будет полезен для формулирования собственного видения и разработки стратегии развития украинских исследовательских университетов.

Ключевые слова: стратегия развития, миссия, концептуальные основы, Варшавский университет, стратегические ориентиры, приоритеты развития.

ANNOTATION
The article summarizes the conceptual foundations of the development strategy of the University of Warsaw, which consist of an expanded mission, strategic orientations, goals and development priorities. The mission of the University of Warsaw expresses its vision through four main strategic guidelines: the foundation of the university is the unity of science and education; the social mission of the university is to provide access to knowledge and acquire skills for all those who have the right to do so; The public mission of the University of Warsaw is the formation of such elites in Poland who will use "imperio rations" in their activities, rather than "ratione imperii"; the cultural mission of the university is to synthesise universal human values and local values.

Key words: development strategy, mission, conceptual fundamentals, University of Warsaw, strategic guidelines, priorities of development.

Завантажити статтю (pdf)