Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються види, класифікація та етапи процесу ухвалення рішень на підприємстві, розподіл повноважень під час їх розроблення та прийняття. Досліджено стиль управління, який використовує керівник підприємства, а також надана оцінка керівника виробничого підрозділу. Запропоновано модель ухвалення управлінського рішення та автоматизацію управління економічною ефективністю діяльності підприємства за допомогою інформаційної системи. В інтегрованій інформаційній системі повинні бути система автоматизації управлінських рішень та підсистема підтримки прийняття рішень, яка буде вирішувати задачі стратегічного, тактичного та оперативного управління підприємством. Практична значимість дослідження полягає в тому, що розроблені рекомендації дають змогу вдосконалювати та покращувати систему прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Ключові слова: підприємство, управління, управлінські рішення, прийняття рішення, підготовка та реалізація управлінських рішень, проблемна ситуація, процес ухвалення рішення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются виды, классификация и этапы процесса принятия решений на предприятии, распределение полномочий при их разработке и принятии. Исследован стиль управления, который использует руководитель предприятия, а также предоставлена оценка руководителя производственного подразделения. Предложены модель принятия управленческого решения и автоматизация управления экономической эффективностью деятельности предприятия с помощью информационной системы. В интегрированной информационной системе должны быть система автоматизации управленческих решений и подсистема поддержки принятия решений, которая будут решать задачи стратегического, тактического и оперативного управления предприятием. Практическое значение исследования заключается в том, что разработанные рекомендации позволяют совершенствовать и улучшать систему принятия управленческих решений на предприятии.

Ключевые слова: предприятие, управление, управленческие решения, принятие решения, подготовка и реализация управленческих решений, проблемная ситуация, процесс принятия решения.

ANNOTATION
The article deals with the types, classification and stages of the decision-making process at the enterprise, the division of powers during their development and adoption. The management style used by the head of the enterprise is examined, as well as the assessment of the head of the production unit. The model of management decision making and automation of management of economic efficiency of enterprise activity with the help of information system is offered. An integrated information system should include a system for automating management decisions and a subsystem of decision support that will address strategic, tactical and operational business management tasks. The practical significance of the research lies in the fact that the developed recommendations allow to improve and improve the system of making managerial decisions at the enterprise.

Key words: enterprise, management, management decisions, decision making, preparation and realization of managerial decisions, problem situation, decision-making process.

Завантажити статтю (pdf)